Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO TÓM TẮT Thành phô Hô Chí MinhThích Nghi vói Biên Đôi Khí Hâu

Thành phố Hồ Chí Minh Thích nghi với Biến đổi Khí hậu: Báo cáo Tóm tắt
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 10 thành phố hàng đầu trên thế giới với số dân có thể bị
ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do biến đổi khí hậu. Đến năm 2050, hàng triệu người dân thành
phố sẽ gánh chịu rủi ro từ những sự kiện thời tiết thường xuyên và cực đoan như ngập lụt, và
các cơn bão nhiệt đới. Nhằm giảm bớt những ảnh hưởng của những nguy cơ trên, nghiên cứu
này trình bày với chính quyền thành phố và khu vực tư nhân về những dự báo rủi ro đối với
những lĩnh vực và khu vực chủ chốt của thành phố vào năm 2050, nghiên cứu cũng đưa ra
nhưng giải pháp kết cấu và phi kết cấu nhằm xây dựng tính phục hồi cho những lĩnh vực và khu
vực dễ bị tổn thương nhất của thành phố.
Ngân hàng Phát triển Châu Á
Tầm nhìn của ADB là xây dựng khu vực Châu Á và Thái Bình Dương không có đói nghèo. Sứ
mệnh của ADB là hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển giảm nghèo và nâng cao chất
lượng sống của người dân. Mặc dù đã đạt được nhiều thành công, khu vực này vẫn chiếm đến
2 phần 3 dân số nghèo của thế giới: 1,8 triệu người sống với mức thu nhập dưới 2 USD một
ngày, trong đó 903 triệu người đang phải vật lộn với mức thu nhập dưới 1,25 USD một ngày.
ADB cam kết giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế toàn diện, phát triển bền vững về môi
trường và hội nhập khu vực.
ADB, trụ sở tại Ma-ni-la, có 67 quốc gia thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực.
Công cụ chính của ADB để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển là đối thoại chính sách,
cho vay, đầu tư vốn cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.


Thành Phô Hô Chí Minh

Thích Nghi vói
Biên Đôi Khí Hâu

Báo cáo Tóm tăt
Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
ISBN 978-92-9092-129-5
Số xuất bản RPT102802

In tại Philippines


Thành phô Hô Chí Minh

Thích Nghi vói

Biên Đôi Khí Hâu

Báo cáo Tóm tăt


© 2010 Ngên hâng Phất triïín Chêu Ấ
Bẫn quìn àûúåc bẫo hưå. Xët bẫn nùm 2010
In úã Philippines.
ISBN 978-92-9092-129-5
978-92-9092-128-8
Sưë xët bẫn: RPT102802

Dûä liïåu xët bẫn trong danh mc
Ngên hâng Phất triïín Chêu Ấ
Thânh phưë Hưì Chđ Minh thđch nghi vúái biïën àưëi khđ hêåu
Thânh phưë Mandaluyong, Phillipines: Ngên hâng Phất triïín Chêu Ấ, 2010
1. Biïën àưíi khđ hêåu.

2. Viïåt Nam.


I. Ngên hâng Phất triïín Chêu Ấ.

Cấc quan àiïím trònh bây trong bấo cấo nây lâ ca tấc giẫ vâ khưng phẫn ấnh quan àiïím hóåc chđnh sấch ca Ngên
hâng Phất triïín Chêu Ấ (ADB), Hưåi àưìng Thưëng àưëc, hóåc cấc chđnh ph mâ hổ àẩi diïån.
ADB khưng bẫo àẫm sûå chđnh xấc ca dûä liïåu trong tâi liïåu xët bẫn nây vâ khưng thûâa nhêån bêët cûá trấch nhiïåm nâo
àưëi vúái bêët k hêåu quẫ nâo ca viïåc sûã dng nhûäng dûä liïåu nây.
Thưng qua viïåc àïì cêåp àïën mưåt vng lậnh thưí hay mưåt vng àõa l c thïí nâo àố, hóåc viïåc sûã dng thåt ngûä “qëc
gia” trong tâi liïåu nây, ADB khưng cố àõnh àûa nhêån àõnh nâo liïn quan àïën tònh trẩng phấp l hay tònh trẩng khấc
ca bêët cûá vng hay lậnh thưí nâo.
ADB khuën khđch in hóåc sao chếp thưng tin dânh cho mc àđch cấ nhên vâ mc àđch sûã dng phi thûúng mẩi cố ghi
ch trđch dêỵn ngìn tûâ ADB. Ngûúâi sûã dng khưng àûúåc phếp bấn, phên phưëi lẩi, hóåc sûãa àưíi cho mc àđch thûúng
mẩi mâ khưng cố sûå àưìng trûúác bùçng vùn bẫn ca ADB.
Ghi ch:
Trong tâi liïåu nây, “$” lâ k hiïåu chó Àư-la M

Tâi liïåu nây àûúåc in bùçng mûåc dêìu thûåc
vêåt trïn 100% giêëy tấi chïë.Giêëy nây
àûúåc chïë tẩo bùçng quy trònh hoân toân
khưng cố chlorine

Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 632 4444
Fax +63 2 636 2444
www.adb.org
Àïí àùåt sấch, xin liïn hïå
Department of External Relations
Fax +63 2 636 2648
adbpub@adb.org

ii

“Tâi liïåu nây àûúåc dõch tûâ ngun bẫn tiïëng Anh vúái mc
àđch phc v àưng àẫo bẩn àổc. Mùåc d, chng tưi cưë gùỉng
àẫm bẫo tđnh chđnh xấc ca bẫn dõch, nhûng tiïëng Anh vêỵn
lâ ngưn ngûä chđnh ca Ngên hâng Phất triïín Chêu Ấ vâ chó
cố ngun bẫn tiïëng Anh ca tâi liïåu nây múái àấng tin cêåy
(nghơa lâ chó ngun bẫn tiïëng Anh àûúåc chđnh thûác cưng
nhêån vâ cố hiïåu lûåc). Do vêåy, cấc trđch dêỵn cêìn dûåa vâo
ngun bẫn tiïëng Anh ca tâi liïåu nây.”


Muc Luc
GIÚÁI THIÏåU

1

KHĐ HÊÅU VÂ BIÏËN ÀƯÍI KHĐ HÊÅU
2
Tđnh dïỵ bõ tưín thûúng vúái biïën àưíi khđ hêåu
2
Nhiïåt àưå
2
Nûúác dêng trong bậo vâ Nûúác biïín dêng
3
Nhûäng thay àưíi vïì lûúång mûa, hẩn hấn, vâ ngêåp lt trong tònh hëng
khưng cố cấc àïì xët biïån phấp kiïím soất ngêåp lt
3
THÂNH PHƯË VÂ NGÛÚÂI DÊN
9
Àư thõ hốa vâ Quy hoẩch sûã dng àêët
Ri ro bõ ẫnh hûúãng
9
Qui mư vïì Dên sưë vâ Nghêo
11
Ri ro bõ ẫnh hûúãng
11
Sûå thđch nghi
12

9

NGHơA ÀƯËI VÚÁI cẤc NGÂNH
14
Giao thưng
14
Ri ro bõ ẫnh hûúãng
14
Sûå thđch nghi
18
Cêëp nûúác vâ Vïå sinh
18
Ri ro bõ ẫnh hûúãng
18
Sûå thđch nghi
21
Cưng nghiïåp
21
Ri ro bõ ẫnh hûúãng
21
Sûå thđch nghi
22
Nưng nghiïåp vâ cấc Hïå sinh thấi tûå nhiïn
22
Ri ro bõ ẫnh hûúãng
22
Sûå thđch nghi dûåa trïn Hïå sinh thấi
27
Nùng lûúång
28
Ri ro bõ ẫnh hûúãng
28
Sûå thđch nghi
31
Y tïë cưång àưìng
32
Ri ro bõ ẫnh hûúãng
32
Sûå thđch nghi
33
cHI PHĐ cA TẤc ÀƯÅNG TIÏÌM TÂNG
TƯÍ cHÛÁc THÛÅc HIÏÅN

34

35

iii


THÀNH PHƠ HƠ CHÍ MINH THÍCH NGHI
VĨI BIÊN ĐƠI KHÍ HÂU

DANH SẤcH cẤc BẪNG VÂ BẪN ÀƯÌ
Bẫng 1:
Bẫng 2:
Bẫng 3:
Bẫng 4:
Bẫn àưì 1:
Bẫn àưì 2:
Bẫn àưì 3:
Bẫn àưì 4:

Bẫn àưì 5:

Bẫn àưì 6:

Bẫn àưì 7:

Bẫn àưì 8:

Bẫn àưì 9:

Bẫn àưì 10:

Bẫn àưì 11:
Bẫn àưì 12:
Bẫn àưì 13:

