Tải bản đầy đủ

D 18DVT2B bao cao TH NMKT tun

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Khoa Điện tử - Viễn thông

- Đặt tên file: Tiểu nhóm số x –
18DTV1/2(A/B/C) – Báo cáo TH NMKT Tuần
4.docx
- Nộp lại báo cáo qua Google Drive (theo
nhóm): Nhập môn Kỹ thuật 2018/Nộp
bài/Arduino_4 (nộp trước ngày 3/10/2018)

BÁO CÁO THỰC HÀNH NHẬP MÔN KỸ THUẬT – ARDUINO 4
(TUẦN 6), HK1 – NH: 2018-2019
Tiểu nhóm số: __________

Lớp: 18DTV1/2/(A/B/C)

Tên thành viên:
ST
T
1
2

3

Họ tên & MSSV

1. Bài thực hành: Giao tiếp Arduino với LCD.
- Quan sát dòng chữ trên LCD sau khi nạp code xuống bo mạch Arduino:
……....................................................................................................................................................
……....................................................................................................................................................
- Chụp hình minh chứng (1 tấm)
……....................................................................................................................................................
……....................................................................................................................................................

2. Báo cáo bài tập nâng cao (nếu có)
- Chụp hình minh chứng

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×