Tải bản đầy đủ

NI DUNG BAO CAO MON HC

NỘI DUNG BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
-------------oOo--------------1. Nội dung báo cáo: Gồm có bốn phần:
1.1. Phần 01: Bản thuyết minh


Nêu mục đích của việc khảo sát Địa chất công trình;Trình bày các dụng cụ được sử dụng trong quá trình khoan khảo sát địa chất công
trình;Mô tả công việc khoan ngoài hiện trường;Mô tả đất tại vị trí khoan khảo sát.


1.2. Phần 02: Sơ đồ vị trí các hố khoan


Giả sử công trình có diện tích đất xây dựng như hình vẽ, xem file "04. MAT
BANG BO TRI HO KHOAN 15127CL02 - HK1 - 2016-2017" và "05. MAT BANG
BO TRI HO KHOAN 15149CL02 - HK1 - 2016-2017" đính kèm. Sinh viên tự
quyết định số lượng hố khoan thăm dò và bố trí các hố khoan đố trên mặt bằng
tuân theo TCVN 9363 -2012 và 22-TCN-263-2000

1.3. Phần 03: Cột địa tầng các hố khoan (mỗi sinh có 02 hình trụ hố khoan)
1.4. Phần 04: Vẽ mặt cắt địa chất qua 02 hình trụ hố khoan đó.
2. Yêu cầu chung:
− Mỗi sinh viên làm 1 bài báo cáo, số liệu là mã đề tương ứng với 3 chữ số cuối của
mã số sinh viên (xem file "02. MA DE TTDCCT 15127CL02 - HK1 - 2016-2017"
đính kèm.


Báo cáo viết tay trên giấy A4, đóng tập.Hình ảnh minh họa có thể vẽ tay, in, cắt dán tùy ý nhưng phần chữ phải viết tay.

3. Thời gian nộp báo cáo: 12h30 ngày 24/11/2016
4. Địa điểm nộp báo cáo: Phòng Thí Nghiệm Cơ Học Đất.


Lưu ý:
"04. MAT BANG BO TRI HO KHOAN 15127CL02 - HK1 - 2016-2017" áp dụng cho ngành

Xây dựng Cầu Đường
"05. MAT BANG BO TRI HO KHOAN 15149CL02 – HK1 - 2016-2017" áp dụng cho ngành

Xây dựng dân dụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×