Bẫn àưì 14:

iv

Tònh hònh ngêåp lt nùm 2009 vâ dûå bấo nùm 2050
4
Dên sưë bõ ẫnh hûúãng trûåc tiïëp do tònh trẩng ngêåp lt nùm 2007 vâ dûå bấo
cho 2050
11
Cấc giao lưå chđnh trong quy hoẩch bõ ẫnh hûúãng do ngêåp cûåc àoan dûå bấo
àïën nùm 2050
17
Àïì xët tưí chûác thûåc hiïån cấc kiïën nghõ trong nghiïn cûáu nây
36
Cấc khu vûåc úã Tp. HCM bõ ẫnh hûúãng do ngêåp lt
6
Dûå bấo phẩm vi ngêåp thûúâng xun àïën nùm 2050 trong tònh hëng khưng
cố cấc biïån phấp kiïím soất ngêåp àïì xët
7
Dûå bấo phẩm vi ngêåp cûåc àoan àïën nùm 2050 trong tònh hëng khưng cố
cấc biïån phấp kiïím soất ngêåp àïì xët
8
Cấc thânh phưë vïå tinh bõ ẫnh hûúãng do ngêåp cûåc àoan dûå bấo àïën
nùm 2050 trong tònh hëng khưng cố cấc biïån phấp kiïím soất ngêåp àïì
xët
10
Cú súã hẩ têìng àûúâng sấ hiïån tẩi vâ trong quy hoẩch bõ ẫnh hûúãng do ngêåp
cûåc àoan dûå bấo àïën nùm 2050 trong tònh hëng khưng cố cấc biïån phấp
kiïím soất ngêåp àïì xët
15
Cú súã hẩ têìng àûúâng sấ hiïån tẩi vâ trong quy hoẩch bõ ẫnh hûúãng do ngêåp
cûåc àoan dûå bấo àïën nùm 2050 trong tònh hëng cố cấc biïån phấp kiïím
soất ngêåp àïì xët
16
Cấc tuën àûúâng sùỉt, tuën metro, sên bay, bïën cẫng hiïån tẩi vâ trong quy
hoẩch bõ ẫnh hûúãng do ngêåp cûåc àoan dûå bấo àïën nùm 2050 trong tònh
hëng khưng cố cấc biïån phấp kiïím soất ngêåp àïì xët
19
Cấc tuën àûúâng sùỉt, tuën metro, sên bay, bïën cẫng hiïån tẩi vâ trong quy
hoẩch bõ ẫnh hûúãng do ngêåp cûåc àoan dûå bấo àïën nùm 2050 trong tònh
hëng cố cấc biïån phấp kiïím soất ngêåp àïì xët
20
Cấc khu cưng nghiïåp hiïån tẩi vâ trong quy hoẩch bõ ẫnh hûúãng do ngêåp cûåc
àoan dûå bấo àïën nùm 2050 trong tònh hëng khưng cố cấc biïån phấp kiïím
soất ngêåp àïì xët
23
Cấc khu cưng nghiïåp hiïån tẩi vâ trong quy hoẩch bõ ẫnh hûúãng do ngêåp cûåc
àoan dûå bấo àïën nùm 2050 trong tònh hëng cố cấc biïån phấp kiïím soất
ngêåp àïì xët
24
Àêët trưëng bõ ẫnh hûúãng do ngêåp cûåc àoan dûå bấo àïën nùm 2050 trong tònh
hëng khưng cố cấc biïån phấp kiïím soất ngêåp àïì xët
25
Àêët trưëng bõ ẫnh hûúãng do hiïån tûúång xêm nhêåp mùån trong thúâi gian hẩn
hấn dûå bấo àïën nùm 2050
26
Cú súã hẩ têìng nùng lûúång hiïån tẩi vâ trong quy hoẩch bõ ẫnh hûúãng do ngêåp
cûåc àoan dûå bấo àïën nùm 2050 trong tònh hëng khưng cố hïå thưëng kiïím
soất ngêåp
29
Cú súã hẩ têìng nùng lûúång hiïån tẩi vâ trong quy hoẩch bõ ẫnh hûúãng do ngêåp
cûåc àoan dûå bấo àïën nùm 2050 trong tònh hëng cố hïå thưëng kiïím soất
ngêåp
30


giói thiêu
Nghiïn cûáu nây àûúåc thûåc hiïån nhùçm hưỵ trúå cho y ban Nhên dên Thânh phưë Hưì Chđ Minh
(Tp. HCM) trong viïåc thđch nghi vâ ûáng phố vúái sûå biïën àưíi vâ khuynh hûúáng thay àưíi khđ hêåu.1
Tp. HCM cố nguy cú rêët lúán vïì ngêåp lt, tûâ cấc sûå kiïån khđ hêåu thưng thûúâng vâ cấc sûå kiïån
khđ hêåu cûåc àoan nhû lâ giưng vâ bậo nhiïåt àúái. Àïí ûáng phố vúái cấc thấch thûác vïì ngêåp lt, cấc
cưng trònh àï bao vâ tiïu ûáng àang àûúåc lêåp kïë hoẩch theo ba giai àoẩn àïí bao xung quanh
Tp. HCM vâ chuín dông nûúác l vâ triïìu cûúâng sang sưng Thõ Vẫi.
Cấc cưng trònh nây cố thïí tẩo chưỵ dûåa vûäng chùỉc cho phûúng phấp tiïëp cêån bùçng biïån
phấp cưng trònh ca Tp. HCM trong viïåc thđch nghi vúái biïën àưíi khđ hêåu. Nhiïìu cưng trònh trong
sưë àố lâ mưåt phêìn ca Kïë hoẩch thy lúåi kiïím soất ngêåp lt cho khu vûåc Tp. HCM àïën nùm
2025.2 Nghiïn cûáu nây khưng àấnh giấ tđnh khẫ thi ca kïë hoẩch kiïím soất ngêåp lt, nhûng
àûa ra nhûäng dûå bấo vïì biïën àưíi khđ hêåu àïën nùm 2050, vâ thu ht sûå ch àïën tđnh hiïåu quẫ
ca cấc biïån phấp ca kïë hoẩch nây trong viïåc giẫm tđnh dïỵ bõ tưín thûúng ca thânh phưë. Sûå
tiïëp cêån àïën kïë hoẩch nây vâ nhiïìu kïë hoẩch tưíng thïí ca Tp. HCM, thûúâng úã dẩng k thåt
sưë, lâ rêët cố giấ trõ àưëi vúái nghiïn cûáu nây.
Nùm 2050 àậ àûúåc chổn àïí phên tđch búãi vò (i) cấc dûå bấo trung hẩn (2050) vïì phất thẫi
tûâ cấc kõch bẫn phất triïín toân cêìu khấc nhau rộ râng hún lâ cấc dûå bấo ngùỉn hẩn (2020);
(ii) hêìu hïët sûå phất triïín theo kïë hoẩch hiïån tẩi sệ àûúåc àûúåc hoân têët àïën trûúác nùm 2050;
vâ (iii) nghiïn cûáu nây cố thïí hûúáng dêỵn cho viïåc àiïìu chónh vâ bưí sung cho cấc kïë hoẩch phất
triïín vâ viïåc soẩn thẫo cấc kïë hoẩch múái. Cấc dûå bấo mư hònh vïì tònh trẩng ngêåp vâ biïën àưíi
khđ hêåu trònh bây úã àêy cho thêëy tđnh dïỵ bõ tưín thûúng vâ ri ro àưëi vúái mưỵi qån, phûúâng, vâ
ngânh. Nhûng kïët quẫ chó lâ mang tđnh minh hổa.3 Cêìn phẫi cố thïm phên tđch vâ quy hoẩch
chi tiïët trong mưỵi ngânh vâ mưỵi àõa bân chđnh quìn àõa phûúng.
Biïën àưíi khđ hêåu diïỵn ra nhanh hún lâ tiïn àoấn trûúác àêy, vúái nhûäng tấc àưång tiïìm tâng
nghiïm trổng lïn Tp. HCM. Nhûng vêỵn côn thúâi gian àïí xêy dûång nhûäng giẫi phấp ph húåp
vâ thđch nghi. Viïåc lêåp kïë hoẩch thđch nghi chi tiïët lâ chòa khốa cho mưåt Tp. HCM cố khẫ nùng
chưëng chổi cao. Têët cẫ cấc ngânh vâ cấc àõa bân sệ phẫi xem xết tấc àưång ca biïën àưíi khđ hêåu
trong cấc kïë hoẩch phất triïín ca mònh, vâ sệ phẫi cêìn cấc kïë hoẩch vâ hûúáng dêỵn thđch nghi.
Cêìn phẫi cố sûå cên bùçng trong cấc hânh àưång thđch nghi, vúái nhûäng biïån phấp cưng trònh
àûúåc hưỵ trúå bùçng sûå phc hưìi hïå thưëng tûå nhiïn, cấc chûúng trònh vâ chđnh sấch kinh tïë, xậ hưåi,
vâ quy hoẩch àư thõ lưìng ghếp àïí tẩo ra khn khưí “mưåt àõa bân, mưåt kïë hoẩch” cho têët cẫ sûå
phất triïín trong thânh phưë. Nhiïìu biïån phấp nây àậ vâ àang àûúåc thûåc hiïån úã Tp. HCM, nhûng
sệ cêìn phẫi àûúåc àiïìu chónh, tùng cûúâng, vâ ấp dng mưåt cấch cố àiïìu phưëi trong bưëi cẫnh biïën
àưíi khđ hêåu. Cấc kïë hoẩch thđch nghi toân diïån ca thânh phưë nïn tẩo ra mưåt khn khưí hoẩt
àưång cho cấc biïån phấp thđch nghi vâ viïåc lêåp kïë hoẩch trong mưỵi ngânh vâ tẩi mưỵi àõa àiïím.

