Tải bản đầy đủ

Bai bao cao thc hanh hoa di cng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG

BÀI BÁO CÁO

THỰC HÀNH HÓA HỌC
ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ cơ

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thưc hành

ThS. Nguyễn Minh Kha

Nguyễn Văn Kiệt
Trần Thị Hồng Mai

Năm 2016

Bài 1PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

ĐỊNH LƯỢNG ACID – BASE ĐỂ XÁC ĐỊNH
NỒNG ĐỘ ACETIC ACID LOÃNG
I.NGUYÊN TẮC CHUNG
Để xác định chính xác nồng độ một axit cho trước, ta có thể sử dụng dung dịch chuẩn
bazơ đã biết chính xác nồng độ tác dụng với axit đó. Tại thời điểm tương đương, một lượng dư
rất nhỏ bazơ chuẩn làm thay đổi màu chất chỉ thị rõ rệt. Phương pháp đó gọi là phương pháp
chuẩn độ axit – bazơ.
Phản ứng chuẩn độ trong bài thực hanh:
NaOH + CH3COOH -> CH3COONa +

H2O

Tại thời điểm tương đương:
CNaOH.VNaOH = CCH3COOH.VCH3COOH
Nhận ra điểm tương đương bằng chất chỉ thị là phenolphthalein, chuyển từ không màu
sang màu hồng nhạt.

II. HÓA CHẤT – DỤNG CỤ
1. Hóa chất
Các dung dịch:
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

2. Dụng cụ
Tên dụng cụ

3. III. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM

Số lượng


1. Dùng cốc 50 ml chuyển dung dịch chuẩn độ NaOH 0.1N lên buret, rồi điều chỉnh
đúng vạch 0. ( chú ý không để bọt khí hoặc khoảng không xuất hiện ở phía dưới
khoa điều chỉnh tốc độ dòng).


2. Lấy chính xác 10ml dung dịch mẫu vào erlen ( bằng pipet ).
3. Thêm tiếp vào erlen 2 giọt phenolphthalein, ta thấy dung dịch không màu.
4. Điều chỉnh dung dịch trên buret chảy xuống binh nón thật chaamjvaf thực hiện
thao tác lắc erlen sao cho dung dịch bên trong xoay tròn đều cho đến khi có màu
hồng rất nhạt bền trong 30 giây thì dừng chuẩn độ.
5. Đọc giá trị VNaOH đã sử dụng trên buret.
6. Lặp lại thí nghiệm 3 lần, lấy kết quả trung bình.
Ghi lại số liệu rồi tính nồng độ đương lượng của dung dịch axit axetic. Tính nồng độ P (g/L) của
axit theo công thức:
P=

(1)

VNaOH là giá trị trung bình sau khi chuẩn độ ( đơn vị lít )
Biểu diễn kết quả dưới dạng 4 chữ số sau dấu phẩy, ghi sai số kèm theo là giá trị ± trên buret.

IV. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
V. TRẢ LỜI CÂU HỎI


1. Thiết lập biểu thứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×