Tải bản đầy đủ

BAO CAO DI THAM QUAN DINH DC LP

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TP.Hồ Chí Minh, ngày

BCH CHI ĐOÀN 12070001

tháng

năm 2013

BÁO CÁO
THAM QUAN DINH ĐỘC LẬP
TRỞ VỀ VỚI LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
I.
II.

Thời gian:
Từ :00 đến :00, T ngày tháng năm 2013.
Địa điểm:

• Dinh Độc Lập Địa chỉ: 106 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí

Minh
III.
IV.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Thành phần tham dự:
Sinh viên lớp 12070001 & 12070002.
Mục đích và nội dung:
• Mục đích:
.SINH VIÊN: Một buổi sh tập thể gắn kết các bạn với nhau.
Có cơ hội làm về nguồn,học hỏi được những kinh nghiệm
Nội dung:
1. Tham quan toàn bộ Dinh Độc Lập.
2. Chụp ảnh tập thể, cùng với các di tích.
V. Danh sách sinh viên chi đoàn tham gia:

Họ và tên

Mã số sinh viên


13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32


KÍ TÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×