1

2

3

Nghiïn cûáu nây àûúåc àưìng tâi trúå búãi cấc Chđnh ph Vûúng Qëc Anh vâ Nhêåt Bẫn trong dûå ấn hưỵ trúå k thåt khu
vûåc Àêíy mẩnh thđch nghi vúái biïën àưíi khđ hêåu úã Chêu Ấ vâ Thấi Bònh Dûúng (TA 6420-REG, phï duåt nây 21 thấng
11 nùm 2007), vâ àûúåc thûåc hiïån búãi Trung têm Qëc tïë vïì Quẫn l Mưi trûúâng (ICEM) húåp tấc vúái Súã Tâi ngun
vâ Mưi trûúâng Tp. HCM.
Àûúåc Th tûúáng phï duåt vâo ngây 28 thấng 10 nùm 2009 theo Quët àõnh 1547/QD-TTg vúái mưåt khoẫn àêìu tû
11531 tó àưìng (khoẫng $650 triïåu)
Thđ d, sưë phûúâng, xậ bõ ngêåp àậ àûúåc ûúác lûúång, nhûng khưng ûúác lûúång diïån tđch bõ ngêåp trong cấc phûúâng, xậ.

1


KHÍ HÂU VÀ
BIÊN ĐƠI KHÍ HÂU
Tính Dê Bi Tơn Thuong đơi vói Biên Đơi Khí Hâu
Thânh phưë Hưì Chđ Minh (Tp. HCM) lâ mưåt trong 10 thânh phưë hâng àêìu trïn thïë giúái vúái sưë
dên cố thïí bõ ẫnh hûúãng nghiïm trổng nhêët búãi biïën àưíi khđ hêåu. Thânh phưë cng xïëp thûá 5
vúái sưë dên cố thïí bõ ẫnh hûúãng ca biïën àưíi khđ hêåu vâo nùm 20704. Tđnh dïỵ bõ tưín thûúng
nây lâ mưåt mưëi lo ngẩi àùåc biïåt vò nố ẫnh hûúãng mẩnh àïën sûå phất triïín ca Viïåt Nam: Tp.
HCM chiïëm 23% tưíng sẫn phêím qëc nưåi (GDP) vâ 20% tưíng àêìu tû nûúác ngoâi trûåc tiïëp.
Tp. HCM dïỵ bõ tưín thûúng do:
(i) Thânh phưë nùçm gêìn ngang mûåc nûúác biïín—vúái 40%-45% diïån tđch àêët ca Tp. HCM
lâ nùçm trong khoẫng 0-1m so vúái mûåc nûúác biïín, 15%-20% trong khoẫng 1-2m, vâ
rêët đt diïån tđch úã àưå cao trïn 4m;
(ii) Tó lïå dên sưë úã thânh phưë lâ rêët lúán vâ khưng ngûâng gia tùng —sưë ngûúâi àõnh cû hún
6.3 triïåu vâ nïìn kinh tïë nùng àưång thu ht dên nhêåp cû tûâ khùỉp núi trong cẫ nûúác;
(iii) Cấc kiïíu phất triïín úã àõa phûúng nây cng àang ẫnh hûúãng àïën tđnh dïỵ bõ tưín thûúng
vâ khđ hêåu àõa phûúng—sûå phất triïín àư thõ, vđ d, àậ lâm giẫm ài tđnh thêím thêëu ca
nûúác vâ gêy ra ngêåp cc bưå; vâ
(iv) Khđ hêåu vâ thy àưång lûåc hiïån àậ úã mûác àưå cûåc àoan vâ àûúåc dûå bấo sệ gia tùng
cûúâng àưå, cho nïn sệ cố nhiïìu cún giưng, bậo, nûúác dêng trong bậo, vâ triïìu cûúâng.
Àïí hiïíu rộ hún vïì tấc àưång ca biïën àưíi khđ hêåu lïn Tp. HCM, dûå bấo biïën àưíi khđ hêåu
àậ àûúåc mư hònh hốa àưëi vúái cấc kõch bẫn phất thẫi cao vâ phất thẫi thêëp.5 Trûâ khi cố àïì cêåp
khấc mưåt cấch c thïí, bấo cấo nây ch ëu nối vïì kõch bẫn phất thẫi cao, nhòn chung àûúåc
cho lâ cố tấc àưång lúán hún kõch bẫn phất thẫi thêëp. Cấc tấc àưång hẩn chïë ca sûå tùng trûúãng
phất thẫi thêëp lâ mưåt kïët quẫ nghiïn cûáu quan trổng vò nố nhêën mẩnh têìm quan trổng ca
viïåc giẫm cấc sûå phất thẫi toân cêìu trong viïåc àẩt àûúåc mưåt tûúng lai cố khẫ nùng chưëng chổi
vúái khđ hêåu.

Nhiêt Đơ
Nhiïåt àưå trung bònh ca Tp. HCM lâ 26oC–27oC, vâ cấc thấng nống nhêët vâ lẩnh nhêët
trong nùm chó chïnh nhau 4oC–5oC. Trong nhûäng nùm gêìn àêy, nhiïåt àưå trung bònh hâng
4

5

2

Stern, N. 2006. Bấo cấo àấnh giấ Stern vïì tấc àưång kinh tïë ca biïën àưíi khđ hêåu. London; y ban liïn chđnh ph vïì
Biïën àưíi khđ hêåu 2007. Àống gốp ca Nhốm cưng tấc II vâo Bấo cấo àấnh giấ thûá tû ca y ban liïn chđnh ph vïì
Biïën àưíi khđ hêåu; Nicholls, R.J. vâ ctv., 2008. Xïëp hẩng cấc thânh phưë cẫng cố ri ro bõ ẫnh hûúãng vâ tđnh dïỵ bõ tưín
thûúng cao vúái cấc sûå kiïån khđ hêåu cûåc àoan: Ûúác lûúång ri ro bõ ẫnh hûúãng. Tưí chûác Húåp tấc kinh tïë vâ Phất triïín.
Cấc dûå bấo vïì biïën àưíi khđ hêåu ca nghiïn cûáu nây dûåa vâo 2 kõch bẫn phất triïín toân cêìu àûúåc mư tẫ búãi IPCC tẩi
www.ipcc.ch lâ (i) A2- sûå phất thẫi cao ca thïë giúái àïí àẩt àûúåc sûå phất triïín trong tûúng lai vâ (ii) B2- sûå phất thẫi thêëp
ca thïë giúái àïí àẩt àûúåc sûå phất triïín trong tûúng lai. Cấc kõch bẫn nây àậ àûúåc chổn dûåa trïn nhûäng tham vêën vúái
chđnh ph. Nghiïn cûáu nây cố thïí àûa ra nhûäng dûå bấo khấc nïëu cấc kõch bẫn khấc àûúåc sûã dng. Vò hiïån nay chûa
biïët kõch bẫn nâo sệ thûåc sûå xẫy ra, têët cẫ cấc dûå bấo trong bấo cấo nây chó nïn àûúåc hiïíu lâ “tấc àưång cố thïí cố” chûá
khưng phẫi lâ “tấc àưång dûå kiïën sệ cố”.


KHÍ HÂU VÀ BIÊN ĐƠI KHÍ HÂU

nùm àậ tùng vúái tưëc àưå gêìn gêëp àưi so vúái
vng Àưìng bùçng sưng Cûãu Long. Sûå tùng
cao vïì nhiïåt àưå úã Tp. HCM tûâ nhûäng nùm
1990 lâ trng húåp vúái sûå àư thõ hốa tùng tưëc
úã àêy.
Sûå nống lïn àấng kïí àậ diïỵn ra úã Tp.
HCM. Trong vông 50 nùm qua, nhiïåt àưå
trung bònh nùm trong ma mûa àậ tùng
2oC. Vúái biïën àưíi khđ hêåu, nhiïåt àưå trung
bònh nùm dûå kiïën sệ tùng 1.4oC trïn giai
àoẩn nïìn6. Dûå bấo nây chûa tđnh túái nhûäng
ẫnh hûúãng àõa phûúng nhû lâ Hiïåu ûáng
Àẫo nhiïåt àư thõ, cố thïí àậ àống gốp quan
trổng cho sûå nống lïn thûåc tïë vâ cố thïí tùng
thïm cûúâng àưå khi quấ trònh àư thõ hốa tiïëp
tc diïỵn ra.

