Tải bản đầy đủ

Mau bao cao nghien cuu TT CHT

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Ngày:……………
Họ tên:………………….

Vị trí:………..........

Tên đối thủ cạnh
tranh

Khu vực khảo sát:……….................

Báo cáo kết quả

Sản phẩm/giá:

Khách hàng:

Nhân viên:

Hình ảnh cửa hàng:


Trưng bày:

Xúc tiến bán:

Khác:
Sản phẩm/giá:

Khách hàng:

Nhân viên:

Hình ảnh cửa hàng:

Trưng bày:

Xúc tiến bán:

Khác:
Sản phẩm/giá:

Khách hàng:

Nhân viên:

Hình ảnh cửa hàng:

Trưng bày:

Xúc tiến bán:

Khác:


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Ngày:……………
Họ tên:………………….

Vị trí:………..........

Khu vực khảo sát:……….................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×