Tải bản đầy đủ

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N
(Ban hành theo quy t đ nh s 1274/2005-BM/BHHH ngày 24/05/2005
c a T ng Giám đ c T ng Công ty C ph n B o Minh)
I.

QUI

A.

NH CHUNG:

M c đích:
− Th ng nh t vi c áp d ng vi c chào phí b o hi m hàng hóa v n chuy n
trong toàn T ng công ty, gi m thi u c nh tranh n i b .
− Làm c s cho T ng công ty theo dõi, giám sát và h
cho các đ n v thành viên.

B.

ng d n nghi p v


Ph m vi áp d ng:
− Bi u phí b o hi m này áp d ng toàn b các đ n v thành viên trong h
th ng B o Minh.
− Khi các đ n v thanh viên mu n áp d ng khác v i Bi u phí này và các quy
đ nh trong Phân c p nghi p v có liên quan đ u ph i đ c s đ ng ý b ng
v n b n c a T ng công ty.

II.

T L PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N N I

A.

Bi u phí b o hi m áp d ng theo
n i đ a:
PH

B.

A

i u kho n b o hi m hàng v n chuy n

NG TH C V N CHUY N

T L PHÍ

V n chuy n đ

ng s t

0.06%

V n chuy n đ

ng sông

0.10%

V n chuy n đng bi n

0.12%

V n chuy n đ

ng b

0.08%

Bi u phí b o hi m áp d ng theo ICC “A” 1/1/82:
Ch áp d ng đ i v i hàng hóa v n chuy n đ c đóng trong container
nh đ c quy đ nh trong m c III.C (Bi u phí m t s m t hàng đóng trong
container:).

C.

T l phí ph :
1. V n chuy n qua các n

B O MINH

c lân c n

+0.03%

Trang 1


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N
2. R i ro trong quá trình x p - d hàng
3. Thêm m t r i ro ph (b v , m t c p,
L u ý:

III.

24/05/2005
+0.02%

t…)

+0.05%

Trong tr ng h p khách hàng mua b o hi m hàng hóa v n chuy n
n i đ a là ng i v n chuy n thi ph i t ng thêm 10% so v i phí chính
vì B o Minh s mât quy n đòi ng i th ba.

T L PHÍ HANG HÓA XU T NH P KH U

A.

T l phí môt s m t hàng ch l c:

S
TT

01

M T HÀNG

GAO

ÓNG GÓI

A

B

C

G o (đóng bao) xu t đi Iraq

0.90

0.16

0.08

G o (đóng bao) xu t đi các
n c còn l i

0.40

0.16

0.08

0.40

0.16

0.08

ng đóng bao đ trong
container

0.30

0.16

0.09

Lúa mì đóng bao

0.40

0.16

0.08

Lúa mì xá (MTKT:
0.5%/STBH)

0.40

0.16

0.08

Lúa mì đóng bao đ trong
container

0.20

0.15

0.08

Lúa mì ch xá trong container

0.30

0.15

0.08

Phân bón đóng bao

0.40

0.16

0.08

Phân bón ch xá (MTKT:
0.5%/STBH)

0.40

0.16

0.08

Phân bón đóng bao đ trong
container

0.30

0.15

0.08

S t, thép (cu n, t m)

0.32

0.16

0.08

S t, thép (thanh, phôi)

-

0.16

0.08

ng đóng bao
02

03

04

05

NG

LÚA MÌ

PHÂN BÓN

S T THÉP
S t, thép ph li u *

B O MINH

T L PHÍ (%) THEO
I U KI N I.C.C

Không nh n tr khi
có ý ki n c a T ng
Công ty

Trang 2


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N

24/05/2005

Theo Institute. Bulk
Oil Clauses, t l phí
0.03%
X ng d u ch r i

06

X NG,
DÂU, D U
NH N, GAZ
(HÓA
L NG)

Theo Ins. Bulk Oil
Clauses, tlp: 0.030%
(không m r ng r i
ro ph )
Gaz (hóa l ng)

07

08

B.