Nc Dâng Trong Bao
và Nc Biên Dâng
Khđ hêåu vâ thy àưång lûåc ca Tp. HCM
àậ àang úã mûác cûåc àoan vâ àûúåc dûå bấo
sệ tưìi tïå thïm trûúác nùm 2050. Bậo, nûúác
dêng trong bậo, vâ ngêåp do triïìu cûúâng
àûúåc dûå bấo sệ trêìm trổng hún.
Tp. HcM bõ ẫnh hûúãng búãi khoẫng
10% têët cẫ cún bậo vâo Viïåt Nam. Vâo
nhûäng lc nhû thïë, nhûäng cún nûúác
dêng trong bậo gêy ra ngêåp lt àấng
kïí. Thiïåt hẩi tûâ cấc thẫm hổa tûå nhiïn
trong 10 nùm qua ûúác tđnh khoẫng
202 tó àưìng (khoẫng $12,6 triïåu).
Cấc cún bậo nhiïåt àúái thò khấ hiïëm úã
Tp. HCM cho àïën gêìn àêy. Nhûng trong
vông 60 nùm qua, 12 trêån bậo nhiïåt àúái,
bao gưìm Vae (1952), Linda (1997), vâ
Durian (2006), àậ ẫnh hûúãng àïën thânh
phưë. Thûúâng lâ cấc cún bậo nây mang theo
lûúång mûa lúán, lâm tùng ngêåp cc bưå, vâ
nhûäng àúåt nûúác dêng trong bậo dổc theo
búâ biïín Tp. HCM gêy ra ngêåp nghiïm trổng

6

trïn diïån rưång vúái àưå sêu khoẫng 1 àïën 1,2
mết.
Giûäa giai àoẩn 1997 vâ 2007, hêìu hïët
cấc qån, huån ca Tp. HCM àậ bõ ẫnh
hûúãng trûåc tiïëp búãi cấc thẫm hổa tûå nhiïn.
Hêìu hïët sûå thiïåt hẩi têåp trung vâo cấc huån
nưng thưn dïỵ bõ tưín thûúng nhû Cêìn Giúâ vâ
Nhâ Bê, gêìn cûãa sưng Àưìng Nai.
Nhiïåt àưå mùåt nûúác dûå bấo tùng lïn
úã Biïín Àưng sệ lâm gia tùng cûúâng àưå
bậo xẫy ra gêìn Tp. HcM hún. cấc trêån
bậo nhiïåt àúái àûúåc dûå bấo sệ xët
hiïån nhiïìu hún úã phđa nam Viïåt Nam
vâ vò vêåy sệ cố xấc sët ẫnh hûúãng
trûåc tiïëp Tp. HcM nhiïìu hún.
Nûúác biïín dêng sệ lâ mưåt ëu tưë quan
trổng, lâm tùng cao tấc àưång ca nûúác
dêng trong bậo. Sûå tùng mûåc nûúác biïín
àûúåc mư hònh hốa trong nghiïn cûáu nây
- 26cm àưëi vúái kõch bẫn phất thẫi cao vâ
24cm àưëi vúái kõch bẫn phất thẫi thêëp - ẫnh
hûúãng àấng kïí lïn sûå ngêåp lt vâ nûúác
dêng trong bậo úã àêët liïìn.

Nhung Su Thay Đơi Vê
Luong Mua, Han Hán,
và Ngâp Lut Trong Tình
Hng Khơng có các
Đê Xt Biên Pháp Kiêm
Soat Ngâp Lut
Chđn mûúi phêìn trùm lûúång mûa hâng
nùm xẫy ra vâo ma mûa tûâ thấng 5 àïën
thấng 11. Hiïån nay àậ cố sûå biïën thiïn
vïì lûúång mûa, tẩo ra ngêåp cc bưå vâ
hẩn hấn. Cấc dûå bấo cho thêëy rùçng tưíng
lûúång mûa hâng nùm sệ vêỵn gêìn nhû
khưng àưíi nhûng sệ cố sûå biïën thiïn giûäa
cấc ma lúán hún. Ngêåp cc bưå vò vêåy sệ
tùng vâ mûa lúán kïët húåp vúái bậo sệ trúã
nïn phưí biïën hún.

Àïí thûåc hiïån mư hònh hốa, giai àoẩn nïìn lâ giai àoẩn 1980–1989.

3


THÀNH PHƠ HƠ CHÍ MINH THÍCH NGHI
VĨI BIÊN ĐƠI KHÍ HÂU

Bẫng 1: Tònh hònh Ngêåp lt nùm 2009 vâ Dûå bấo nùm 2050 (vúái Biïën àưíi khđ hêåu)
2009
cấc khu vûåc/phûúâng bõ ẫnh hûúãng
Sưë phûúâng bõ ẫnh hûúãng (Tưíng: 322)
Diïån tđch Tp. HCM bõ ẫnh hûúãng (hectare)
% Diïån tđch Tp. HCM bõ ẫnh hûúãng

Ngêåp thûúâng
xun

2050
Ngêåp cûåc
àoan

Ngêåp thûúâng
xun

Ngêåp cûåc
àoan

154

235

177

265

108,309

135,526

123,152

141,885

54%

68%

61%

71%

Ngìn: ADB

Mûa àêìu ngìn àûúåc dûå bấo khưng
phẫi lâ ngun nhên chđnh gêy ra ngêåp
úã Tp. HCM trong tûúng lai, vò lûu vûåc Tp.
HCM àûúåc quẫn l chùåc chệ. Nhûng ngêåp
cc bưå tûâ mưåt trêån mûa cûúâng àưå cao trong
thânh phưë sệ lâ mưåt mưëi àe dổa lúán.
Tp. HCM gấnh chõu nhûäng àúåt hẩn
thûúâng xun, thûúâng trong thấng 3 hay
thấng 4. Trong nhûäng thêåp k vûâa qua, cố
nhûäng ma khư cûåc àoan trong nhûäng nùm
1993, 1998, vâ 2002. Hẩn ma khư tđnh
àïën 2050 trong kõch bẫn phất thẫi thêëp cố
thïí sệ tùng têìn sët 10% nhûng àưëi vúái kõch
bẫn phất thẫi cao sệ khưng thay àưíi nhiïìu
vïì têìn sët. Nhûäng kïët quẫ nây, tuy nhiïn,
chó lâ nhûäng kïët quẫ ban àêìu. Mưåt phên
tđch àõnh lûúång chi tiïët hún múái cố thïí àûa
ra nhûäng kïët quẫ chđnh xấc hún.
Trong sưë 322 xậ, phûúâng, 154 cố lõch
sûã bõ ngêåp thûúâng xun. Nhûäng v ngêåp
nây chiïëm mưåt vng rưång gêìn 110.000ha
vâ ẫnh hûúãng àïën khoẫng 971.000 ngûúâi,
hay 12% dên sưë ca Tp. HCM. Tđnh àïën
nùm 2050, nhûäng phûúâng, xậ thûúâng xun
bõ ngêåp nhû thïë sệ tùng lïn 177 (55% sưë
phûúâng, xậ ca thânh phưë), chiïëm 61%
diïån tđch ca thânh phưë (Bẫng 1). Viïåc ngêåp
cûåc àoan, nhû trêån ngêåp do ẫnh hûúãng
Bậo Linda nùm 1997, àậ ẫnh hûúãng 235
phûúâng, xậ vúái khoẫng 3,2 triïåu ngûúâi, hay
4

48% dên sưë Tp. HCM. Tđnh àïën 2050 sệ cố
thïm 30 phûúâng, xậ nûäa sệ bõ ẫnh hûúãng
ngêåp cûåc àoan.
Trong tònh hëng ngêåp thûúâng xun
dûå bấo àïën 2050 (khi khưng cố kiïím soất
ngêåp), (i) chó nhûäng diïån tđch cao hún 3 mết
sệ khưng bõ ngêåp; (ii) àêët úã mûác 1-3 mết
sệ bõ ngêåp, khi biïn àưå giao àưång triïìu trúã
nïn lúán hún; vâ (iii) àêët cao dûúái 1 mết sệ bõ
ngêåp vơnh viïỵn. Trong nhûäng sûå kiïån ngêåp
cûåc àoan, chó cố nhûäng diïån tđch cao hún
4,5 mết sệ khưng bõ ngêåp. Nhû vêåy vúái mûåc
nûúác biïín dêng trong khoẫng 26cm àïën
1m, àõa hònh ca thânh phưë sệ cố sûå tùng
diïån tđch ngêåp àấng kïí.
Diïån tđch àõa l ca vng ngêåp dûå bấo
úã Tp. HCM tđnh túái 2050 sệ tùng thïm 3%
àưëi vúái ngêåp cûåc àoan vâ 7% àưëi vúái ngêåp
thûúâng xun so vúái tònh trẩng ngêåp hiïån
nay (Bẫn àưì 1,2,3). Nhûng sûå tùng àưå sêu
vâ thúâi gian ngêåp sệ rêët àấng kïí. Àưå sêu
ngêåp tưëi àa trung bònh àûúåc dûå bấo sệ tùng
gêìn 40% àưëi vúái ngêåp cûåc àoan vâ 21% àưëi
vúái ngêåp thûúâng xun, vâ thúâi gian ngêåp
tưëi àa trung bònh tùng 12% àưëi vúái ngêåp cûåc
àoan vâ 22% àưëi vúái ngêåp thûúâng xun.
Sûå phất triïín àư thõ sệ lâm trêìm trổng
thïm tònh trẩng ngêåp do biïën àưíi khđ hêåu.
Vđ d:


KHÍ HÂU VÀ BIÊN ĐƠI KHÍ HÂU

(i) Sûå phất triïín àư thõ àậ lâm giẫm tđnh
thêëm thêëu vâ gêy ra ngêåp cc bưå. Cố
nhiïìu bùçng chûáng cho thêëy Hiïåu ûáng
Àẫo nhiïåt àang lâm biïën àưíi khđ hêåu
thânh phưë vâ viïåc àư thõ hốa àậ gốp
phêìn quan trổng lâm tùng nhiïåt àưå,
lûúång mûa, vâ ngêåp trong 2 thêåp k
vûâa qua.

