Tải bản đầy đủ

Huong dan bao thuc tap chuyen nganh TH15

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
Mỗi nhóm thực hiện viết 01 quyển báo cáo theo mẫu:


Báo cáo được trình bày trên khổ giấy A4
Kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 14
Lề trên, lề dưới: 2cm; Lề trái: 3cm; Lề phải 2cm
Giãn dòng: Multiple 1.2
Bố cục của báo cáo như sau:

Trang bìa (bìa chính – bìa cứng, màu trắng, bìa lót – mẫu trang cuối)
Mở đầu: Giới thiệu chung về hệ thống (mục đích của hệ thống, tại sao chọn hệ
thống)
Chương 1. Phân tích thiết kế hệ thống
1. Mô tả bài toán
2. Mô hình quan hệ
3. Mô tả các bảng

Tên cột
Kiểu dữ liệu

Ràng buộc

Mô tả

Chương 2. Cài đặt
I. Cài đặt CSDL
1. Cài đặt các bảng: (Code cài đặt bảng, mối quan hệ giữa các bảng, các thao

tác thêm, sửa, xóa)
2. Truy vấn dữ liệu
3. Mô tả các thủ tục, hàm, trigger theo mẫu:

Tên:
Kết quả thực hiện:
Các bước thực hiện:
Ví dụ:
Tên: sp_CapnhatSanpham
Kết quả thực hiện: Cập nhật trạng thái của một sản phẩm tương ứng với
mã sản phẩm.
Các bước thực hiện:
Code thủ tục, hàm hoặc trigger
II. Xây dựng chương trình
(Xây dựng chương trình ứng với các chức năng trên mô hình 3 lớp hoặc áp
dụng mẫu thiết kế khác)
Kết luận: Nêu kết quả đạt được và hướng phát triển của đề tài


Nhận xét, đánh giá của giáo viên: (1 trang có đường kẻ ngang để giáo viên
ghi nhận xét, đánh giá)
========================
Mở đầu: Giới thiệu chung về sản phẩm multimedia (mục đích, ý nghĩa của sản
phẩm)
Chương 1. Cơ sở lý thuyết
1. Giới thiệu kịch bản.
2. Phần mềm: âm thanh, hình ảnh, animation sử dụng trong xây dựng kịch bản.
Chương 2. Thiết kế
1. Thiết kế nhân vật.


2. Thiết kế âm thanh.
3. Tạo animation.
Chương 3. Hoàn thiện sản phẩm
Liên kết âm thanh, hình ảnh, animation theo kịch bản.
Danh sách sản phẩm gợi ý:
1. Tạo mô phỏng phản ứng hoá học lớp 8, 9, 10, 11…
2. Tạo mô phỏng chuyển động con lag lò xo(môn Vật lý )
3. Sự phát triển của cây hai lá mầm (môn sinh học)
4. Mô phỏng sự phân bào (môn sinh học)
5. Tạo bài giảng điện tử các môn học(4201, 4202, 4203, 4204, 4210,…).
Kết luận: Nêu kết quả đạt được và hướng phát triển của đề tài
Nhận xét, đánh giá của giáo viên: (1 trang có đường kẻ ngang để giáo viên
ghi nhận xét, đánh giá)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(size 14)

BÁO CÁO
(size 20)

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
(size 18)

Tên đề tài: (VIẾT HOA)
Lớp:
Năm học: 2017 – 2018
(Size 14)

KHÁNH HOÀ, THÁNG …/2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO
(size 20)

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
(size 18)

Tên đề tài: (VIẾT HOA)
Lớp:
Năm học: 2017 – 2018
(Size 14)

Danh sách thành viên thực hiện:
………………………………………

Trưởng nhóm

………………………………………
………………………………………
………………………………………

KHÁNH HOÀ, THÁNG …/2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×