MÁY MÓC,
THI T B

XI M NG,
CLINKER

C ng thêm 01 r i ro
ph (ho c nhi m
b n, ho c thi u
h t…), tlp: 0.10%
(m c kh u tr đ i
v i thi u h t t 0.3%
đ n 0.5%)

Note: i u kho n
Ins. Bulk Oil
Clauses ch áp d ng
cho x ng, d u, gaz
(hóa l ng) XNK
đ c ch trên tàu
chuyên d ng

X ng d u đ ng trong phuy

0.20

0.15

0.08

X ng d u đ ng trong phuy
(ch t trong container)

0.18

0.14

0.08

Máy móc, thi t b đóng gói
thông th ng

0.25

0.15

0.08

Máy móc, thi t b có giá tr cao
đ c đóng gói đ c bi t

0.12

0.08

0.06

Xi m ng (đóng bao)

0.40

0.16

0.08

-

-

0.08

Clinker

T l phí môt s m t hàng khác không đóng trong container:
1. B o hi m theo đi u ki n I.C.C. "C" 1/1/82, t l phí t 0.10%
2. B o hi m theo đi u ki n I.C.C. "B" 1/1/82, t l phí t 0.16%
3. B o hi m theo đi u ki n I.C.C. "A" 1/1/82, t l phí theo bi u sau đây:

B O MINH

Trang 3


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N

STT

NHÓM M T HÀNG

24/05/2005

TLP
(%)

GHI CHÚ

NÔNG S N TH C PH M
1

Malt

0.42

2

Các lo i h t có d u (l c, cà phê, ca cao,
h t bông, h t rau, v ng, th u d u, đi u, bí
ngô, h t tiêu) và các lo i h t đ u khô.

0.42

3

Tinh b t g o, ngô, s n, ngh và t I

0.42

4

S n lát

0.42

5

Chè

0.20

6

Mì n li n, bánh tráng, bánh ph ng tôm
và các lo i t ng t

0.40

7

B t ng t

0.35

8

D u m đ ng th c v t đóng thùng

0.35

9

Mu i n, mu i công nghi p

0.42

10

Cám g o

0.42

11

Thu c lá, v t li u sx thu c lá

0.40

12

R

0.35

13

S a b t đóng bao

u bia, n

c gi i khát

Lo i tr th i
m c do h p h i

0.42

RAU QU
1

Rau qu đóng hôp

0.25

2

Chanh mu i khô, v i khô, long nhãn

0.42

3
4

B O MINH

t khô, b t t khô
T i, hành khô

0.42
0.42

Lo i tr m c do
h ph i

Trang 4


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N

24/05/2005

KHOÁNG S N
1

Than đá ch r i

0.30

2

Các lo i qu ng, khoáng s n ch r i

0.40

3

á kh i

0.25

ng đ ng:
K C + thi u
h t (theo m n
n c) + t
(làm gi m giá tr
th ng m i)
T

T ng đ ng: C
+ thi u h t (theo
G m nn c
hai d u b n)

MÁY MÓC THI T B
1

Ph tùng máy các lo i

0.25

2

Xe c gi i các lo i

0.25

3

S m l p các lo i và s n ph m cao su

0.25

4

Máy khâu

0.25

5

Hàng đi n t , linh ki n bán d n, máy vi
tính, máy in, máy fax, photocopy...