(ii) St ln àêët cng àậ àûúåc quan sất úã
mưåt sưë àiïím vâ àậ cố bùçng chûáng cho
thêëy rùçng hiïån tûúång nây àang tùng.
Sûå tùng st ln àêët sệ lâm cho Tp.
HCM nhẩy cẫm hún vúái ngêåp.

5


THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH THÍCH NGHI
VÓI BIÊN ĐÔI KHÍ HÂU

Baãn àöì 1: caác khu vûåc úã Tp. HcM bõ aãnh hûúãng do ngêåp luåt

Nguöìn: ADB, Dûå aán Nûúác thaãi àö thõ JICA–HCMC

6


KH HU V BIấN ễI KH HU

Baón ửỡ 2: Dỷồ baỏo phaồm vi ngờồp thỷỳõng xuyùna ùởn nựm 2050 trong
tũnh huửởng khửng coỏ caỏc biùồn phaỏp kiùớm soaỏt ngờồp ùỡ xuờởt

a

Ngờồp thỷỳõng xuyùn laõ sỷồ kùởt hỳồp aónh hỷỳóng cuóa thuyó triùỡu vaõ mỷa gioỏ muõa

Nguửỡn: ADB

7


THÀNH PHƠ HƠ CHÍ MINH THÍCH NGHI
VĨI BIÊN ĐƠI KHÍ HÂU

Bẫn àưì 3: Dûå bấo phẩm vi ngêåp cûåc àoan àïën nùm 2050a trong tònh hëng
khưng cố biïån phấp kiïím soất ngêåp àïì xët

a

Ngêåp cûåc àoan xẫy ra trong lc nhûäng trêån bậo nhiïåt àúái vâ nûúác dêng trong bậo vúái ẫnh hûúãng ca triïìu vâ mûa ma.

Ngìn: ADB.

8


THÀNH PHƠ VÀ
NGI DÂN
ĐƠ THI HĨA VÀ QUY HOACH SU DUNG ĐÂT
Rui ro bi anh huong
cấc thânh phưë vïå tinh phđa Nam xung quanh Tp. HcM, àùåc biïåt lâ cấc thânh phưë
nùçm vïì hûúáng Têy Nam vâ Àưng Nam ca thânh phưë (Bẫn àưì 4), cố thïí sệ dïỵ bõ
tưín thûúng àưëi vúái ngêåp cûåc àoan vâ ngêåp thûúâng xun.
Àûác Hôa, úã phđa têy Tên An, vâ khu vûåc àư thõ cẫng Vng Tâu sệ cố ri ro cao. Thânh phưë
Nhún Trẩch múái sệ trấnh àûúåc ngêåp vò nố nùçm trïn vng àêët cao hún, nhûng dûå bấo cho rùçng
trong nhûäng trûúâng húåp ngêåp cûåc àoan, thânh phưë nây sệ bõ bao quanh búãi nûúác ngêåp vâ
cố thïí bõ cư lêåp nïëu khưng cố cấc biïån phấp kiïím soất ngêåp. Diïån tđch xung quanh phđa têy
Nhún Trẩch xëng túái sưng Àưìng Nai sệ bõ ẫnh hûúãng búãi nûúác biïín dêng, vâ mưåt sưë diïån tđch
nây sệ bõ ngêåp vơnh viïỵn.
Viïåc chuín àưíi cấc diïån tđch trưëng sang àêët úã hay àêët cố lất bïì mùåt sệ câng
lâm giẫm tđnh thêëm vâ khẫ nùng hêëp thu nûúác, dêỵn àïën sûå tùng ngêåp cc bưå vâ
hẩn chïë khẫ nùng ca cấc hïå tûå nhiïn trong viïåc lâm giẫm tấc àưång ca ngêåp.
Sûã dng cấc dûå bấo àïën nùm 2050, 61% diïån tđch lâ àêët àư thõ trong kïë hoẩch sûã dng
àêët àïën nùm 2020, do Súã Tâi ngun vâ Mưi trûúâng soẩn thẫo, thò 67% diïån tđch àêët cưng
nghiïåp, vâ 77% diïån tđch àêët trưëng sệ bõ ngêåp cûåc àoan nïëu kïë hoẩch kiïím soất ngêåp khưng
àûúåc thûåc hiïån. Nïëu kïë hoẩch àûúåc thûåc hiïån, ngêåp sệ giẫm côn 49% àưëi vúái àêët àư thõ, 63%
àưëi vúái àêët cưng nghiïåp, vâ 76% àưëi vúái àêët trưëng. Àêët àư thõ trong cấc qån trung têm sệ bõ
ri ro nhêët, mùåc d kïë hoẩch kiïím soất ngêåp àïì xët sệ bẫo vïå cấc qån 4, 6, vâ 8.
Theo kïë hoẩch sûã dng àêët ca Súã TN&MT, diïån tđch àêët trưëng sệ giẫm khoẫng 25% trong
khoẫng 2005-2020. Sûå giẫm diïån tđch àêët trưëng cố thïí sệ lúán hún rêët nhiïìu nïëu sûå chuín àưíi
sûã dng àêët tûå phất vêỵn tiïëp tc diïỵn ra vúái tưëc àưå hiïån nay. Cú súã hẩ têìng thoất nûúác ëu kếm
hóåc thiïëu cấc vng trưëng (àïí trûä nûúác mùåt hóåc cho phếp thêëm nûúác) sệ lâm phûác tẩp thïm
tònh hònh ngêåp do biïën àưíi khđ hêåu thưng qua sûå tùng chẫy trân vâ ngêåp cc bưå.
Tđnh dïỵ bõ tưín thûúng ca cấc bậi chưn rấc thẫi àưëi vúái ngêåp thûúâng xun vâ
ngêåp cûåc àoan sệ cố thïí gêy ra sûå phất tấn cấc chêët ư nhiïỵm nghiïm trổng vâ gêy
ra mưëi àe dổa àưëi vúái sûác khỗe cưång àưìng, sẫn xët kinh tïë, vâ cấc hïå sinh thấi.

9


THNH PHễ Hễ CH MINH THCH NGHI
VểI BIấN ễI KH HU

Baón ửỡ 4: caỏc thaõnh phửở vùồ tinh bừ aónh hỷỳóng do ngờồp cỷồc oana dỷồ baỏo ùởn
nựm 2050 trong tũnh huửởng khửng coỏ caỏc biùồn phaỏp kiùớm soaỏt ngờồp ùỡ xuờởt

a

Caỏc sỷồ kiùồn ngờồp luồt cỷồc oan xaóy ra khi coỏ baọo nhiùồt ỳỏi vaõ nỷỳỏc dờng trong baọo vỳỏi aónh hỷỳóng cuóa thuóy triùỡu vaõ mỷa gioỏ muõa

Nguửỡn: ADB.

10


THÀNH PHƠ VÀ NGI DÂN

Bẫng 2: Dên sưë bõ ẫnh hûúãng trûåc tiïëp búãi tònh trẩng ngêåp lt nùm 2007
vâ dûå bấo cho 2050
(Kõch bẫn phất thẫi cao)
Mc

2007 (Thûåc tïë)

2050 (Dûå bấo)

Ngêåp thûúâng

Ngêåp

Ngêåp

Ngêåp

xun

cûåc àoan

thûúâng xun

cûåc àoan

Dên sưë (’000)

%

Dên sưë (’000)

%

958

15

1,690

26

Dên sưë (’000)

%

Dên sưë (’000)

%

10,246

49

12,851

62

6,693

32

10,766

52

Khưng cố dûå
ấn kiïím soất
ngêåp
cố dûå ấn
kiïím soất
ngêåp
… = khưng cố sưë liïåu.
Ngìn: ADB.

Bậi chưn rấc thẫi Phûúác Hiïåp sệ bõ ẫnh
hûúãng ngêåp àưëi vúái 10% diïån tđch bïì mùåt
trong cấc lêìn ngêåp àûúåc dûå bấo àïën nùm
2050 vâ trïn 65% diïån tđch trong cấc lêìn
ngêåp cûåc àoan. Bậi rấc Àa Phûúác àang àûúåc
àïì xët sệ bõ ngêåp hoân toân kïí cẫ trong
nhûäng lêìn ngêåp thûúâng xun vâ nhûäng lêìn
ngêåp cûåc àoan. Viïåc thûåc hiïån kïë hoẩch kiïím
soất ngêåp sệ khưng giẫm diïån tđch ngêåp
ca hai bậi rấc nây. Ngêåp bậi rấc sệ gêy
ra nhûäng quan ngẩi nghiïm trổng vïì mưi
trûúâng vò khẫ nùng trân cấc hưì thêëm vâ sûå
phất tấn cấc chêët lú lûãng vâ àêët bõ ư nhiïỵm.

