Tải bản đầy đủ

Bao cao DTM cho lan ha final 1

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHỢ LOẠI 2
CHUYÊN VỀ NÔNG SẢN PHAN RANG


MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT...........................................2
DANH MỤC CÁC BẢNG...........................................................................................3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....................................................................................3


Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư “Chợ loại 2 chuyên về nông sản Phan Rang”

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
ĐTM


: Đánh giá tác động môi trường

TSP

: Bụi lơ lửng trong không khí

COD

: Nhu cầu oxy hóa học

BOD

: Nhu cầu oxy sinh hóa

SS

: Chất rắn lơ lửng

PCCC

: Phòng cháy chữa cháy

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

UBND

: Ủy ban nhân dân

UBMTTQ

: Ủy ban Mặt trận tổ quốc

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

CHXHCNVN

: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

BTNMT

: Bộ Tài nguyên và Môi trường

WHO

: Tổ chức Y tế thế giới

Công ty TNHH Tài Nguyên, SĐT 0168.4044445

2


Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư “Chợ loại 2 chuyên về nông sản Phan Rang”

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Công ty TNHH Tài Nguyên, SĐT 0168.4044445

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×