Tải bản đầy đủ

Mu lam bao cao nuoi cy mo

NUÔI CẤY MÔ


Tên: TRƯƠNG HỮU ANH KIỆT MSSV: B1508985
TÊN BÀI BÁO

VẬT LIỆU

Tạp chí Khoa học
2011:20b 8996,Trường ĐHCT,
nhân giống cây
tràm
(MELALEUCA
CAJUPUTI
POWELL) bằng
phương pháp nuôi
cấy mô.

Mẫu thực
vật là cây
tràm 5-6

tháng tuổi
(tràm
non), cây
tràm trên
1 năm
(tràm già).

MÔI TRƯỜNG

KẾT QUẢ

Môi trường
• Tạo chồi ở
khoáng đa
môi trường
lượng và vi
MS có chất
lượng, kí hiệu
ĐHST là
là MS, có bổ
BA.
sung đường
• Hình thành
sucrose
rễ ở môi
30g/l, agar
trường MS
7g/l.
có bổ sung
Chất điều
chất ĐHST
hòa sinh
là NAA.
trưởng có
Benzyl
ademin (BA)

Napthalen
acetic acid
(NAA).

TÁC GIẢ

PHÙNG
THỊ HẰNG

NGUYỄN
BẢO
TOÀNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×