QUY MƠ VÊ DÂN SƠ VÀ
NGHÈO
Rui ro bi anh huong
Cấc cún bậo cûåc àoan7 hiïån nay ẫnh hûúãng
khoẫng 26% dên sưë ca Tp. HCM. Tđnh àïën
7

2050, khoẫng 62% dên sưë thânh phưë cố thïí
bõ ri ro chõu ẫnh hûúãng ca cún bậo cûåc
àoan.
Mùåc d cấc biïån phấp kiïím soất ngêåp
àûúåc àïì xët sệ lâm giẫm tó lïå dên sưë chõu
ri ro, tuy nhiïn kïí cẫ khi kïë hoẩch àûúåc
thûåc hiïån, thò tó lïå dên sưë bõ ri ro vêỵn sệ tùng
thïm 26% àưëi vúái ngêåp cûåc àoan vâ 17% àưëi
vúái ngêåp thûúâng xun so vúái cấc mûác trong
nùm 2007 (Bẫng 2). Cấc biïån phấp kiïím
soất ngêåp àûúåc àïì xët, tuy nhiïn, sệ giẫm
tđnh nghiïm trổng ca tấc àưång thưng qua
viïåc giẫm àưå sêu ngêåp vâ thúâi gian ngêåp.
Cấc biïån phấp kiïím soất ngêåp sệ hiïåu
quẫ nhêët àưëi vúái viïåc bẫo vïå àêët àư thõ,
kếm hiïåu quẫ àưëi vúái viïåc bẫo vïå àêët cưng
nghiïåp, vâ gêìn nhû khưng hiïåu quẫ àưëi vúái
viïåc bẫo vïå àêët trưëng, mùåc d chng sệ gip
giẫm àưå sêu ngêåp vâ thúâi gian ngêåp úã mưåt
sưë núi.
Àïën nùm 2050, àưëi vúái tònh trẩng ngêåp,
ngûúâi nghêo sệ bõ ri ro ẫnh hûúãng cao hún

Nghiïn cûáu nây dng (i) tûâ “thûúâng xun” àïí chó cấc sûå kiïån xẫy ra hâng ngây hóåc hâng ma trong nùm (thđ d thy
triïìu, mûa), vâ (ii) tûâ “cûåc àoan” àïí chó cấc sûå kiïån cố chu k 30 nùm (thđ d bậo nhiïåt àúái vúái nûúác dêng trong bậo”)

11


THÀNH PHƠ HƠ CHÍ MINH THÍCH NGHI
VĨI BIÊN ĐƠI KHÍ HÂU

nhûäng ngûúâi khấc sưëng úã Tp.HCM, nhûng
hổ cố thïí hûúãng lúåi mưåt đt tûâ viïåc thûåc hiïån kïë
hoẩch kiïím soất ngêåp. Tđnh dïỵ bõ tưín thûúng
ca ngûúâi nghêo nưng thưn àưëi vúái tấc àưång
ca biïën àưíi khđ hêåu bùỉt ngìn tûâ sûå ph
thåc trûåc tiïëp ca hổ vâo tâi ngun thiïn
nhiïn vưën rêët cố thïí bõ ẫnh hûúãng, àiïìu kiïån
sưëng vâ àõa àiïím sinh sưëng ca hổ, cng
nhû nhûäng hẩn chïë vïì k nùng cho phếp hổ
cẩnh tranh trong thõ trûúâng lao àưång àư thõ
hóåc àa dẩng hốa cấc hoẩt àưång tẩo thu
nhêåp ca hổ.
Àưëi vúái toân thânh phưë, nghiïn cûáu nây
ûúác lûúång rùçng ngêåp cûåc àoan hiïån nay ẫnh
hûúãng khoẫng 43% dên sưë khưng thåc diïån
nghêo ca Tp.HCM vâ khoẫng 47% dên sưë
thåc diïån nghêo8. Trïn cú súã ca sûå phên
bưë nghêo hiïån nay, cấc dûå bấo mư hònh àưëi
vúái ngêåp cûåc àoan cho thêëy rùçng àïën 2050,
khoẫng 53% dên sưë khưng thåc diïån nghêo
vâ khoẫng 57% dên sưë thåc diïån nghêo sệ
bõ ẫnh hûúãng. Nïëu cú súã hẩ têìng kiïím soất
ngêåp theo kïë hoẩch àûúåc thûåc hiïån, tó lïå dên
sưë khưng thåc diïån nghêo bõ ri ro sệ giẫm
ài 15%-38%, trong khi sưë ngûúâi nghêo bõ ri
ro sệ giẫm ài khoẫng 18%-39%.
Võ trđ àõa l lâ trổng têm chung ca
viïåc xấc àõnh tđnh dïỵ bõ tưín thûúng àưëi
vúái cẫ ngûúâi nghêo àư thõ vâ ngûúâi
nghêo nưng thưn. cấc l do côn lẩi ca
tđnh dïỵ bõ tưín thûúng giûäa hai nhốm
nây rêët khấc nhau.
Ngûúâi nghêo nưng thưn dïỵ bõ tưín thûúng
àưëi vúái tấc àưång ca biïën àưíi khđ hêåu vò hổ
ph thåc vâo tâi ngun thiïn nhiïn dïỵ bõ
ẫnh hûúãng vâ hổ thiïëu nhûäng k nùng àïí
cẩnh tranh trong thõ trûúâng lao àưång àư thõ

8

12

hóåc àïí àa dẩng hốa cấc hoẩt àưång tẩo thu
nhêåp ca hổ. Ngûúâi nghêo àư thõ thò dïỵ bõ
tưín thûúng ch ëu lâ vò võ trđ àõa l ca hổ
trong thânh phưë vâ cấc àiïìu kiïån mưi trûúâng
vâ nhâ úã cố liïn quan. Trong cẫ hai trûúâng
húåp, nghêo cố nghơa lâ hẩn chïë ngìn lûåc
trong viïåc ûáng phố vúái cấc c sưëc kinh tïë tiïu
cûåc nhû lâ tònh trẩng ngêåp, vâ vò vêåy dïỵ bõ tưín
thûúng àưëi vúái tấc àưång ca ca biïën àưíi khđ
hêåu.
ÚÃ cấc vng àư thõ, ấp lûåc dên sưë
cao vâ gia tùng (vúái hâng ngân hóåc
thêåm chđ hâng triïåu ngûúâi di cû khưng
chđnh thûác vâ ngûúâi di cû do biïën àưíi
khđ hêåu trong vông vâi thêåp k túái),
cưång vúái ngìn nhâ úã cho ngûúâi thu
nhêåp thêëp thiïëu nghiïm trổng, sệ cố
thïí lâm tùng sưë hưå gia àònh dïỵ bõ tưín
thûúng.

Su thích nghi
Sûå chín bõ sệ lâ mưåt húåp phêìn mêëu
chưët trong viïåc àẫm bẫo rùçng tònh
trẩng ngêåp àûúåc quẫn l vâ giẫi quët
nhanh chống khi nố xẫy ra vâ cấc kïë
hoẩch phc hưìi àûúåc thûåc hiïån.
Cấc hânh àưång giẫm nghêo sệ gip lâm
giẫm tđnh dïỵ bõ tưín thûúng ca ngûúâi nghêo
àưëi vúái tấc àưång ca biïën àưíi khđ hêåu. Cấc
biïån phấp bao gưìm nhû sau:
(i) Bẫo vïå sinh kïë vâ cấc can thiïåp àïí nêng
cao sûå àa dẩng sinh kïë cho cấc hưå nưng
thưn, àư thõ vâ bẫo vïå an ninh lûúng
thûåc vâ thu nhêåp, vâ
(ii) Cấc chûúng trònh bẫo hiïím sûác khỗe vâ
bẫo trúå xậ hưåi

Àiïìu nây dûåa vâo sûå ngoẩi suy tûâ dûä liïåu ca nhốm cưng tấc lêåp bẫn àưì nghêo ca liïn bưå, thu thêåp vâo
nùm 2003.


THÀNH PHƠ VÀ NGI DÂN

Ngoâi ra, sûå chín bõ vâ phông bõ cố thïí
bao gưìm cấc phûúng phấp tiïëp cêån sau:
(i) Tùng cûúâng khẫ nùng dûå bấo, bao gưìm
cấc hïå thưëng cẫnh bấo súám àưëi vúái bậo,
triïìu, vâ hẩn, vâ cẫi thiïån cấc hïå thưëng
thưng tin liïn lẩc cho cấc hïå thưëng nây;
(ii) Lêåp quy hoẩch quẫn l ngêåp c thïí úã
cêëp àõa phûúng trong bưëi cẫnh quy
hoẩch quẫn l ngêåp chung ca thânh
phưë, àïí àẫm bẫo rùçng ngêåp ài qua
nhanh chống vúái thiïåt hẩi nhỗ nhêët;
(iii) Quy hoẩch sûã dng àêët, bao gưìm viïåc
sûã dng cấc diïån tđch trưëng àïí quẫn
l ngêåp, vâ khoanh vng cho cấc biïån
phấp kiïím soất àïí àẫm bẫo rùçng viïåc
phất triïín nhâ úã cho ngûúâi thu nhêåp
thêëp nùçm ngoâi cấc vng bõ ri ro ngêåp,
cng vúái viïåc thûåc thi cấc kïë hoẩch nây
tưët hún nhùçm àïì phông viïåc àõnh cû úã
cấc võ trđ dïỵ bõ tưín thûúng;
(iv) Nêng cao cấc u cêìu cho xêy dûång, cấc
quy àõnh vïì xêy dûång, vâ thûåc hiïån xêy
dûång nhâ úã cho ngûúâi thu nhêåp thêëp vâ
cú súã hẩ têìng phc v cho cấc khu vûåc
thu nhêåp thêëp; vâ
(v) Nghiïn cûáu, xêy dûång, cấc bïì mùåt cố
tđnh thêëm cao trong cẫnh quan ca
thânh phưë, lưìng ghếp vúái nhûäng bïì mùåt
múái cố lất cûáng.
Nhâ nûúác àang nưỵ lûåc àïí cêëp àêët vâ
khuën khđch phất triïín nhâ úã cho ngûúâi thu
nhêåp thêëp. Tuy nhiïn, vúái quy mư ca vêën
àïì àang ngây câng tùng, mưåt sưë nhốm cố

