Tải bản đầy đủ

TB che do thong tin bao cao

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TỈNH THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2013

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

***
Số: 03-TB/ĐK
THÔNG BÁO
V/v quy định chế độ thông tin, báo cáo
-------Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X;
Căn cứ Quy chế làm việc của cơ quan Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh
Thái Nguyên;
Thực hiện thông báo số 35-T/TNTN ngày 16/8/2013 của Ban Thường vụ
Tỉnh Đoàn Thái Nguyên về chia khối thi đua và phân công cán bộ phụ trách các
đơn vị năm 2013.
Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên thông báo quy
định về chế độ thông tin, báo cáo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các
cơ quan tỉnh, cụ thể như sau:
I- Thời gian nộp báo cáo

1. Đối với báo cáo tháng: Thời gian tính từ ngày 15 của tháng trước đến
ngày 15 của tháng sau
- Bản mềm (file world): Gửi về email Đoàn khối trước ngày 14 hàng tháng.
- Bản dấu đỏ: Gửi qua bưu điện trước ngày 15 hàng tháng (tính theo dấu
bưu điện).
2. Đối với báo cáo năm:
- Bản mềm (file world): Gửi về email Đoàn khối trước ngày 14 tháng 12
của năm.
- Bản dấu đỏ: Gửi qua bưu điện trước ngày 15 tháng 12 của năm (tính theo
dấu bưu điện).
II- Thể thức của báo cáo: (có mẫu báo cáo gửi kèm)
Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ sở
Đoàn trực thuộc căn cứ quy định triển khai, thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực ĐUK (b/c);
- Các đơn vị Đoàn cơ sở (t/h);
- Lưu (50b)

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Trần Ngọc Tuấn


MẪU BÁO CÁO THÁNG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THÁI NGUYÊN

BCH……………….
***
Số:
-BC/….

Thái Nguyên, ngày ….tháng….năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên tháng……
trọng tâm công tác tháng ……/2013
-----I/ Công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động
- Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên và cấp uỷ đơn vị.
- Các văn bản đã ban hành.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
II/ Kết quả tổ chức, thực hiện các hoạt động
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Nơi nhận:
- Cấp uỷ đơn vị (b/c);
- Thường trực Đoàn khối CCQ tỉnh (b/c);
- Lưu.

TM. BAN ……………………….
BÍ THƯTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×