Tải bản đầy đủ

N i DUNG BAO CAO GI a k

NỘI DUNG BÁO CÁO GIỮA KỲ
Đơn vị thực tập: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Ngũ Hành Sơn
Đề tài: Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Ngũ Hành Sơn
---------------------------------------------------GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP
TỔNG QUAN VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH - UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

1. UBND quận Ngũ Hành Sơn
1.1. Lịch sử hình thành
1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
2.1. Cơ cấu tổ chức
2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch
2.3. Các nghiệp vụ tại phòng Tài chính - Kế hoạch
(Tìm hiểu sâu về các nghiệp vụ của phỏng TC - KH)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×