Tải bản đầy đủ

Mu tai liu bao cao cui cung

Mẫu tài liệu báo cáo cuối cùng:
1. BÌA

TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Lắp đặt bảng quảng cáo cho thế giới di động
tại 2 cở sở trên địa bàn tp Vĩnh Long

Họ và tên các thành viên nhóm dự án:
1. Nguyễn Tuấn Anh
2. Nguyễn Trung Hiếu
3. Hồ Tấn Đạt
4. Huỳnh Công Vĩnh An


2. MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Giới thiệu về dự án thực hiện

Mục tiêu của dự án (theo SMART)
Nguồn nhân lực dự án
Thời gian thực hiện dự án
- Các công việc của dự án
- Sơ đồ các mốc quan trọng
- Ước lượng thời gian cho các công việc theo Pert
- Vẽ sơ đồ Gantt
- Vẽ sơ đồ mạng và tính toán thời gian
Chi phí dự án
- Nguyên tắc ước lượng chi phí
- Ước lượng chi phí (sử dụng ước lượng từ trên xuống hoặc từ dưới
lên)
Quản lý truyền thông dự án
Quản lý rủi ro dự án
Phụ lục: Các hình ảnh quản lý dự án bằng phần mềm MS Project
3. Nội dung chi tiết từng phần
A. Giới thiệu về dự án thực hiện
Công ty HADA chúng tôi tự hào là một công ty đứng đầu ngành quảng cáo, đặt
biệt là về lĩnh vực thiết kế và lắp đặt các bảng quảng cáo. Sự uy tín trong nghề
cộng với sự chất lượng của từng sản phẩm chúng tôi cung cấp cho khách hàng.
Ngày 20/5/2016, công ty nhận được 1 cuộc gọi qua đường dây nóng 01653289897
của công ty, đó là đại diện bên Thế Giới Di Động nhờ lắp đặt bảng quảng cáo cho
họ tại 2 cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Chính vì lẽ đó mà có dự án này.
B. Mục tiêu của dự án (theo SMART)
Hoàn thành việc khảo sát và lắp đặt bảng quảng cáo tại 2 cơ sở trên địa bàn thành
phố Vĩnh Long vào ngày 5/6/2016.


C. Nguồn nhân lực dự án
Gồm 3 nhóm:
Nhóm 1: Khảo sát & thiết kế (4 người)
Chia làm 2 đội: + 1a: Khảo sát & thiết kế cơ sở p1 (2 người)
+ 2a: Khảo sát & thiết kế cơ sở p2 (2 người)
Nhóm 2: Lắp đặt & kĩ thuật ( 5 người )
Nhóm 3: Mua sản phẩm (1 người)

C. Thời gian thực hiện dự án
C1. Các công việc của dự ánSTT Tên công việc
1
Xác định vị trí
2

lắp đặt
Đo kích thức

3

bảng quảng cáo
Liên hệ & đặt

ML
1 ngày

MO
0.5 ngày

MP
2 ngày

EST
1,2

1 ngày

0.5 ngày

1,5 ngày
1

5 ngày

4 ngày

7 ngày

hàng với nhà
4

cung cấp sp
Vận chuyển

5,3

1 ngày

0.5 ngày

1 ngày

giàn dáo và linh
kiện đến n ơi l ắp
5

đặt
Lắp các giá đỡ

1

2 ngày

1 ngày

2,5 ngày

màn hình quảng
7

cáo
Lắp đườ ng dây

8

dẫn đi ện
Lắp màn hình

9

vào đúng vị trí
Kết nối màn

2

1 ngày

0.5 ngày

1,5 ngày
1

2 ngày

1 ngày

3 ngày
2

1 ngày

0.5 ngày

2 ngày

hình quảng cáo
10

với máy chủ
Kiểm tra đã kết

11

nối chưa
Tháo giàn dáo

1,2

1 ngày

0.5 ngày

3 ngày
1,3

1 ngày

0.5 ngày

1,5 ngày

và chuyển về
12

công ty
Tổng

1
16

9,5

25

17


(MO + 4(ML) + MP)/6
C2. Sơ đồ các mốc quan trọng

Đo kích thức bảng quảng cáo -> Liên hệ & đặt hàng với nhà cung
cấp sp -> Lắp các giá đỡ màn hình quảng cáo -> Lắp màn hình vào
đúng vị trí -> Kiểm tra đã kết nối chưa
C3. Sơ đồ Gantt


Công việc

hiệu
A

Xác định vị trí lắp

B

đặt
Đo kích thức bảng

C

quảng cáo
Liên hệ & đặt
hàng với nhà cung

D

cấp sp
Vận chuyển giàn
dáo và linh kiện

E

đến nơi lắp đặt
Lắp các giá đỡ
màn hình quảng

F

cáo
Lắp đường dây

G

dẫn điện
Lắp màn hình vào

H

đúng vị trí
Kết nối màn hình
quảng cáo với

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


I

máy chủ
Kiểm tra đã kết

J

nối chưa
Tháo giàn dáo và
chuyển về công ty
C4. Sơ đồ mạng và tính toán thời gian


Nút
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ts
0
1,2
2,2
7,5
8,5
10,5
8,5
10,5
11,7

Tm
0
1,2
2,2
7,5
12
14
8,5
10,5
11,7

di
0
0
0
0
3,5
3,5
0
0
0


10
11

13
14

13
14

0
0

Đường Gain: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 độ dài là 14
D. Chi phí dự án
STT

Tên chi phí

UL cao nhất

UL thấp nhất

1

Nhân lực

(VND)
(VND)
200.000*4*2=1.600.000 150.000*4*2=1.200.000

khảo sát (4
người làm
2

trong 2 ngày)
Nhân lực lắp

200.000*5*9=9.000.000 200.000*5*8=8.000.000

đặt (5người
làm trong ít
nhất 8 ngày
nhiều nhất 9
3

ngày)
Nhân lực đặt

200.000

150.000

4

hàng (1 ngày)
Xe vận

700.000

500.000

5
6

chuyển
Khung, giá đỡ 2.000.000
Màn hình
150.000.000

1.500.00
100.000.000

quảng cáo( 2
7

cái)
Dây cáp, dây
điện, phụ kiện

5.000.000

3.000.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×