Tải bản đầy đủ

Quang bao cao 1 7 10 8

TỔNG CÔNG TY BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KỸ THUẬT

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO CÔNG VIỆC
HỌ VÀ TÊN: Đinh Vinh Quang
BÁO CÁO: Từ ngày 1/07 – 10/08/2015
STT

Tên công
việc

Thời gian

1

Công tác

Hà Giang

1/7 – 9/7

2

Công tác
Hà Giang

3

Học sắc

Nấu thử
nghiệm
Pilot

4

5
6

Theo dõi
lên men
Học sắc


Nội dung công việc

- Tham gia tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn hóa
Quy trình nấu rượu thóc tại Nàng Đôn- Hoàng Su
Phì
- Phát men đã chuẩn hóa và thử nghiệm cho bà
con
13/7 – 17/7 - Thu mua mẫu rượu thử nghiệm men rượu ngô
Thanh Vân đem về Hà Nội để phân tích
- Công tác văn bản, giấy tờ
20/7 – 25/7 - Học chương trình cơ bản sắc ký khí tại Trung
tâm INAPRO- Trường ĐH Bách Khoa HN
27/7 – 31/7 - 27/7: CIP xút hệ thống nấu và tank 2
- 28/7: CIP P3, kiểm tra hệ thống
- 29 – 30/7: Nấu thử nghiệm SPM sử dụng RD07
- 31/7: CIP xút hệ thống nấu
30/7 – 9/8 Cùng với anh Minh, theo dõi nhiệt độ và áp suất
tank lên men vào buổi tối.
3/8 – 8/8
- Học chương trình cơ bản sắc ký lỏng tại Trung
tâm INAPRO- Trường ĐH Bách Khoa HN

Tình trạng
Hoàn thành

Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành

Hoàn thành
Hoàn thành

- Dự kiến công việc sắp tới:
+ Thu mua mẫu rượu thử nghiệm men rượu thóc Nàng Đôn đem về Hà Nội để phân tích.
+ Thử nghiệm tính chất và công nghệ làm rượu đối với hạt Tam giác mạch.

VIỆN TRƯỞNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐINH VINH QUANG
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×