0.25

6

D ng c c khí c m tay

0.20

7

Xe máy đóng thùng

0.25

8

Dây đi n, cáp đi n, cáp quang và ph
ki n

0.20

Lo i tr x c
s n và m t ph
tùng/thi t b
theo xe

V N HÓA PH M
1

Tem các lo i, b n đ

0.40

2

Tranh nh, phim nh, tranh s n d u

0.40

3

B O MINH

B ng cassette, b ng video

0.40

Ph i có tài li u
ch ng minhgiá
tr
Không b o hi m
n i dung bên
trong

Trang 5


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N

24/05/2005

HOÁ CH T VÀ CÁC S N PH M HÓA CH T
1

Thu c tr sâu đóng bao, đóng thùng

0.36

2

Hàng tân d

c, thu c thú y

0.36

3

Tinh d u, h ng li u, keo dán và các lo i
hóa ch t khác

0.36

4

Nh a poly và h t nh a các lo i

0.40

5

Thuôc nhu m đóng thùng các lo i

0.28

6

Nguyên li u SX tân d

0.36

c

T P PH M

B O MINH

1

Qu n áo may s n, qu n áo b o h L

0.35

2

Len cu n, áo len, tóc gi

0.35

3

Áo s i móc, kh n s i, kh n tr i bàn

0.35

4

V i các lo i, kh n m t, kh n tay

0.35

5

Hàng b ng da, gi da, nguyên li u gia
công

0.35

6

Giày v i th thao, g ng tay

0.35

7

V t th thao, g ng tay

0.35

8

Xe đ p, ph tùng xe đ p

0.35

9

N

0.40

c hoa

10

N n

0.40

11

Diêm qu t

0.35

12

Xà phòng, b t gi t

0.30

13

Bút máy, but bi

0.30

14

Bóng bàn, c u lông

0.30

Lo i tr cong
gãy do nóng t
nhiên

Trang 6


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N
dùng n i tr gia đình

15

24/05/2005

0.30

16

Gi y cu n, gi y than, gi y các lo i

0.40

17

Bông x , ch , s i t ng h p, lông c u

0.35

H I S N VÀ SÚC S N
1

Tôm cá, m c khô, vây cá, bóng cá

0.36

2

Tr ng mu i

0.40

3

Lông v t, lông thú

0.40

4

Th t cá h p, s a đóng h p

0.30

5

Da trâu bò mu i

0.40

6

N

c m m đóng thùng, đóng chai

0.40

Gia c m các lo i chim muông s ng

0.42

B o hi m ch t

3.50

7

8

9

Gia súc, thú r ng s ng

0.40

B o hi m ch t

2.50

B tx

0.50

ng, b t cá, ti t b t

Lo i tr th i
m c do h p h i

Lo i tr ch t
ngoài các r i ro
c a KBH “C”
gây ra

Lo i tr ch t
ngoài các r i ro
c a KBH “C”
gây ra)

V T LI U XÂY D NG

1

2

B O MINH

Kính t m đóng ki n

2.95

S n ph m th y tinh (ly, chén, tách) đóng trong h p carton

1.50

S n ph m th y tinh (ly, chén, tách) đóng
trong h p carton và đóng trong ki n g

0. 5

Áp d ng m c
mi n th ng có
kh u tr t i
thi u 2.0%

Trang 7


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N

24/05/2005

3

S n các lo i

0.30

4

Que hàn

0.30

5

G ch, đá p lát (g ch tráng men, g ch
bông đá x )

0.30

6

Nh a đ

0.30

7

Kim lo i màu đóng thùng

0.30

8

Tôn các lo i (t m cu n)

0.32

ng

MÂY TRE LÁ
1

Tre n a, song mây nguyên cây, c n câu,
cán ch i

0.40

2

dùng và các s n ph m b ng mây tre
đan (mành trúc, m , nón lá)

