Tải bản đầy đủ

ACBS bao cao cap nhat VNM 29 11 2013

B
BÁO
CÁO
C
C P NH T

ÔNG TY C

PH N VINAM
MILK


ã ch ng kh
hoán: VNM
M (HSX)
Sa
au khi cân
n nh c th n tr ng, cchúng tôi đ nh giá VNM t i
m c 163.481 đ/cp. Vì v y, chúng tôi khuy n ngh MUA đ i
v i c phi u này. N u VNM th c hi n ch
hia th ng

g 25%,
giá
á k v ng c a c phi u s đi u ch nh v 141.260 đ//cp.

Ch
huyên viên phân tích:: L ng Th
h Kim Chi
Trung tâm ph
hân tích AC
CBS
29
9/11/2013


MUA

Vinamilk – Báo cáo c p nh t

Giá đ nh giá (tr c th ng):
Giá đ nh giá (sau th ng):
Giá hi n t i: MUA

C p nh t ngày 29/11/2013

Vinamilk – Báo cáo c p nh t
C p nh t đ n ngày 29/11/2013

T ng tr

ng doanh thu khá

163.481
141.260
142.000

Giá đ nh giá (tr c th ng): 163.481 đ
Giá đ nh giá (sau th ng): 141.260 đ
Giá th tr ng:
142.000 đ


Trong 9T2013, doanh thu thu n c a Vinamilk đ t 22.775 t , t ng 16,8% so v i cùng k và
hoàn thành 71% k ho ch c n m. S t ng tr ng này ch y u đ n t 2 y u t : (1) giá bán
t ng kho ng 7% t tháng 2 n m nay và (2) s n l ng t ng 9,8% nh đ a vào v n hành
các nhà máy m i, nhà máy à N ng (tháng 6/2012), nhà máy Dielac II (tháng 4/2013) và
nhà máy Mega (tháng 9/2013). M c t ng tr ng s n l ng này t ng ng v i m c t ng
10% c a toàn ngành và có th ch a làm t ng đáng k th ph n c a công ty.
Trong nh ng tháng còn l i, công su t ho t đ ng t ng d n c a hai nhà máy m i s ti p t c
h tr doanh thu m c dù có th ch a th t đáng k cho đ n khi b c vào n m 2014. Tuy
nhiên, do doanh thu quý 3/2013 h i th p h n d ki n, có th do quá trình phân b s n xu t
t i các nhà máy, chúng tôi đi u ch nh gi m nh d báo doanh thu n m 2013 c a Vinamilk
xu ng 32.382 t đ ng, t ng 19,5% so v i n m tr c và t ng ng v i 99,6% k ho ch c a
công ty.

Biên l i nhu n k l c
M c dù doanh thu t ng tr ng v a ph i nh ng k t qu l i nhu n c a Vinamilk ti p t c gây
n t ng trong b i c nh kinh t 9 tháng đ u n m. L i nhu n ròng t ng 21,4% so v i cùng
k , đ t 5.064 t đ ng và hoàn thành 81,3% k ho ch c n m.
M c t ng tr ng n t ng này ch y u là nh (1) Vinamilk có h th ng qu n lý chi phí t t
và (2) các dòng s n ph m có biên l i nhu n cao chi m t l quan tr ng trong t ng s n
l ng tiêu th . Nh đó, biên l i nhu n g p 9 tháng n m nay đã đ t m c cao k l c so v i
cùng k 5 n m qua, t ng 3,8% lên 37,4%.
Nh m c t ng t t c a biên l i nhu n g p, nên b t ch p t l chi phí bán hàng/doanh thu
t ng đáng k 1,8% lên 10,2% trong 9T2013 do công ty t ng c ng các ho t đ ng
marketing cho các s n ph m m i c ng nh các s n ph m hi n t i, k t qu biên l i nhu n
ròng v n c i thi n khá, t ng 0,8% so v i cùng k .
Tính chung c n m 2013, chúng tôi k v ng LNST c a Vinamilk có th đ t 7.046 t đ ng,
t ng 21% so v i n m 2012 và v t kho ng 13% so v i k ho ch c a công ty.

