Tải bản đầy đủ

BAO CAO d THI CP b VA VIFOTEC

BÁO CÁO DỰ THI CẤP BỘ VÀ VIFOTEC (Mẫu 4,5,6):
THỂ LỆ DỰ THI
Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ và VIFOTEC
5.1 Quy định về nội dung công trình dự thi:

Đặt vấn đề: Đối tượng nghiên cứu, những giải pháp khoa học đã được giải
quyết ở trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được nghiên cứu
Giải quyết vấn đề: Mục tiêu của công trình (Nhằm giải quyết vấn đề gì, mục
đích chung và mục tiêu cụ thể), phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên
cứu và các kết quả đã đạt được (ý nghĩa khoa học, hiệu quả kinh tế xã hội,
khối lượng và phạm vi áp dụng).
Kết luận
Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có)

Công trình viết bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tiếng dân tộc thì nhất thiết
phải có 2 bản dịch ra tiếng Việt.
Mỗi công trình không quá 5 sinh viên tham gia và phải xác định và ghi rõ họ
tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.
Thời hạn nộp công trình dự thi: Công trình được làm thành 2 bản nộp về
Phòng Khoa học - Công nghệ trường ĐHBK HN (P220-C1) (thông
thường vào tháng 8 hàng năm, sẽ có thông báo cụ thể sau)

5.2 Quy định về hình thức trình bày:
Công trình dự thi phải được đánh máy một mặt trên khổ giấy A4 (210x297).
Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía trên.
Các công trình thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn không
dài quá 80 trang, các công trình thuộc các nhóm ngành còn lại không dài
quá 50 trang.
Các phần, mục, tiểu mục phải được phân rõ và đánh số thứ tự. Các công
thức cần viết rõ ràng và nên dùng các ký hiệu thông dụng.
Các hình vẽ, bảng, biểu, ảnh, sơ đồ minh hoạ cần đánh số thứ tự kèm theo
chú thích.
Tên các tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết theo đúng tiếng
nước đó.
Không gạch dưới các câu trong công trình. Không viết lời cám ơn và không
được ký tên.
Một số quy định cụ thể:


Trang bìa: Đóng bìa và ghi các thông tin sau (mẫu 4a)

CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
NĂM 2010
Tên công trình:
Thuộc nhóm ngành: Ghi đúng 1 trong 12 nhóm ngành quy định (TN1, TN2, KT1,


 Trang
nhất:
TómGD,
tắt công
KT2, XH1a,
XH1b,thứ
XH2a,
XH2b,
NLN,trình
YD, TNXH, UT-MT)
Ghi chú:
ghi tên
hiện,quy
tên định
thầy về
hướng
dẫn ởởtrang
bìa
 Không
Từ trang
thứtrường,
hai trởtên
đi: người
Trình thực
bày theo
nội dung
mục 1.
1


Mỗi công trình đính kèm theo 4 trang (để rời, không đóng vào công trình) ghi đầy đủ
các thông tin theo mẫu dưới đây:
Trang 1:

(Mẫu 4b)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

------o0o-----CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
NĂM 2010
Tên công trình:
Thuộc nhóm ngành khoa học
Họ và tên sinh viên:
Lớp:
Khoa:
Giáo viên hướng dẫn:

Nam, Nữ:
Năm thứ:

Dân tộc:
/Số năm đào tạo

(Ghi chú: Trang này để rời, không đóng gộp vào công trình)
Nếu công trình do hai sinh viên trở lên thực hiện, cần phải ghi rõ tên sinh viên chịu
trách nhiệm chính (ghi đầu tiên)
Trang 2:

(Mẫu 4c)
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
(Ghi theo các tiêu chuẩn chấm điểm công trình)

Điểm số:
Xếp loại: (Nhất, nhì...)

Chủ tịch Hội đồng Khoa học
(Ký tên)
(Ghi chú: Trang này để rời, không đóng gộp vào công trình)

Trang 3: Đơn dự thi
Trang 4: Sơ yếu thành tích học tập

(mẫu 5)
(mẫu 6)

2


Mẫu 5
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

Kính gửi:

tháng

năm

BAN CHỈ ĐẠO XÉT GIẢI THƯỞNG
“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tên tôi (chúng tôi) là: ............................................................................................
Sinh ngày ......... tháng .............. năm .............

Sinh viên năm thứ: .............. / Tổng số năm đào tạo: ............ năm .......................
Lớp: ................................... Khoá........ Khoa: ....................................................
Ngành học: ............................................................................................................
Địa chỉ nhà riêng: ..................................................................................................
Số điện thoại (cố định, di động) : ..........................................................................
Địa chỉ E-mail : .....................................................................................................
Tôi (chúng tôi) làm đơn này kính đề nghị Ban chỉ đạo cho tôi (chúng tôi) được
gửi công trình nghiên cứu khoa học để tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu
khoa học”, Giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC” năm .....................
Tên đề tài: .............................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Tôi (chúng tôi) xin cam đoan đây là công trình do tôi (chúng tôi) thực hiện dưới sự
hướng dẫn của ........................................................................ và không phải là luận văn
(đồ án) tốt nghiệp.
Nếu sai tôi (chúng tôi) xin chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNGNGƯỜI LÀM ĐƠN

Nếu công trình được thực hiện do hai sinh viên trở lên, cần phải ghi rõ tên sinh viên
chịu trách nhiệm chính (ghi đầu tiên)
3
Trường hợp sinh viên đã ra trường thì cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài có thể
ký thay

Mẫu 6
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày
Kính gửi:

- Dán 1 ảnh 4x6
cm (ảnh cá nhân
hoặc chân dung)
- Kèm 1 ảnh 10x15
cm

tháng

năm

BAN CHỈ ĐẠO XÉT GIẢI THƯỞNG
“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Họ và tên (*): ………………………… Ngày sinh:…./…../…….
Sinh viên năm thứ:……….…/ Tổng số năm đào tạo: ……………
Lớp, khoa, trường:……………………………………………….
……………………………………………………………………
Ngành học: ………………………………………………………
Địa chỉ nhà riêng: ……………………………………………….
…………………………………………………………………...
Số điện thoại (cố định, di động): ………………………………..
Địa chỉ E-mail: ………………………………………………….
(*): Ghi họ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính (nếu công trình
do hai SV trở lên thực hiện, chữ in hoa)

Thành tích:
- Điểm trung bình chung học tập (ghi theo năm học), xếp loại
- Bằng khen
- Giấy khen
- Giải thưởng
- Danh hiệu
- Học bổng
- v.v….
Suy nghĩ về NCKH của sinh viên trong thời gian học tập tại trường:
(Viết ngắn gọn tại sao bạn tham gia NCKH, những khó khăn, thuận lợi, những cá nhân,
những sự kiện liên quan, thúc đẩy động viên bạn NCKH…)

4


5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×