Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm phân tích thiết kế hệ thống

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: …
Nhóm sinh viên thực hiện:
1.
2.
3.
4.

Huỳnh Đức Hòa
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Văn Tiến
Trình Trường Tín

1112110013
1112110016
1112110034
1112110042
Lớp: 11DTH


Khóa: 2011 - 2014

TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014


MỤC LỤC
MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH

iii

DANH MỤC BẢNG

iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

v

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1

1.

Lí do hình thành đề tài.........................................................................................1

2.

Mục tiêu đề tài......................................................................................................1

3.

Nội dung đề tài......................................................................................................1

4.

Phạm vi đề tài.......................................................................................................3

5.Kết quả dự kiến đạt được....................................................................................3

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.

2.

3.

4

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình........................................................................4
1.1.

C#................................................................................................................... 4

1.2.

VB.NET.........................................................................................................4

1.3.

Kết luận.........................................................................................................4

Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu...............................................................4
2.1.

SQL Server....................................................................................................5

2.2.

Oracle Database............................................................................................5

2.3.

Kết luận.........................................................................................................5

Công nghệ web......................................................................................................5
3.1.

ASP.NET........................................................................................................5

3.2.

PHP...............................................................................................................5

3.3.

Kết luận.........................................................................................................5

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 6
1.

Giới thiệu công ty.................................................................................................6
1.1.

Sơ lược công ty..............................................................................................6

1.2.

Sơ đồ tổ chức.................................................................................................6
i


2.

3.

1.3.

Quy trình nghiệp vụ......................................................................................6

1.4.

Nhân sự.........................................................................................................6

Khảo sát hiện trạng và nhu cầu...........................................................................6
2.1.

Khảo sát hiện trạng.......................................................................................6

2.2.

Khảo sát yêu cầu...........................................................................................6

Đề xuất phương án...............................................................................................7
3.1.

Hiện trạng của công ty..................................................................................7

3.2.

Đề xuất các phương án.................................................................................7

3.4.

Kết luận.........................................................................................................8

CHƯƠNG IV: LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

9

1.

Lập kế hoạch.........................................................................................................9

2.

Triển khai dự án...................................................................................................9

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KÍ NGHỊ

10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

ii


DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Ngôn ngữ lập trình C# với Visual Studio...........................................................9
Hình 4.20: Phân công nguồn lực cho nhóm công việc 1..................................................14

iii


DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Đề xuất phương án 1 về trang bị thêm phần cứng cho công ty.........................38

iv


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

v


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1. Lí do hình thành đề tài
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung đề tài
(1) Khảo sát hiện trạng và nhu cầu
(1.1) Khảo sát hiện trạng
(1.1.1) Khảo sát phần cứng
(1.1.2) Khảo sát phần mềm
(1.1.3) Khảo sát dữ liệu
(1.1.4) Khảo sát quy trình nghiệp vụ
(1.1.5) Khảo sát sơ đồ tổ chức
(1.1.6) Khảo sát nhân sự
(1.2) Khảo sát nhu cầu chức năng
(1.2.1) Lưu trữ
(1.2.2) Tìm kiếm
(1.2.3) Tính toán
(1.2.4) Thống kê
(1.2.5) Báo cáo
(1.2.6) Phân tích
(1.3) Khảo sát nhu cầu phi chức năng
(1.3.1) Phân quyền
(1.3.2) Bảo mật
(1.3.3) Bảo trì
(1.3.4) Giao hàng, bàn giao, nghiệm thu
(2) Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm phân tích thiết
kế hệ thống
(2.1) Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình
(2.2) Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu
(2.3) Tìm hiểu phần mềm phân tích thiết kế hệ thống
(3) Phân tích thiết kế hệ thống
(3.1) Phân tích hệ thống
(3.1.1) Quy trình nghiệp vụ
(3.1.2) Mô hình dòng dữ liệu (DFD)
(3.2) Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu
(3.2.1) Phân tích cơ sở dữ liệu
(3.2.1.1)
Thực thể và thuộc tính cần lưu trữ
(3.2.1.2)
Mối quan hệ giữa các thực thể
(3.2.1.3)
Ràng buộc toàn vẹn
(3.2.2) Thiết kế cơ sở dữ liệu
Mai Nguyên Mobile

