Tải bản đầy đủ

ACBS bao cao cap nhat GAS 21 06 2013

BÁO CÁ
ÁO CẬ
ẬP NH
HẬT
TỔNG
G CÔNG TY KHÍ VIỆT
V
NAM
M
Mã chứ
ứng khoán: GAS (HS
SX)
PV Gas có cơ bả
ản tài chính
h tốt và tiếp
p tục đạt được
đ
tăng trưởng
t
ững về lợii nhuận. So
S sánh vvới giá thị trường hiiện tại,

bền vữ
chúng tôi đưa ra khuyến ng
ghị Nắm giữ đối với cổ
c phiếu nà
ày.

Chuyên
n viên phân
n tích: Đinh
h Thị Thu T
Thủy
Trung tâm
t
phân tích
t
ACBS
21/06/2
2013


PV Gas – Báo cáo cập nhật

PVngày
Gas
– Báo cáo cập
Cập nhật
21/06/2013
Cập nhật đến ngày 21/06/2013

GIỮ

nhật

Giá mục tiêu: 65.001
GIỮ
Giá hiện tại: 59.500

Giá mục tiêu:
Giá thị trường:


65.001 đồng
60.000 đồng

Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng trong quý 1/2013
Mặc dù doanh thu thuần trong quý 1/2013 của PV Gas giảm, lợi nhuận đã tăng mạnh so
với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 16.055 tỷ đồng, giảm 13% so với
cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do đối với đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau, từ năm
2013, PV Gas chỉ ghi nhận doanh thu vận chuyển khí thay vì như trước đây PV Gas ghi cả
doanh thu bán khí và vận chuyển khí thông qua đường ống này. Việc ghi nhận doanh thu
bán khí này chuyển về cho công ty mẹ PVN. Tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng
đến lợi nhuận của PV Gas bởi vì trong quá khứ, công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận từ việc vận
chuyển, chứ không kiếm được lợi nhuận từ việc bán khí.
Đặc biệt, trong quý 1/2013 PV Gas đã đạt được tăng trưởng lợi nhuận khi GVHB giảm
nhanh hơn mức giảm của doanh thu. Điều này giúp cho lề sinh lợi gộp mở rộng đáng kể
thêm 11 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay trong quý 1/2013 giảm mạnh 40%
xuống còn 90 tỷ đồng, làm cho chi phí tài phí giảm đáng kể 23% xuống mức 133 tỷ đồng.
Kết quả là, lợi nhuận của PV Gas tăng nhanh 83%, lên mức 4.375 tỷ đồng, hoàn thành
được 57% kế hoạch LNST năm 2013. Đầu năm 2013, PV Gas đã trả 30% cổ tức cho năm
2012 và có kế hoạch chi trả 20% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2013.

Kế hoạch đầu tư lớn
Tính đến quý 1/2013, công ty đã giải ngân mạnh khoảng 5.513 tỷ đồng cho kho chứa LPG
và nhà máy sản xuất ống thép dầu khí để kịp hoàn thành hai dự án này vào cuối năm
2013. PV Gas vẫn là nhà cung cấp khí hàng đầu cho nhà máy điện, đạm và các hộ công
nghiệp. Theo đó, PV Gas đang mở rộng và thực hiện các dự án ống dẫn khí chính như
Nam Côn Sơn 2, Lô B – Ô Môn và GPP Cà Mau. Tuy nhiên, những dự án này sẽ được
hoàn thành trễ hơn 1 năm so với dự kiến. Trong năm 2013, PV Gas sẽ tập trung giải ngân
để xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị nhập khẩu LNG và cho ba dự án kể trên.

Triển vọng tương lai
Theo kế hoạch khá thận trọng của PV Gas, sản lượng kinh doanh khí khô, khí condensate
và LPG dự kiến lần lượt đạt khoảng 9.010 triệu m3, 920.000 tấn và 51.000 tấn, giảm nhẹ so
với năm 2012. Hơn nữa, doanh thu và LNST năm 2013 được cổ đông thông qua là 55.751
tỷ đồng và 7.693 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 24% so với năm 2012. Tuy nhiên, chúng tôi
cho rằng PV Gas sẽ vượt kế hoạch 7% và 52%, lần lượt đạt 59.392 tỷ đồng và 11.658 tỷ
đồng. Ngoài ra, năm 2013, PVID, công ty con của PV Gas sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn
giao dịch.
Trong giai đoạn 2014-2018, chúng tôi dự phóng doanh thu sẽ tăng trung bình 14% ngoại
trừ năm 2016 tăng 55% do ba dự án NCS 2, lô B – Ô Môn và GPP Cà Mau bắt đầu đóng
góp vào doanh thu công ty. Sau sự tăng mạnh 15% trong năm 2013, chúng tôi ước tính
LNST sẽ tăng trưởng bền vững trung bình 2,2% qua các năm 2014-2018.

