Tải bản đầy đủ

12 5 15 bao cao hop hoi dong (1)

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM
BAN BỒI THƯỜNG
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Số:

/BC-BTGPMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Từ Liêm, ngày

tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO
Về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
dự án: Đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị Đại Mỗ - giai đoạn 1.
Thực hiện Thông báo số: 591/TB-UBND ngày 07/11/ 2011 của UBND huyện
Từ Liêm về việc sẽ thu hồi đất tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm (nay là phường Đại
Mỗ, quận Nam Từ Liêm) để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Khu chức năng đô thị
Đại Mỗ - giai đoạn 1.

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng báo cáo kết quả tình hình thực hiện công
tác giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị Đại Mỗ - giai
đoạn 1, cụ thể như sau:
I. Tổng thể dự án:
- Tổng diện tích đất thu hồi: 53.444,6 m2 /150 hộ gia đình và 01 tổ chức.
- Số mộ trong chỉ giới GPMB: 89 ngôi/ 36 hộ gia đình.
II. Kết quả thực hiện:
+ Diện tích đất đã phê duyệt phương án (Đợt 1,2,3):
53.444,6 m2.
+ Số hộ gia đình, cá nhân đã phê duyệt phương án:
150 hộ và 01 tổ chức.
+ Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt:
40.271.681.850 đồng.
+ Số mộ đã di chuyển:
76 ngôi/31 hộ gia đình.
III. Tồn tại - đề xuất:
1. Tồn tại 08 hộ gia đình đã phê duyệt phương án BTHT nhưng chưa
nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức vận động bằng
hình thức vận động trực tiếp đối với 08 hộ gia đình. Kết quả như sau:
1.1. Hộ gia đình ông Trần Gia Thái (ông Trần Gia Thái đã chết):
- Phương án bồi thường, hỗ trợ được lập cho những người sau: ông Trần Gia
Hồng, bà Trần Thị Tâm, bà Chử Thị Bình, bà Trần Thu Trang, ông Trần Ngọc
Khánh và ông Trần Gia Thành do hộ gia đình không cử được người đại diện.
- Thực tế hiện nay thửa đất bị thu hồi tại dự án của hộ gia đình ông Trần Gia
Thái do bà Chử Thị Bình đang sử dụng.
- Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức vận động bằng
hình thức vận động trực tiếp đối với hộ gia đình. Sau khi vận động có bà Trần Thị
Tâm đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, 05 người còn lại
không đồng ý với lý do giá bồi thường, hỗ trợ thấp.
1.2. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lâm (bà Nguyễn Thị Lâm đã chết):
- Phương án bồi thường, hỗ trợ được lập cho 05 người sau: ông Nguyễn Văn
Thu, bà Nguyễn Thị Hiếu, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, bà Đặng Thị Điển và bà
Nguyễn Thị Mỹ Hằng do hộ gia đình không cử được người đại diện.
- Thực tế hiện nay thửa đất bị thu hồi tại dự án của hộ gia đình bà Nguyễn Thị
Lâm do ông Nguyễn Văn Thu đang sử dụng.
1


- Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức vận động bằng


hình thức vận động trực tiếp đối với các hộ. Sau khi vận động có 05 người không
đồng ý với lý do giá bồi thường, hỗ trợ thấp.
1.3. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Giáp (bà Nguyễn Thị Giáp đã chết):
- Phương án bồi thường, hỗ trợ được lập cho 05 người sau: bà Nguyễn Thị
Chinh, bà Nguyễn Thị Thủy, ông Nguyễn Quý Hải, ông Nguyễn Quý Sơn, bà
Nguyễn Thị Tuấn do hộ gia đình không cử được người đại diện.
- Thực tế hiện nay thửa đất bị thu hồi tại dự án của hộ gia đình bà Nguyễn Thị
Giáp do ông Nguyễn Quý Hải đang sử dụng.
- Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức vận động bằng
hình thức vận động trực tiếp đối các cá nhân trên. Sau khi vận động có ông Nguyễn
Quý Hải đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, 04 người
còn lại không đồng ý với lý do giá bồi thường, hỗ trợ thấp.
1.4. Hộ gia đình ông Nguyễn Thiện Định (ông Nguyễn Thiện Định đã chết)
- Phương án bồi thường, hỗ trợ được lập cho 09 người sau: ông Nguyễn Thiện
Phẩm, bà Nguyễn Thị Hiếu, bà Nguyễn Thị Kim Chung, ông Nguyễn Thiện Toản,
bà Nguyễn Thị Mùi, bà Nguyễn Thị Mai, bà Nguyễn Thị Diệp, ông Nguyễn Mạnh
Chính, ông Nguyễn Mạnh Đạt và bà Nguyễn Thị Phương do hộ gia đình không cử
được người đại diện.
- Thực tế hiện nay thửa đất bị thu hồi tại dự án của hộ gia đình ông Nguyễn
Thiện Định do ông Nguyễn Thiện Phẩm đang sử dụng.
- Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức vận động bằng
hình thức vận động trực tiếp đối với cá nhân. Sau khi vận động có 05 người đồng ý
là bà Nguyễn Thị Hiếu, bà Nguyễn Thị Kim Chung, ông Nguyễn Thiện Toản, bà
Nguyễn Thị Mùi, bà Nguyễn Thị Mai, bà Nguyễn Thị Diệp đồng ý với phương án
bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, 04 người còn lại không đồng ý với lý do giá
bồi thường, hỗ trợ thấp.
1.5. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liên:
- Phương án bồi thường, hỗ trợ được lập cho:
- Thực tế hiện nay thửa đất bị thu hồi tại dự án do hộ gia đình bà Nguyễn Thị
Liên sử dụng.
- Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức vận động bằng
hình thức vận động trực tiếp đối với cá nhân. Sau khi vận động hộ gia đình không
chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do giá bồi thường, hỗ trợ thấp.
1.6. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vỵ:
- Phương án bồi thường, hỗ trợ được lập cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vỵ.
- Thực tế hiện nay thửa đất bị thu hồi tại dự án do hộ gia đình bà Nguyễn Thị
Vỵ sử dụng.
- Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức vận động bằng
hình thức vận động trực tiếp đối với cá nhân. Sau khi vận động hộ gia đình không
chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do giá bồi thường, hỗ trợ thấp.
1.7. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mão:
- Phương án bồi thường, hỗ trợ được lập cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mão.
- Thực tế hiện nay thửa đất bị thu hồi tại dự án do hộ gia đình bà Nguyễn Thị
Mão sử dụng.
2


- Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức vận động bằng
hình thức vận động trực tiếp đối với cá nhân. Sau khi vận động hộ gia đình không
chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do giá bồi thường, hỗ trợ thấp.
1.8. Hộ gia đình ông Nguyễn Quý Viên:
- Phương án bồi thường, hỗ trợ được lập cho hộ gia đình ông Nguyễn Quý
Viên.
- Thực tế hiện nay thửa đất bị thu hồi tại dự án do hộ gia đình ông Nguyễn
Quý Viên sử dụng.
- Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND phường Đại Mỗ đã tổ chức vận động bằng
hình thức vận động trực tiếp đối với cá nhân. Sau khi vận động hộ gia đình không
chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do giá bồi thường, hỗ trợ thấp.
Đề xuất:
- UBND phường Đại Mỗ báo cáo quá trình vận động đồng thời đề xuất áp
dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 08 hộ gia đình. Thời gian hoàn thành
trước ngày 17/5/2015.
- Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đề xuất áp dụng biện pháp cưỡng chế
thu hồi đất đối với 08 hộ gia đình, chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm
tra, tham mưu UBND quận ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy
định. Thời gian hoàn thành trước ngày 17/5/2015.
2. Số mộ chưa di chuyển: 13 ngôi/ 05 hộ gia đình.
Chưa di chuyển 13 ngôi/ 05 hộ gia đình. Trong đó:
- 09 ngôi liên quan đến 03 hộ không chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt
bằng là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mão, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Vỵ.
- 04 ngôi mộ liên quan đến 02 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là:
hộ ông Nguyễn Quý Đa và hộ ông Nguyễn Văn Trí.
Đề xuất:
UBND phường Đại Mỗ phối hợp cùng Chủ đầu tư tiếp tục vận động các hộ
gia đình di chuyển mộ để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
dự án.
Ban bồi thường giải phóng mặt bằng báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Hội đồng BTHT&TĐC;
- Lưu: BTGPMB.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đình Bách

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×