Tri n v ng l c quan
Nh đã nói trên, chúng tôi
c tính doanh thu thu n và LNST n m 2013 c a Vinamilk có th
đ t 32.382 t đ ng và 7.046 t đ ng, t ng 19,5% và 21% so v i 2012. Trong nh ng n m t i,
v i xu h ng phát tri n m nh m c a ngành, t c đ t ng tr ng doanh thu trong giai đo n
d báo c a chúng tôi dao đ ng trong kho ng 18 - 27%. V th v ng ch c tr c nh ng thông
tin b t l i g n đây trên th tr ng có th giúp Vinamilk t t m r ng th ph n trong n c.
Ngoài ra, nh ng k ho ch m i cho xu t kh u và tri n khai s n xu t t i n c ngoài có th s
thúc đ y s đóng góp doanh thu t các ho t đ ng này. Theo đó, Vinamilk có th đ t m c tiêu
doanh thu 3 t USD s m h n d đ nh, trong kho ng 2016-2017.
V i ngu n ti n m t d i dào và tri n v ng l c quan v k t qu l i nhu n n m 2013, chúng
tôi k v ng công ty s phát hành 25% c phi u th ng cho n m 2013. Th i gian th c hi n
đ c k v ng trong t ng lai g n.

Khuy n ngh N m gi
D a trên nh ng tri n v ng l c quan cho tình hình ho t đ ng c a công ty, chúng tôi đ nh giá
c phi u VNM m c 163.481 đ/cp. Vì v y, chúng tôi khuy n ngh MUA cho c phi u này.
Trong tr ng h p Vinamilk th c hi n chia th
ch nh v m c 141.260 đ/cp.
L

ng Th Kim Chi, Chuyên viên phân tích |

ng, giá k v ng c a c phi u s đ

c đi u

T: +84 8 5 404 3054 (683) | Email: chiltk@acbs.com.vn

Trung tâm phân tích ACBS | T: +84 8 5 404 3257 | research@acbs.com.vn
Trung tâm Bizlink |

 

T: +84 8 39 107 107 | contact.center@acbs.com.vn

Website: acbs.com.vn

Bloomberg: ACBS  Bloomberg: ACBS

2/4 


MUA

Vinamilk – Báo cáo c p nh t

Giá đ nh giá (tr c th ng):
Giá đ nh giá (sau th ng):
Giá hi n t i:

C p nh t ngày 29/11/2013

THÔNG TIN C
1400

Ngàn c phi u

Bi u đ giao d ch

B N

Ngàn đ ng

Bi u đ P/E - P/B

1200

800
600
400

8.0

17.0

7.0

14.0

6.0

11.0

5.0

200

P/E (R1)

8.0
12/12

9.0

20.0

1000

02/13

04/13

06/13

08/13

12/12

10/13

Thông tin giao d ch
Giá th tr ng (đ ng/cp)
V n hóa th tr ng (t đ ng)
Cao nh t 52 tu n (đ ng/cp)
Th p nh t 52 tu n (đ ng/cp)
KLGD trung bình 100 ngày (cp)
S c phi u đang l u hành (cp)
L i su t 1 tháng (%)
L i su t 3 tháng (%)
L i su t 6 tháng (%)
L i su t 12 tháng (%)

142.000
118.354
151.000
82.500
236.633
833.475.000
1,4
9,2
8,8
69,6

C c u c đông
C đông l n (%)
C đông nhà n c (%)
KQKD (t đ ng)
2010
Doanh thu thu n
15.753
Giá v n hàng bán
10.579
L i nhu n g p
5.174
Doanh thu tài chính
449
Chi phí tài chính
153
Chi phí bán hàng
1.438
Chi phí QLDN
388
L i nhu n thu n t H KD
3.643
L i nhu n khác
609
L i nhu n sau thu
3.615
L i nhu n ròng
3.615
EPS (đ ng)
6.834
C KT (t đ ng)
2010
Tài s n ng n h n
5.920
Ti n
263
u t tài chính ng n h n
2.092
Kho n ph i thu
1.125
T n kho
2.351
Tài s n dài h n
4.853
u t tài chính dài h n
1.142
T ng tài s n
10.773
N ng n h n
2.645
N dài h n
164
V n ch s h u
7.964
L i nhu n gi l i
1.909
T ng ngu n v n
10.773
Giá tr s sách (đ ng)
22.558
Ch s tài chính
2010
Kh n ng thanh toán
Hi n hành (L n)
2,2
Nhanh (L n)
1,3
Kh n ng sinh l i
T l lãi g p (%)
33
L i nhu n H KD/DTT (%)
23
T l lãi ròng (%)
23
ROA (%)
38
ROE (%)
50
Ch s n
N /T ng tài s n (%)
26
N ph i tr / V n CSH (%)
35
T ng tài s n/VCSH (L n)
1,4
Kh n ng đ m b o lãi vay (L n)
Ch t l ng thu nh p
Theo C KT (%)
46
Theo dòng ti n (%)
52

