Tải bản đầy đủ

Bao cao tien do thuc hien LV

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
KHOA SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬN VĂN
Họ và tên học viên:…………………………………Lớp:……………………………….....
Khóa cao học:……………………………………Chuyên ngành:...……………………….
Theo Quyết định số…….ngày….tháng….năm……của Giám đốc Học viện Hành chính,
học viên thực hiện luận văn với tên đề tài:
……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
Người hướng dẫn khoa học:………………………………………………………………...
Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện luận văn như sau:
1. Đề cương luận văn và tài liệu:
- Ngày, tháng, năm nhận Quyết định giao tên đề tài:……………………………………….
- Ngày, tháng, năm gửi Quyết định và đề cương luận văn đến người hướng dẫn khoa học:
………………………………………………………………………………………………
- Tình hình thu thập tài liệu liên quan đến việc thực hiện luận văn: Đủ 

Chưa đủ: 
2. Kết quả thực hiện luận văn:
- Chương 1: Đã hoàn thành

Chưa hoàn thành 
- Chương 2: Đã hoàn thành

Chưa hoàn thành 
- Chương 3: Đã hoàn thành

Chưa hoàn thành 
3. Đánh giá chung về tình trạng và tiến độ thực hiện luận văn:
Đúng tiến độ: 
Không đúng tiến độ: 
4. Đăng ký bảo vệ luận văn:
- Đúng kế hoạch của Học viện:

- Không đúng kế hoạch của Học viện:

- Xin gia hạn thời gian bảo vệ luận văn:….tháng.
5. Trách nhiệm thực hiện:
- Học viên thực hiện nội dung báo cáo trên sau 3 tháng kể từ khi nhận Quyết định giao tên
đề tài và người hướng dẫn;
- Chủ nhiệm lớp nhận và tổng hợp báo cáo và gửi về Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ;
- Người nhận: ThS. Nguyễn Thị Ngân (tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo).
…………………., ngày
Xác nhận của giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

tháng
năm 201…
Học viên
(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×