Tải bản đầy đủ

Phan cong 1 BAO CAO CUI KI

BÁO CÁO CUỐI KÌ(* tuần 13 nộp)
“ KẾ HOẠCH MARKETING CHO HIGHLAND COFFEE”

*Nhiệm vụ tuần này
I.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
1. Sơ lƣợc về công ty
2. Giới thiệu về thƣơng hiệu
3. Sản phẩm và dịch vụ Highland (TÍN)
 Thức ăn và nƣớc uống
 Dịch vụ của Hihgland
4. Sứ mệnh (dài hạn)
5. Mục tiêu( ngắn hạn) (PHƯỢNG)
 Mục tiêu công ty
 Mục tiêu Marketing (Mục tiêu chiến lƣợc): doanh số-lợi nhuận, thƣơng
hiệu, làm nhƣ thế nào để khách hang hài long hơn( sự hài lòng)?,…..
6. Triết lý của Highland coffee
7. Văn hóa:

II.


Kế hoạch marketing cho sản phẩm /dịch vụ của Highland Coffee

2.1. Phân tích thị trường (NHI)
2.1.1 Quy mô thị trƣờng
2.1.2 Xu hƣớng ngành hang
2.1.3 Phân khúc thị trƣờng
2.1.4 Thị trƣờng mục tiêu
2.2. Phân tích môi trường Marketing
2.2.1. Vĩ mô (Kinh tế, chính trị, luật pháp, VH-XH, nhân khẩu học, công
nghệ)


2.2.2. Vi mô ( Khách hang, đối thủ, nội bộ cty, nhà cung ứng..)
2.2.3. Phân tích ma trận SWOT
2.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh ( PHƯỢNG)
VỀ:
 Sản phẩm
 Chất lƣợng dịch vụ
 Chủng loại
 Giá cả
 Phân phối
 Quảng cáo, khuyến mãi, chƣơng trình tiêp thị
 Công nghệ cơ sở vật chất
 Thƣơng hiệu
 Quy trình
 Thị phần canh tranh
 Những điểm khác biệt và độc đáo
 Điểm mạnh và điểm yếu
Phân khúc thị trường và đánh giá, lựa chọn thị trường mục tiêu
(PHỤNG)
2.4.1. Các tiêu thức phân đoạn thị trƣờng
2.4.2. Phân đoạn thị trƣờng
2.4.3. Đánh giá mức độ hấp dẫn từng phân đoạn
 Nhận dạng các phân đoạn khác biệt:
- Lợi ích tìm kiếm
- Hành vi mua và tiêu dung
- Tính cách lối song
- Nhân khẩu học
- Nhãn hiệu tiêu dung


- Thị phần
 Đánh giá mức độ hấp dẫn từng phân đoạn:
- Quy mô và sự tăng trƣởng
- Tính hấp dẫn

2.4.


- Các mcuj tiêu và khả nagw của Highland
2.4.4. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu
2.5. Chiến lược định vị của Highland Coffee (TÍN)
2.6.1. Triết lý tiếp thị xã hội.
2.6.2. Tuyên ngôn giá trị của Highland Coffee
2.6.3. Khách hàng mục tiêu của Cà phê Highlands
 Khách hành nội bộ
 Khách hang bên ngoài
2.6.4. Những mong đợi của khách hàng về hiệu suất dịch vụ
2.6.5. Phát biểu định vị.
2.7. Chiến lược Marketing hiện tại của Highland (THIỆN)
2.7.4. Chiến lƣợc sản phẩm
2.7.5. Chiến lƣợc thƣơng hiệu
2.7.6. Chiến lƣợc giá.
 Định giá sản phẩm.
 Chiến lƣợc giá
2.7.7. Chiến lƣợc tiếp thị truyền thông
2.7.8. Chiến lƣợc tiếp thị thƣờng niên.
2.7.9. Chi phí cho hoạt động.
III.
3.1.

LẬP KẾ HOẠCH MARETING DỊCH VỤ CHO HIGHLAND
COFFEE
Xác lập mục tiêu: (NHI)
3.1.1.Mục tiêu thị phần
3.1.2.Mục tiêu phân khúc
3.1.3.Mục tiêu truyề thong
3.1.4.Mục tiêu doanh số
3.1.5.Xác lập các chỉ số đo lƣờng mục tiêu


3.2. Kế hoạch MARKETING (THIỆN)
3.2.1. Kế hoạch cho sản phẩm/ dịch vụ
3.2.2. Gía cả dịch vụ
3.2.3. Phân phối
3.2.4. Chiêu thị
3.2.5. con ngƣời
3.2.6. quy trình
3.2.7. Physical Evidence
IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: (MY)
4.1. Nhận xét và đánh giá:
4.1.1. Triết lí về khách hang
4.1.2. Tổ chức Marketing mix
4.1.3. Thong tin marketing chính xác
4.1.4. Định hƣớng chiến lƣợc
4.1.5. Hiệu suất công tác
4.2. Kiến nghị:
4.2.1. Kế hoạch hành động
4.2.2. Chuẩn bị ngân sách cho kế hoạch hành động
4.2.3. Tiếp nhận phản hồi để kiểm tra đánh giá
4.3. Lập chƣơng trình kế hoạch Marketing giai đoạn 2017-2018
STT TÊN CHƢƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
CHI PHÍ DỰ
TÍNH


YÊU CẦU CHUNG:
1. HÌNH THỨC:
-

Font : times new roman

-

Size: 12

-

Paylayout: Nomal

-

1.5 Lines, first line: 0.5
2. NỘI DUNG:

-

Có chọn lọc

-

Có tính thống nhất

-

Có dẫn chứng,minh họa số liệu (nếu có)

-

Trích nguồn cụ thể(BẮT BUỘC)
3. DEADLINE:

- TÍN: [ 18h thứ 4, 8/11]
 Sản phẩm và dịch vụ Highland ( BỔ SUNG)
 Chiến lƣợc định vị của Highland Coffee ( tối thiểu 4 TRANG)
- PHƯỢNG: [ 18h thứ 4, 8/11]
 Mục tiêu Marketing (Mục tiêu chiến lƣợc): (BỔ SUNG)
 Phân tích đối thủ cạnh tranh ( tối thiểu 4 trang)
- NHI: [ 18h, thứ 5, 9/11]
 Phân tích thị trƣờng ( Tối thiểu 3 trang)
 Xác lập mục tiêu (tối thiểu 4 trang)
- PHỤNG:[ 23h, thứ 5, 9/11]
 Phân khúc thị trƣờng và đánh giá, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu
(Tối thiểu 8 trang)
- THIỆN: [ 17h, thứ 7, 11/11]
 Chiến lược Marketing hiện tại của Highland ( Tối thiểu 8
trang)


 Kế hoạch MARKETING (tối thiểu 10 trang)
- MY: [ 17h, thứ 7, 11/11]
 nhận xét và kiến nghị ( tối thiểu 10 trang)
 Trọng tâm: Lập chương trình kế hoạch Marketing giai đoạn
2017-2018
4. MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH:
A. Hình thức không đat yêu cầu:- 5% / lần ( đƣợc chỉnh 3 lần)
B. Nội dung không đat yêu cầu: -10%/ lần (đƣợc chỉnh 3 lần)
C. Trễ deadline: -15%/ lầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×