Bloomberg: ACBS  

73
45
2011
21.627
15.039
6.588
680
246
1.812
459
4.751
237
4.218
4.218
5.145
2011
9.468
3.157
736
2.169
3.272
6.115
847
15.583
2.947
159
12.477
4.177
15.583
22.436
2011

163.481
141.260
142.000

02/13

04/13

06/13

P/B (L1)
08/13

4.0

10/13

Thông tin doanh nghi p
Công ty C ph n S a Vi t Nam
Vietnam Diary Products Joint Stock Company
VNM (HSX)
8.339.557.960.000  đ ng
10 Tân Trào, ph ng Tân Phú, Q7, TPHCM
08. 54155555
Th c ph m và n c gi i khát
S n ph m s a

Tên Công ty
Tên ti ng Anh
Mã CK
V n đi u l
Tr s chính
i n tho i
Nhóm ngành
Ngành chính
Ngày GDKHQ
20/08/2013
14/06/2013
2012
2013F
26.562
31.737
17.485
19.890
9.077
11.847
475
488
51
85
3.346
2.346
525
648
6.630
8.256
287
196
5.819
7.046
5.819
7.046
6.762
6.982
2012
2013F
11.111
13.143
1.252
1.141
3.909
5.617
2.246
2.593
3.473
3.555
8.587
10.328
284
268
19.698
23.471
4.145
4.763
63
60
15.493
18.645
5.966
5.199
19.698
23.471
17.886
18.578
2012
2013F

Ngày KCC
T l
Lo i c t c
22/08/2013
20%
Ti n
18/06/2013
18%
Ti n
2014F
2015F
2016F
2017F
40.446
50.317
60.679
72.246
25.038
31.459
38.357
46.188
15.408
18.858
22.321
26.058
553
1.034
1.298
1.465
115
129
140
150
4.676
6.074
7.635
9.090
867
1.129
1.424
1.769
10.303
12.559
14.420
16.515
216
237
261
287
8.583
10.440
12.121
13.870
8.583
10.440
12.121
13.870
6.589
6.679
6.461
6.161
2014F
2015F
2016F
2017F
22.154
27.778
31.849
37.487
1.209
1.185
768
1.296
13.001
16.762
19.244
22.093
3.199
3.904
4.649
5.485
4.475
5.623
6.856
8.256
5.500
4.658
5.110
4.198
295
324
357
392
27.654
32.436
36.959
41.685
5.673
6.787
7.964
9.282
66
69
72
76
21.916
25.580
28.923
32.327
6.288
6.839
6.572
5.712
27.654
32.436
36.959
41.685
16.819
16.359
15.414
14.357
2014F
2015F
2016F
2017F

2018F
85.136
54.865
30.271
1.717
159
10.712
2.172
18.946
316
15.900
15.900
5.886
2018F
43.269
1.304
25.366
6.413
9.806
2.309
431
45.578
10.748
80
34.750
3.093
45.578
12.861
2018F

3,2
2,1

2,7
1,8

2,8
2,0

3,9
3,1

4,1
3,3

4,0
3,1

4,0
3,1

4,0
3,1

30
22
20
32
41

34
25
22
33
42

37
26
22
33
41

38
25
21
34
42

37
25
21
35
44

37
24
20
35
44

36
23
19
35
45

20
25
1,2
356

21
27
1,3
1676

21
26
1,3
n/a

21
26
1,3
n/a

21
27
1,3
n/a

22
28
1,3
n/a

22
29
1,3
n/a

36
22
19
36
47
24
31
1,3
n/a

33
24

18
58

14
36

(43)
41

(1)
62

15
60

0
48

(10)
47

3/4 


MUA

Vinamilk – Báo cáo c p nh t

Giá đ nh giá (tr c th ng):
Giá đ nh giá (sau th ng):
Giá hi n t i:

C p nh t ngày 29/11/2013

163.481
141.260
142.000

NGUYÊN T C KHUY N NGH
GI : n u giá đ nh giá dao đ ng t -10% đ n +10% giá th tr
MUA: n u giá đ nh giá cao h n 10% so v i giá th tr ng
BÁN: n u giá đ nh giá th p h n 10% so v i giá th tr ng

ng

Ch ng th c c a chuyên viên phân tích
Các chuyên viên phân tích đ c nêu tên trang đ u tiên, là nh ng ng i ch u trách nhi m chính cho vi c l p
báo cáo này, ch ng th c r ng các ý ki n c ng nh các quan đi m hay d báo đ c nêu trong báo cáo này
ph n ánh đúng ý ki n, quan đi m hay d báo c a cá nhân mình v v n đ đ c trình bày. Không có b t k m t
kho n thu nh p nào c a các chuyên viên phân tích có ngu n g c phát sinh, tr c ti p hay gián ti p, t các đ
ngh , quan đi m hay d báo c th c a mình trong báo cáo.