Khuyến nghị Nắm giữ
PV Gas có cơ bản tài chính tốt và lợi nhuận tăng trưởng bền vững. với suất sinh lợi 15,5%,
phương pháp DCF đã xác định giá trị nội tại của GAS là 61.285 đồng trong khi phương
pháp so sánh cho ra kết quả là 68.717 đồng. So với giá thị trường hiện nay, chúng tôi đưa
ra khuyến nghị Nắm giữ đối với cổ phiếu này trong chiến lược đầu tư dài hạn.
Đinh Thị Thu Thủy, Chuyên viên phân tích | ĐT: +84 8 5 404 3054 (683) | Email: thuydtt@acbs.com.vn
Trung tâm phân tích ACBS | ĐT: +84 8 5 404 3257 | research@acbs.com.vn
Trung tâm Bizlink | ĐT: +84 8 39 107 107 | contact.center@acbs.com.vn

 

Website: acbs.com.vn
Bloomberg: ACBS

Bloomberg: ACBS  

2/4 


PV Gas – Báo cáo cập nhật

GIỮ
Giá mục tiêu: 65.001
Giá hiện tại: 59.500

Cập nhật ngày 21/06/2013

THÔNG TIN CƠ BẢN
3000

Ngàn cổ phiếu

Ngàn đồng

Biểu đồ giao dịch

70
60

2500

50

2000

40

1500

30

1000

20

500

10
0

06/12

08/12

10/12

12/12

02/13

04/13

Thông tin giao dịch
Giá thị trường (đồng/cp)
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng)
Cao nhất 52 tuần (đồng/cp)
Thấp nhất 52 tuần (đồng/cp)
KLGD trung bình 100 ngày (cp)
Số cổ phiếu đang lưu hành (cp)
Lợi suất 1 tháng (%)
Lợi suất 3 tháng (%)
Lợi suất 6 tháng (%)
Lợi suất 12 tháng (%)
Cơ cấu cổ đông
Cổ đông nhà nước (%)
Cổ đông khác (%)
KQKD (tỷ đồng)
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
Doanh thu tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí QLDN
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận ròng
EPS (đồng)
CĐKT (tỷ đồng)
Tài sản ngắn hạn
Tiền
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Khoản phải thu
Tồn kho
Tài sản dài hạn
Đầu tư tài chính dài hạn
Tổng tài sản
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận giữ lại
Tổng nguồn vốn
Giá trị sổ sách (đồng)
Chỉ số tài chính
Khả năng thanh toán
Hiện hành (Lần)
Nhanh (Lần)
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp (%)
Lợi nhuận HĐKD/DTT (%)
Tỷ lệ lãi ròng (%)
ROA (%)
ROE (%)
Chỉ số nợ
Nợ/Tổng tài sản (%)
Nợ / Vốn CSH (%)
Tổng tài sản/VCSH (Lần)
Khả năng đảm bảo lãi vay (Lần)
Chất lượng thu nhập
Theo CĐKT (%)
Theo dòng tiền (%)

Bloomberg: ACBS  

Biểu đồ P/E - P/B

14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0

P/E

06/13

06/12

59.500
112.752.50
65.500
36.800
628.973
1.895.000.000
4,39
21,18
58,62
65,38

Tên Công ty
Tên tiếng Anh
Mã CK
Vốn điều lệ
Trụ sở chính
Điện thoại
Nhóm ngành
Ngành chính

2010
48.077
40.514
7.563
787
1.154
703
1.072
5.421
294
5.006
4.830
4.620
2010
16.241
4.927
2.202
7.412
868
23.438
3.237
39.679
9.810
7.202
22.051
1.658
39.679
21.091
2010