1


(3.2.2.1)
Thiết kế cơ sở dữ liệu mức ý niệm
(3.2.2.2)
Thiết kế cơ sở dữ liệu mức luận lý
(3.2.2.3)
Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý
(3.3) Cài đặt cơ sở dữ liệu
(3.4) Từ điển cơ sở dữ liệu
(4) Thiết kế giao diện và cài đặt các chức năng của website
(4.1) Thiết kế giao diện
(4.1.1) Thiết kế giao diện tổng thể
(4.1.2) Thiết kế giao diện chi tiết
(4.2) Cài đặt chức năng
(4.2.1) Cập nhật
(4.2.2) Tìm hiểu
(4.2.3) Tính toán
(4.2.4) Thống kê
(4.2.5) Báo cáo
(5) Tích hợp, nhập dữ liệu thử nghiệm và kiểm lỗi
(6) Viêt báo cáo tổng hợp và nghiệm thu dự án
(6.1) Viết báo cáo tổng hợp
(6.2) Chuyển giao công nghệ
(6.3) Đào tạo nhân lực tin học
(6.4) Cài đặt chương trình
4. Phạm vi đề tài
5. Kết quả dự kiến đạt được
(1) Tập báo cáo về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình,phần mềm phân
tích, thiết kế cơ sở dữ liệu.
(2) Tập báo cáo khảo sát hiện trạng và nhu cầu tại công ty.
(3) Tập báo cáo phân tích, thiết kế hệ thống.
(4) Website cài đặt với các chức năng:
- Quản lý bán hàng
- Quản lý xuất, nhập, tồn kho
(5) Báo cáo tổng hợp.

Mai Nguyên Mobile

2


CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình
1.1. C#

Hình 2.1: Ngôn ngữ lập trình C# với Visual Studio

 Ưu điểm:
 Nhược điểm:
1.2. VB.NET
1.3. Kết luận
2. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu
2.1. SQL Server
 Ưu điểm:
 Khuyết điểm:
2.2. Oracle Database
Mai Nguyên Mobile

3


 Ưu điểm:
 Nhược điểm:
2.3. Kết luận
3. Công nghệ web
3.1. ASP.NET
 Ưu điểm:
 Khuyết điểm:
3.2. PHP
 Ưu điểm:
 Khuyết điểm:
3.3. Kết luận

Mai Nguyên Mobile

4


CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1. Giới thiệu công ty
1.1. Sơ lược công ty
1.2. Sơ đồ tổ chức
1.3. Quy trình nghiệp vụ
1.4. Nhân sự
2. Khảo sát hiện trạng và nhu cầu
2.1. Khảo sát hiện trạng
2.1.1. Phần cứng
2.1.2. Phần mềm
2.1.3. Cơ sở dữ liệu
2.2. Khảo sát yêu cầu
2.2.1. Yêu cầu chức năng
2.2.1.1. Lưu trữ
2.2.1.2.

Tìm kiếm

2.2.1.3.
2.2.1.4.

Tính toán
Thống kê

2.2.1.5.

Báo cáo

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng
2.2.2.1. Tính bảo mật
2.2.2.2.

Tính phân quyền

2.2.2.3.

Tính bảo trì

2.2.2.4.

Tính tiến hóa

2.2.2.5.

Tính tương thích

2.2.2.6.
2.2.2.7.

Tính hiệu quả
Tính tiện dụng

Mai Nguyên Mobile

5


3. Đề xuất phương án
3.1. Hiện trạng của công ty

3.2. Đề xuất các phương án
Phương án 1 Phần cứng:
(ĐVT: VNĐ)

Bảng 3.1: Đề xuất phương án 1 về trang bị thêm phần cứng cho công ty.

Tên thiết bị

Mô tả

Số lượng

Đơn giá

Máy chủ

IBM Server X3500M4 (7383 C2A)

1 46.300.000

Máy trạm

Intel Pentium G2030 3.0GHz, Ram 2GB,

3

6.700.000

HDD 500GB.

Màn hình

HP W1972a 18.5 inch (A7V85AA)

4

1.950.000

Switch

Cổng mạng TP Link 10/100 – 16 Port TL-

1

449.000

1

2.390.000

SF1016D

Máy scanner

Máy scanner HP G3110 cho phòng kế toán.

Tổng

79.039.000

Phương án 2
Phương án 3
3.3. So sánh các phương án
Phương án 1:
Mai Nguyên Mobile

6


Phương án 2:
Phương án 3:
3.4. Kết luận

Mai Nguyên Mobile

7


CHƯƠNG IV: LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
1. Lập kế hoạch

Hình 4.2: Phân công nguồn lực cho nhóm công việc 1

2. Triển khai dự án

Mai Nguyên Mobile

8


CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KÍ NGHỊ

Mai Nguyên Mobile

9


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]
[2]

http://vi.wikipedia.org/wiki/PHP
http://vi.wikipedia.org/wiki/ASP.NET

Mai Nguyên Mobile

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×