thïí sệ vêỵn àõnh cû tẩi cấc khu vûåc dïỵ tưín
thûúng àưëi vúái biïën àưíi khđ hêåu. Cấc biïån
phấp thđch nghi tiïëp tc (nhû lâ nêng cêëp tẩi
chưỵ vâ tấi àõnh cû) cng nhû cấc biïån phấp
tđch cûåc (nhû quy hoẩch sûã dng àêët vâ thûåc
hiïån kïë hoẩch vâ cung cêëp nhâ úã tûâ nhûäng
nhâ phất triïín tû nhên vâ nhâ nûúác) lâ cêìn
thiïët.
Viïåc nêng cêëp tẩi chưỵ cấc khu
dên cû àïí cẫi thiïån cú súã hẩ têìng mưi
trûúâng vâ nhâ úã (thoất nûúác, nûúác thẫi,
vâ cêëp nûúác) cố thïí lâ ph húåp trong
mưåt vâi trûúâng húåp, nhûng cấc hưå àùåc
biïåt dïỵ bõ tưín thûúng cố thïí cêìn phẫi
àûúåc tấi àõnh cû.
Cấc dûå ấn nêng cêëp tẩi chưỵ thûúâng bao
gưìm viïåc cung cêëp cú súã hẩ têìng cng vúái
cấc khoẫn vay àïí cẫi tẩo nhâ úã vâ àa dẩng
hốa sinh kïë. Mùåc d phûúng phấp tiïëp cêån
nây àậ gip cẫi thiïån àiïìu kiïån sưëng úã mưåt
sưë núi úã Tp. HCM, nố cố thïí lâ mưåt chiïën
lûúåc lêu dâi khưng ph húåp cho nhûäng
àõa àiïím àùåc biïåt dïỵ bõ tưín thûúng (thđ d,
nhûäng vng bõ ngêåp thûúâng xun). Trong
cấc trûúâng húåp nây, viïåc tấi àõnh cû sệ trúã
nïn cêìn thiïët. Tp. HCM àậ lïn kïë hoẩch
àïí tấi àõnh cû cấc hưå ra xa cấc dông sưng,
kïnh, rẩch. Chûúng trònh nây cố thïí sệ phẫi
àûúåc múã rưång àïí bao gưìm cấc vng dïỵ bõ
ngêåp nhû lâ cấc vng úã huån Cêìn Giúâ vâ
Nhâ Bê.

13


Ý NGHIA ĐƠI VĨI
CÁC NGÀNH
GIAO THƠNG
Rui ro bi anh huong
cấc mẩng lûúái giao thưng àûúâng bưå ca Tp.HcM àûúåc dûå bấo sệ àùåc biïåt dïỵ bõ
tưín thûúng àưëi vúái thiïåt hẩi vâ giấn àoẩn do ngêåp cûåc àoan vâ ngêåp thûúâng
xun tđnh àïën nùm 2050. Sûå giấn àoẩn kinh tïë trong thânh phưë cố thïí xẫy ra,
khiïën ngûúâi lao àưång khưng àïën àûúåc núi lâm viïåc vâ hâng hốa khưng di chuín
àûúåc tûâ cẫng vâ cấc khu cưng nghiïåp.
Tđnh àïën 2050, vúái tònh trẩng ngêåp cûåc àoan vâ khưng cố kïë hoẩch kiïím soất ngêåp, têët cẫ
cấc loẩi àûúâng sấ sệ bõ ẫnh hûúãng búãi ngêåp cûåc àoan, bao gưìm cấc tuën àûúâng trc (45km),
àûúâng vânh àai (176km), àûúâng cao tưëc (115km), àûúâng tónh lưå vâ qëc lưå (151km), hún mưåt
nûãa cấc giao lưå hiïån nay vâ 80% cấc giao lưå trong kïë hoẩch, cng nhû mưåt con sưë khưng àïëm
nưíi cấc con àûúâng nhấnh cêëp 3 (Bẫn àưì 5). Mùåc d kïë hoẩch kiïím soất ngêåp sệ bẫo vïå cấc
tuën àûúâng trc vâ cấc tuën àûúâng vânh àai úã mưåt mûác àưå nâo àố, nhûng nố cng chó hưỵ
trúå hẩn chïë cho cấc tuën àûúâng cao tưëc vâ cấc tuën tónh lưå vâ qëc lưå vâ cấc àiïím giao lưå
múái (Bẫn àưì 6 vâ Bẫng 13). Cấc con àûúâng, àùåc biïåt lâ cấc búâ vâ cưëng khưng cho phếp nûúác
chẫy ngang qua, cố thïí sệ bõ thiïåt hẩi.
Àïën 2050, cấc tuën àûúâng sùỉt, àûúâng mưåt ray (monorail), vâ cấc tuën metro
trong quy hoẩch sệ bõ ri ro giấn àoẩn hoẩt àưång vâ thiïåt hẩi trong tònh trẩng
ngêåp cûåc àoan. cấc sên bay nùçm ngoâi vng ngêåp dûå bấo. cẫng vâ giao thưng
àûúâng thy cố thïí sệ bõ ẫnh hûúãng nghiïm trổng (Bẫn àưì 7 vâ 8).
Khoẫng 187 km àûúâng sùỉt, 33 km àûúâng mưåt ray vâ àûúâng sùỉt trïn cao, vâ 36 km àûúâng
metro sệ nùçm trong vng ngêåp dûå bấo àưëi vúái ngêåp cûåc àoan àïën nùm 2050. Sên bay Tên
Sún Nhêët vâ sên bay Long Thânh àang quy hoẩch sệ nùçm trïn àêët cao vâ cố thïí khưng bõ
ngêåp nhûng bõ cư lêåp vâ khưng tiïëp cêån àûúåc.
Mùåc d cố cấc àïì ấn di dúâi cấc cẫng qëc tïë chđnh ca qëc gia dổc theo sưng Sâi Gôn,
cấc vng cẫng chun biïåt sệ vêỵn tưìn tẩi dổc theo sưng Àưìng Nai vâ Nhâ Bê. Cấc vng nây sệ
bõ ri ro ngêåp vâ khưng àûúåc bẫo vïå búãi dûå ấn kiïím soất ngêåp àïì xët. Cấc tuën giao thưng
thy sệ cêìn phẫi àûúåc nẩo vết nïëu ph sa tùng vò sûå bưìi àùỉp lûu vûåc vâ sûå sẩt lúã búâ sưng.

14


ý nghia ụi vúi cỏc ngnh

Baón ửỡ 5: cỳ sỳó haồ tờỡng ỷỳõng saỏ hiùồn taồi vaõ trong quy hoaồch bừ aónh hỷỳóng
do ngờồp cỷồc oan dỷồ baỏo ùởn nựm 2050 trong tũnh huửởng khửng coỏ caỏc biùồn
phaỏp kiùớm soaỏt ngờồp ùỡ xuờởt

Nguửỡn: ADB.

15


THNH PHễ Hễ CH MINH THCH NGHI
VểI BIấN ễI KH HU

Baón ửỡ 6: cỳ sỳó haồ tờỡng ỷỳõng saỏ hiùồn taồi vaõ trong quy hoaồch bừ aónh hỷỳóng
do ngờồp cỷồc oan dỷồ baỏo ùởn nựm 2050 trong tũnh huửởng coỏ caỏc biùồn phaỏp
kiùớm soaỏt ngờồp ùỡ xuờởt

Nguửỡn: ADB.