96,7
3,3
2011
64.300
53.660
10.640
1.341
1.711
1.234
1.611
7.424
333
6.496
5.988
3.160
2011
19.228
10.045
317
6.950
1.058
26.382
3.005
45.611
10.349
10.243
23.482
3.542
45.611
12.392
2011

08/12

4.9
4.4
3.9
3.4
2.9
2.4
1.9
1.4
0.9
0.4

P/B

10/12

12/12

02/13

04/13

06/13

Thông tin doanh nghiệp
Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP
PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation
GAS (HSX)
18.950.000.000.000 đồng
PV Gas Tower – 673 Nguyễn Hữu Thọ, H. Nhà Bè
08. 3781 6777
Dầu khí
Khí

Ngày GDKHQ
15/05/2013
04/12/2012
2012F
2013F
68.301
59.393
53.395
43.404
14.907
15.989
1.144
1.186
557
492
1.366
1.273
1.927
1.901
12.295
13.416
53
1.153
11.658
10.102
9.807
11.407
5.472
5.167
2012F
2013F
20.372
18.463
12.753
11.879
69
76
5.374
4.668
1.614
1.296
24.774
30.949
2.291
2.288
45.146
49.412
8.056
9.666
5.374
8.255
27.193
32.478
6.751
5.072
45.146
49.412
15.581
14.350
2012F
2013F

Ngày ĐKCC
Tỷ lệ
Loại cổ tức
17/05/2013
10%
Tiền
06/12/2012
10%
Tiền
2014F
2015F
2016F
2017F
2018F
65.382
72.209 112.150 131.092 154.035
47.771
53.400
90.425 108.386 130.474
17.611
18.809
21.725
22.706
23.561
1.058
801
501
400
459
548
628
843
1.246
801
1.373
1.408
2.019
2.163
2.311
1.961
2.058
3.028
3.343
3.697
14.787
15.516
16.336
16.354
17.212
59
62
65
68
72
11.656
11.686
12.303
12.319
12.965
11.405
11.435
12.052
12.068
12.714
4.974
4.533
4.344
4.142
4.156
2014F
2015F
2016F
2017F
2018F
16.997
12.862
15.399
17.992
21.143
9.807
5.055
3.364
3.933
4.621
83
92
101
111
122
5.098
5.591
8.496
9.876
11.548
1.435
1.518
2.629
3.168
3.830
38.431
48.584
65.289
61.050
55.146
2.289
2.290
2.290
2.291
2.292
55.427
61.446
80.687
79.042
76.289
8.558
6.571
16.127
12.104
19.188
7.547
11.216
16.667
15.185
3.101
37.178
41.264
45.246
48.855
50.851
7.655
7.734
7.386
7.797
6.430
55.427
61.446
80.687
79.042
76.289
16.214
16.360
16.308
16.770
16.624
2014F
2015F
2016F
2017F
2018F

1,66
1,48

1,86
1,67

2,53
2,26

1,91
1,72

1,99
1,75

1,96
1,63

0,95
0,74

1,49
1,15

1,10
0,85

15,7
11,3
10,0
16
33

16,5
11,5
9,3
14
26

21,8
18,0
14,4
22
39

26,9
22,6
19,2
24
38

26,9
22,6
17,4
22
33

26,0
21,5
15,8
20
29

19,4
14,6
10,7
17
28

17,3
12,5
9,2
15
26

15,3
11,2
8,3
16
26

19
34
2,09
6,03

24
47
1,87
5,54

20
34
1,79
23,18

16
24
1,58
30,63

15
23
1,51
28,09

15
23
1,49
25,81

26
46
1,64
20,45

17
28
1,70
14,18

9
13
1,56
22,57

84
13

11
53

-2
-1

18
25

23
29

24
29

31
35

-6
-4

-10
-7

3/4 


PV Gas – Báo cáo cập nhật
Cập nhật ngày 21/06/2013

GIỮ
Giá mục tiêu: 65.001
Giá hiện tại: 59.500

Chứng thực của chuyên viên phân tích
Các chuyên viên phân tích được nêu tên ở trang đầu tiên, là những người chịu trách nhiệm chính cho việc lập
báo cáo này, chứng thực rằng các ý kiến cũng như các quan điểm hay dự báo được nêu trong báo cáo này
phản ánh đúng ý kiến, quan điểm hay dự báo của cá nhân mình về vấn đề được trình bày. Không có bất kỳ một
khoản thu nhập nào của các chuyên viên phân tích có nguồn gốc phát sinh, trực tiếp hay gián tiếp, từ các đề
nghị, quan điểm hay dự báo cụ thể của mình trong báo cáo.

