Tải bản đầy đủ

PHÙ PHÉP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

PHÙ PHÉP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG HỆ
THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT
NAM

1


GVHD: TS Nguyễn Thị Thùy Linh

Huỳnh Thị Như Hà
Phạm Thị Hồng Khoa
Nguyễn Thị Kim Luyến
Phạm Đình Vũ

2


NỘI DUNG

1


Cơ sở lý thuyết

2

Mô hình nghiên cứu

3

Kết quả nghiên cứu

4

Kết luận

3


CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1

4


KHÁI NIỆM

Schipper (1989)

Sự can thiệp của nhà quản trị nhằm đạt được những mục đích cá
nhân.

Scott

Lựa chọn các phương pháp kế toán nhằm:

(1997)

Lợi ích NQT/Tăng giá trị thị trường của DN.

Một chiến lược của NQT nhằm bóp méo lợi nhuận khớp với mục tiêu.


Investopedia

Lựa chọn thủ thuật kế toán được chọn  lợi nhuận đạt được đúng với kỳ

Techniques, Motives and Controls of Earnings

vọng

Management

PPBCTC là việc sử dụng một số kỹ thuật để làm thay đổi số liệu của BCTC nhằm đạt được một số mục
tiêu nhất định
5


ĐỘNG CƠ PHÙ PHÉP BCTC

6


ĐỘNG CƠ PHÙ PHÉP BCTC

7


PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

PHƯƠNG PHÁP

Ước tính kế toán

Giao dịch thực

8


PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
1

Cookie jar reserve
2

Big Bath

3

Big bet on future
4

Flushing the investment portfolio
5
6

Throw out a problem child
Change GAAP

Ước tính kế toán

9


PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
1

Amortization, depreciation and depletion
2

Sale/Leaseback & asset exchange
3

Operating versus Non-Operating income
4

Early retirement of debts
5
6

Use of derivatives
Shrink the ship

Giao dịch thực

10


COOKIE JAR RESERVE

Ghi nhận nhiều chi
phí hơn ở kỳ tài chính
hiện tại

Ghi nhận chi phí ít hơn

“Cookie Jar

ở kỳ tài chính tương lai

Reserve”

Khoản phải trả trong tương lai: các khoản giảm trừ doanh thu, xóa sổ nợ xấu…

11


COOKIE JAR RESERVE

Trích lập dự phòng CITY Group

8.9 tỷ đôla

QuýIII/2011

QuýI/2010

2006

48.7 tỷ đôla

34.4 tỷ đôla

6,8% cho vay

5,4% cho vay

Quý III/ 2011, lợi nhuận ròng là 3.8 tỷ đôla, > 74 % so với cùng kỳ năm trước.
Khoảng 1.9 tỷ đôla trong lợi nhuận ròng đến từ “credit valuation adjustment”

12


BIG BATH

Nếu nhà quản trị tin rằng cần phải báo cáo những tin xấu thì tốt nhất hãy báo cáo nó một lần để
những kỳ sau không còn bị ảnh hưởng.

Tái cấu trúc hoạt động, tái cấu trúc nợ xấu, giảm giá trị và khấu hao tài sản, hủy bỏ một số hoạt
động.

13


BIG BATH

Tháng 6/2012, JP Morgan sử dụng “Big Bath” ghi lỗ
đối với những khoản cho vay rủi ro nhưng đã được
chính phủ đảm bảo, hầu như chắc chắn các khoản
vay này sẽ thu hồi được tiền từ nhà Trắng, để trong
tương lai ghi lời đối với những khoản cho vay này

14


BIG BET ON FUTURE

Một doanh nghiệp mua doanh nghiệp
khác

big bet on the future

Xóa sổ các chi phí nghiên cứu và phát triển đang thực hiện của công ty đang bị mua.

15


FLUSHING THE INVESTMENT PORTFOLIO

Định thời gian bán các

Định thời gian bán các CK

CK mà tăng giá trị

mà giá trị giảm

Ghi giảm các khoản CK
Thay đổi mục đích nắm

không hiệu quả

giữ

16


THROW OUT A PROBLEM CHILD

Bán công ty con/chi
Tạo một SPE

nhánh

Giao dịch CP trong PP góp
Spin-off công ty

vốn công ty con

17


THROW OUT A PROBLEM CHILD

18


CHANGE GAAP

19


Amortization, depreciation and depletion

Lựa chọn phương pháp khấu hao

20


SALE/LEASEBACK & ASSET EXCHANGE

Bán ngay (Outright
Sale)

Bán / thuê lại

1

2

21


Operating versus Non-Operating income

Có một số khoản mục mà ta có thể phân loại vào
operating income or non-opertating income đều
được.
 Tạo cơ hội cho nhà quản lý quản lý lợi nhuận
và dự báo tốc độ tăng trưởng thu nhập

Operating Income là thu nhập cốt lõi thể hiện hiệu quả hoạt động
doanh nghiệp

22


EARLY RETIREMENT OF DEBTS

Việc kết thúc nợ sớm hơn sẽ tạo ra những khoản lợi nhuận bất
thường trong báo cáo tài chính.
Những khoản trao đổi nợ - cổ phần cũng là một cách để kết thúc
sớm nợ và giảm áp lực trả nợ cũng như chi phí để giải quyết nợ
trong trường hợp này cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với trả nợ trực
tiếp.

23


USE OF DERIVATIVES

Swaps
Futures

Forwards
Options

24


SHRINK THE SHIP

Mua lại cổ phần

Tác động tích cực để làm thay đổi tình hình
tài chính thực sự của công ty.

Tín hiệu để NĐT nghĩ rằng cổ phiếu công ty
đang được định giá thấp  tăng giá cổ phiếu
trong tương lai gần.
EPS tăng

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×