16


ý nghia đơi vói các ngành

Bẫng 3: cấc giao lưå chđnh trong quy hoẩch bõ ẫnh hûúãng do
ngêåp cûåc àoan dûå bấo àïën nùm 2050

Àûúâng vânh àai

Tưíng chiïìu dâi
(km)

chiïìu dâi bõ ẫnh hûúãng búãi ngêåp (km)
cûåc àoan A2
cûåc àoan A2
cố àï

Àûúâng trc

Tưíng chiïìu dâi
(km)

chiïìu dâi bõ ẫnh hûúãng búãi ngêåp (km)
cûåc àoan A2
cûåc àoan A2
cố àï

Sưë 2
Sưë 3
Sưë 4

Trc Bùỉc-Nam
Trc Àưng-Têy

Đ
Û
ÚÂ
N
G

65.4
83.4
152.0

34.0
24.4

22.35
22.16

33.67
56.80
70.38

16.9
9.0

Àûúâng cao tưëc

chiïìu dâi bõ ẫnh hûúãng búãi ngêåp (km)
cûåc àoan A2
cûåc àoan A2
cố àï

Àûúâng qëc lưå vâ tónh lưå

chiïìu dâi bõ ẫnh hûúãng búãi ngêåp (km)
cûåc àoan A2
cûåc àoan A2
cố àï

cấc giao lưå chđnh

chiïìu dâi bõ ẫnh hûúãng búãi ngêåp (km)
cûåc àoan A2
cûåc àoan A2
cố àï

Sâi Gôn – Long Thânh – Dêìu Giêy
Àûúâng cao tưëc liïn vng phđa Nam
Biïn Hôa-Vng Tâu
Tp.HCM-Trung Lûúng-Cêìn Thú
Tp.HCM-Mưåc Bâi

Qëc lưå 1A
Qëc lưå 1K
Tónh lưå 12
Tónh lưå 15
Tónh lưå 16
Qëc lưå 22
Tónh lưå 50
Tónh lưå 51
Tónh lưå 62
Tónh lưå 13
Qëc lưå 1A, phđa nam

G
I
A
O
L
ƯÅ
c
H
Đ
N
H

49.68
57.58
68.47

Qëc lưå 13 (Giao lưå Bònh Phûúác)
Tónh lưå 15 (Giao lưå Quang Trung)
Qëc lưå 22 (Giao lưå An Sûúng)
Cao tưëc Tên Tẩo-Chúå Àïåm
Hng Vûúng (Giao lưå An Lẩc)
Àûúâng cao tưëc Hâ Nưåi (Giao lưå Bònh Thấi)
Àûúâng cao tưëc Sâi Gôn-Long Thânh-Dêìu Giêy
Giao lưå Tên Vẩn
Cao tưëc Sâi Gôn-Trung Lûúng
Cao tưëc Tp.HCM – Mưåc Bâi
Àûúâng vânh àai sưë 3 (Nhún Trẩch)
0 km: Ngêåp

<1 km: Ri ro rêët cao

22.66
47.53
0.88
40.85
3.43

48.52
2.73
6.00
5.69
8.08
4.07
40.54
9.12
9.04
4.88
12.49

0.00
0.48
1.27
0.75
0.00
0.10
2.41
0.08
0.00
5.87
0.00
<5 km: Ri ro cao

22.67
45.27
0.88
40.86
5.56

47.45
2.73
6.00
5.69
8.08
8.64
38.30
9.10
9.04
4.88
11.90

0.00
0.48
1.27
1.06
0.83
0.10
2.41
0.08
0.00
3.38
0.34
<10 km: Ri ro trung bònh

Ngìn: ADB

17


THÀNH PHƠ HƠ CHÍ MINH THÍCH NGHI
VĨI BIÊN ĐƠI KHÍ HÂU

Su thích nghi
cấc chûúng trònh hânh àưång ûu tiïn
ca ngânh giao thưng trong viïåc thđch
nghi vúái biïën àưíi khđ hêåu dûåa vâo sûå
àấnh giấ vâ àiïìu chónh nhûäng tiïu
chín thiïët kïë vïì cú súã hẩ têìng bao
gưìm cẫ àûúâng sấ, cêìu, cưëng vâ àï sao
cho ph húåp vúái tònh hònh ngêåp lt vâ
thúâi tiïët dûå bấo.
cú súã hẩ têìng giao thưng àûúâng
sùỉt vâ metro, bao gưìm viïåc bưë trđ, nïn
àûúåc râ soất àưëi chiïëu vúái cấc hïå quẫ
ca biïën àưíi khđ hêåu vâ nïn àûúåc thiïët
kïë lẩi nïëu cêìn.
Cấc kïë hoẩch cho giao thưng cưng cưång
vâ cấc tuën thay thïë trong cấc trûúâng húåp
ngêåp nïn àûúåc khuën khđch thïm nhùçm
lâm cho thânh phưë cố khẫ nùng ûáng phố tưët
hún vúái sûå giấn àoẩn giao thưng do ngêåp
gêy ra—cng nhû lâ nhûäng lúåi đch chung
nhû giẫm tùỉc àûúâng, ư nhiïỵm khưng khđ àư
thõ, vâ sûå phất thẫi cấc khđ nhâ kđnh.
Viïåc nêng cêëp vâ thiïët kïë cấc cẫng múái
nïn tđnh àïën sûå tùng biïn àưå triïìu, àïí àẫm
bẫo cấc cêìu cẫng à cao vâ bẫo vïå cấc
phûúng tiïån kho bậi vâ lûu thưng trïn àêët
liïìn. Cấc kïnh giao thưng thy cố thïí cêìn
phẫi àûúåc nẩo vết thûúâng xun nïëu ph
sa tûâ xối lúã àêët trong lûu vûåc vâ sûå sẩt lúã búâ
sưng tùng lïn do cấc hiïån tûúång biïën àưíi khđ
hêåu.

CÂP NC VÀ VÊ SINH
Rui ro bi anh huong
Ngânh cêëp nûúác, àùåc biïåt lâ úã khu vûåc
phđa Nam ca Tp.HcM, cố thïí sệ bõ ri

18

ro ẫnh hûúãng búãi ngêåp thûúâng xun
vâ ngêåp cûåc àoan.
Cấc kïë hoẩch àïí tùng trûä nûúác vâ cấc
cưng trònh hẩ têìng liïn quan àậ àiïìu tiïët lûu
vûåc sưng Àưìng Nai sệ dêỵn àïën sûå tùng cêëp
nûúác sẩch àïën nùm 2050. Sûå trûä nûúác trong
lûu vûåc sưng Àưìng Nai cố thïí sệ khưng bõ
ẫnh hûúãng búãi sûå ngêåp triïìu mùåc d cấc
phûúng tiïån trûä nûúác gêìn Tp. HCM hún sệ
cố thïí bõ ẫnh hûúãng. Cấc nhâ mấy xûã l
nûúác vâ cấc núi lêëy nûúác úã phđa bùỉc ca
thânh phưë dổc theo sưng Àưìng Nai vâ sưng
Sâi Gôn cố thïí sệ bõ ẫnh hûúãng búãi ngêåp cûåc
àoan d cố hay khưng cố kiïím soất ngêåp.
Àiïìu nây cố thïí dêỵn àïën giấn àoẩn cêëp nûúác
sẩch tẩm thúâi trong thúâi gian ngêåp vâ lâm
hû hỗng cấc phûúng tiïån cêëp nûúác. Mẩng
lûúái cêëp nûúác ca thânh phưë sệ cng bõ ẫnh
hûúãng búãi cẫ ngêåp thûúâng xun vâ ngêåp
cûåc àoan, mùåc d nïëu kïë hoẩch kiïím soất
ngêåp àûúåc thûåc hiïån thò mẩng lûúái nây sệ đt
bõ ẫnh hûúãng hún. Huån Cêìn Giúâ khưng
nùçm trong kïë hoẩch kiïím soất ngêåp vâ cố
thïí bõ ngêåp sêu àïën 2-3 mết. Thêåm chđ khi
cố quy hoẩch múã rưång mưåt àûúâng ưëng cêëp
nûúác lúán àïën búâ biïín phđa nam ca huån
nây, thò viïåc tiïëp cêån ngìn cung cêëp nûúác
rêët cố thïí sệ bõ ẫnh hûúãng nghiïm trổng.
cấc nhâ mấy xûã l nûúác thẫi sệ bõ
ri ro ngêåp thûúâng xun vâ ngêåp cûåc
àoan. cấc hïå thưëng thoất nûúác cng
sệ cố thïí bõ ẫnh hûúãng, dêỵn àïën viïåc
chẫy trân nûúác ư nhiïỵm ra hïå thưëng
thoất nûúác húã, cng nhû lâ bõ thiïåt hẩi
búãi sûå xêm nhêåp nûúác mùån.
Cấc nhâ mấy xûã l nûúác thẫi sệ bõ ri ro
ngêåp thûúâng xun vâ ngêåp cûåc àoan. Cấc
hïå thưëng thoất nûúác cng sệ cố thïí bõ ẫnh


ý nghia ụi vúi cỏc ngnh

Baón ửỡ 7: caỏc tuyùởn ỷỳõng sựổt, tuyùởn metro, sờn bay, bùởn caóng hiùồn taồi vaõ
trong quy hoaồch bừ aónh hỷỳóng do ngờồp cỷồc oan dỷồ baỏo ùởn nựm 2050 trong
tũnh huửởng khửng coỏ caỏc biùồn phaỏp kiùớm soaỏt ngờồp ùỡ xuờởt

Nguửỡn: ADB

19


THNH PHễ Hễ CH MINH THCH NGHI
VểI BIấN ễI KH HU

Baón ửỡ 8: caỏc tuyùởn ỷỳõng sựổt, tuyùởn metro, sờn bay, bùởn caóng hiùồn taồi vaõ
trong quy hoaồch bừ aónh hỷỳóng do ngờồp cỷồc oan dỷồ baỏo ùởn nựm 2050 trong
tũnh huửởng coỏ caỏc biùồn phaỏp kiùớm soaỏt ngờồp ùỡ xuờởt

Nguửỡn: ADB

20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×