Phân phối báo cáo
Báo cáo này chỉ dành cho các khách hàng của ACBS tại Việt Nam. Trong trường hợp khách hàng nhận hay sử
dụng báo cáo này ngoài lãnh thổ Việt Nam, trách nhiệm của khách hàng là đảm bảo rằng việc nhận hay sử dụng
báo cáo này được pháp luật nước sở tại cho phép. Nếu khách hàng không thể đảm bảo hoặc pháp luật nước sở
tại không cho phép thì khách hàng nên hoàn trả báo cáo lại nguyên vẹn cho ACBS hoặc tiêu hủy bản báo cáo
đồng thời thông báo cho ACBS về việc mình không thể tiếp tục nhận các báo cáo tương tự.

Công bố lợi ích vật chất
Vào ngày phát hành bản báo cáo, ACBS và chuyên viên phân tích không nắm giữ bất kỳ lợi ích vật chất nào
như sở hữu cổ phiếu, khoản cho vay, khoản nợ có liên quan đến Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Tuyên bố miễn trách của ACBS
Báo cáo này chỉ được phát hành với mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng của ACBS có tham gia hoạt
động kinh doanh chứng khoán, nó không nhằm mục đích quảng cáo hay mời gọi khách hàng mua hoặc bán bất
kỳ một loại chứng khoán cụ thể nào. Mặc dù thông tin trong báo cáo được ACBS thu thập từ các nguồn đáng tin
cậy, tuy nhiên ACBS không đưa ra bất kỳ một đảm bảo hoặc cam kết nào về độ chính xác và đầy đủ của các
thông tin đã cung cấp trong bản báo cáo. NỘI DUNG BẢN BÁO CÁO NÀY CÓ THỂ BỊ THAY ĐỔI MÀ ACBS
KHÔNG CẦN PHẢI THÔNG BÁO CHO KHÁCH HÀNG.
Khách hàng không nên xem bản báo cáo này như là một bản phân tích toàn diện và đầy đủ đối với bất kỳ chứng
khoán nào được nêu trong bản báo cáo. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản lỗ, tổn
thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc khách hàng thực hiện đầu tư dựa trên các ý kiến, quan điểm, đề nghị
hoặc thông tin trong báo cáo này. ACBS được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với các khoản lỗ, tổn thất hoặc thiệt
hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp cho khách hàng bắt nguồn từ việc sử dụng bản báo cáo này của khách
hàng, bất kể các khoản lỗ, tổn thất hoặc thiệt hại này phát sinh từ các sai sót, khiếm khuyết, lỗi hoặc sự không
chính xác của nội dung bản báo cáo.
Trong bản báo cáo có chứa đựng hoặc sử dụng các giả định, quan điểm và phương pháp phân tích của chuyên
viên phân tích, đây là các giả định, quan điểm và phương pháp của cá nhân không phải của ACBS nên ACBS
không chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và hợp lý của chúng. Trong tương lai, ACBS có thể phát hành các bản
báo cáo có những đề nghị, quan điểm hoặc dự báo trái ngược hoàn toàn với nội dung của bản báo cáo này.
Mặc dù ở thời điểm hiện tại, ACBS và chuyên viên phân tích không nắm giữ bất kỳ lợi ích vật chất nào có liên
quan đến công ty được phân tích như đã công bố bên trên. Tuy nhiên, trong tương lai ACBS và chuyên viên
phân tích có quyền mua, bán các cổ phiếu của công ty cũng như thực hiện các hoạt động làm phát sinh mối
quan hệ lợi ích vật chất với công ty được phân tích.
@ ACBS giữ mọi quyền sở hữu đối với bản báo cáo này. Không một ai được phép sao chép hoặc gửi toàn bộ
hoặc một phần nội dung bản báo cáo cho một bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ ACBS.

Bloomberg: ACBS  

4/4 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×