0.40

3

a nc m

B O MINH

0.36

4

H

5

Gu c

0.35

6

T m x a r ng

0.30

LÂM TH

ng, nhang

Lo i tr m c và
h ph i

0.65

Tr v t nhiên,
m c do h p h i

S N

1

g th

ng

0.35

2

G ván sàn

0.35

3

g ch m tr trong thùng g có chèn
lót k

0.50

4

Cao su, đ dùng b ng cao su

0.30

5

Hoa hôi hoa qu , thu c nam, cánh ki n

0.40

6

H t sen khô

0.40

7

T c kè khô

0.40

Lo i tr m c và
h ph i

Trang 8


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N

24/05/2005

8

M c nh , nâm h

ng khô

0.40

9

S i, x đay gai

0.36

10

Bao đay, bao gai

0.36

11

Nh a thông

0.35

12

Tr m h

3.00

13

Bao bì, gi y carton, v bao

0.36

14

V đ h p, v chai đóng trong thùng

0.28

15

Bao bì nilon và các lo i bao khác

0.30

ng, y n sào

TH CÔNG M NGH
1

b c

0.35

2

s ng, ngà, s n mài, đ i m i

1.00

3

Hàng thêu ren

0.36

4

T t m

0.36

5

Th m cói, chi u

0.45

6

dùng b ng sành s chèn lót k

0.90

7

Hoa qu gi , gi y cúng vàng b c, búp bê

0.40

8

Th m len đay gai

0.40

CÁC M T HÀNG KHÁC

C.

1

Hàng cá nhân c a ng

in

c ngoài

2

Ti n vàng, đá quý

3

Các m t hàng ngoài danh m c nêu trên

2.00
Ch b o hi m khi T ng
Công ty đ ng ý

Bi u phí m t s m t hàng đóng trong container:
1. Theo đi u ki n I.C.C "C" 1/1/82, t l phí 0.08%
2. Theo đi u ki n I.C.C "B" 1/1/82, t l phí 0.15%
3. Theo đi u ki n I.C.C "A" 1/1/82 bi u phí nh sau:

B O MINH

Trang 9


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N

− Các l ai hang đóng bao

0.20%

− Hàng nông s n ch xá trong container

0.27%

− Máy móc, thi t b

0.16%

− Hàng tân d

0.22%

c

− Hàng linh ki n đi n t

0.20%

− Hàng hóa ch t l ng đóng thùng (lo i tr cháy n t
nhiên)

0.18%

− Nguyên li u may gia công, v i các lo i

0.20%

− Bao bì, v h p các lo i

0.20%

− Rau qu t

0.30%

i, khoai tây, hành tây, chu i, d a

− Hàng h i s n, súc s n

0.30%

− Kính t m

2.00%

− Các lo i hàng khác
D.

24/05/2005

Gi m 20% so v i
bi u phí chính

T l phí c a r i ro ph :
− 0.05% cho m i r i ro phu
− Ch m r ng r i ro phu khi b o hi m theo ICC “C” 1/1/82
− Không m r ng quá 2 r i ro phu
− Ph phí trong quá trình chuy n t i 0.02%

IV.

T L PHÍ TÀU GIÀ:

− Áp d ng b t bu c cho các chuy n hàng v n chuy n nguyên chuy n đ
b i tàu h n 15 tu i.

c ch

− Hàng nguyên chuy n là chuy n hàng ch g m m t lo i hàng (đóng bao ho c ch
xá ho c theo ki n) nh : g o, đ ng, lúa m , bã đ u nành, x ng d u, phân bón,
s t thép …
− Bi u phí tàu già T ng Công ty áp d ng là bi u phí c a th tr ng London, tuy
nhiên đ cho phù h p v i tình hình th c t T ng Công ty ch s d ng hai c t
bi u phí th p nh t trong bi u phí c a th tr ng London.
− L u ý:
T t c các tàu trên 30 tu i ph i xin ý ki n T ng Công ty tr
hi m hàng hóa và chào phí tàu già.
B O MINH

c khi nh n b o

Trang 10


BI U PHÍ B O HI M HÀNG HÓA V N CHUY N

24/05/2005

Các ph phí tàu già đ c tính theo c t (A), đ i v i các chuy n g i hàng b ng
nh ng tàu đ c ghi nh n là qu n lý t t có th gi m nh c t (B).
TU I TÀU

B O MINH

T L PHÍ
(A)

(B)

16-20

0.185%

0.125%

21-25

0.375%

0.250%

26-30

0.600%

0.375%

Trang 11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×