Phân ph i báo cáo
Báo cáo này ch dành cho các khách hàng c a ACBS t i Vi t Nam. Trong tr ng h p khách hàng nh n hay s
d ng báo cáo này ngoài lãnh th Vi t Nam, trách nhi m c a khách hàng là đ m b o r ng vi c nh n hay s d ng
báo cáo này đ c pháp lu t n c s t i cho phép. N u khách hàng không th đ m b o ho c pháp lu t n c s
t i không cho phép thì khách hàng nên hoàn tr báo cáo l i nguyên v n cho ACBS ho c tiêu h y b n báo cáo
đ ng th i thông báo cho ACBS v vi c mình không th ti p t c nh n các báo cáo t ng t .

Công b l i ích v t ch t
Vào ngày phát hành b n báo cáo, ACBS và chuyên viên phân tích không n m gi b t k l i ích v t ch t nào
nh s h u c phi u, kho n cho vay, kho n n có liên quan đ n Công ty c ph n Vinamilk.

Tuyên b mi n trách c a ACBS
Báo cáo này ch đ c phát hành v i m c đích cung c p thông tin cho khách hàng c a ACBS có tham gia ho t
đ ng kinh doanh ch ng khoán, nó không nh m m c đích qu ng cáo hay m i g i khách hàng mua ho c bán b t
k m t lo i ch ng khoán c th nào. M c dù thông tin trong báo cáo đ c ACBS thu th p t các ngu n đáng tin
c y, tuy nhiên ACBS không đ a ra b t k m t đ m b o ho c cam k t nào v đ chính xác và đ y đ c a các
I MÀ ACBS
thông tin đã cung c p trong b n báo cáo. N I DUNG B N BÁO CÁO NÀY CÓ TH B THAY
KHÔNG C N PH I THÔNG BÁO CHO KHÁCH HÀNG.
Khách hàng không nên xem b n báo cáo này nh là m t b n phân tích toàn di n và đ y đ đ i v i b t k ch ng
khoán nào đ c nêu trong b n báo cáo. Khách hàng hoàn toàn ch u trách nhi m đ i v i b t k kho n l , t n
th t ho c thi t h i nào phát sinh t vi c khách hàng th c hi n đ u t d a trên các ý ki n, quan đi m, đ ngh
ho c thông tin trong báo cáo này. ACBS đ c mi n tr m i trách nhi m đ i v i các kho n l , t n th t ho c thi t
h i phát sinh tr c ti p ho c gián ti p cho khách hàng b t ngu n t vi c s d ng b n báo cáo này c a khách
hàng, b t k các kho n l , t n th t ho c thi t h i này phát sinh t các sai sót, khi m khuy t, l i ho c s không
chính xác c a n i dung b n báo cáo.
Trong b n báo cáo có ch a đ ng ho c s d ng các gi đ nh, quan đi m và ph ng pháp phân tích c a chuyên
viên phân tích, đây là các gi đ nh, quan đi m và ph ng pháp c a cá nhân không ph i c a ACBS nên ACBS
không ch u trách nhi m v tính đúng đ n và h p lý c a chúng. Trong t ng lai, ACBS có th phát hành các b n
báo cáo có nh ng đ ngh , quan đi m ho c d báo trái ng c hoàn toàn v i n i dung c a b n báo cáo này.
M c dù
quan đ n
phân tích
quan h l

th i đi m hi n t i, ACBS và chuyên viên phân tích không n m gi b t k l i ích v t ch t nào có liên
công ty đ c phân tích nh đã công b bên trên. Tuy nhiên, trong t ng lai ACBS và chuyên viên
có quy n mua, bán các c phi u c a công ty c ng nh th c hi n các ho t đ ng làm phát sinh m i
i ích v t ch t v i công ty đ c phân tích.

@ ACBS gi m i quy n s h u đ i v i b n báo cáo này. Không m t ai đ c phép sao chép ho c g i toàn b
ho c m t ph n n i dung b n báo cáo cho m t bên th ba mà không có s đ ng ý tr c b ng v n b n t ACBS.
Bloomberg: ACBS  

4/4 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×