Tải bản đầy đủ

BAO CAO XD XD NTM 2 2014

UBND XÃ CHIỀNG CO
XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Số: 02/BC- XD

Chiềng Cọ, ngày 15 tháng 02 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác xây dựng, Xd nông thôn mới 2/2014. phươngb hướng tháng 3/2014

Thực hiện công tác năm 2014 của UBNMD xã Chiềng Cọ thành phố Sơn La.
1. Công tác tuyên truyền:
Xây dựng kế hoạch, soạn thảo đề cương, phố kết hợp với các ngành, đoàn thể xã và các đơn vị bản tuyên truyền phổ
biến gióa dực pháp luật như luật đất đai, xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ phát động “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” và lễ khởi công công trình
đường trục bản Ót Nọi dựu kiến tổ chức vào ngày 20/02/2014 tại bản Ót Nọi xã Chiềng Cọ.
2. Công tác quản lý trật tự xây dựng:

Hiện nay trên địa bàn xã đang tồn tại một số công trình xây dựng như nhà ở dân cư, công trình kinh doanh dịch vụ
chưa được kiểm tra giấy phép xây dựng.
3. Công tác xây dựng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới:
Đến thời điểm tháng 2/2014 xã Chiềng Cọ đã được thành phố giao chỉ tiêu xây dựng một số công trình xây dựng cơ
bản theo quyết định số: 17/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND thành phố Sơn La:
TT
1

Danh mục dự án
Nhà bếp nấu ăn bán trú trường

Chủ đầu tư
Phòng GD&ĐT

Quyết định đầu tư
Phân kỳ đầu tư
Số, ngày, tháng,
Khái toán
Năm 2014 Năm 2015
năm
TMĐT
906/QĐ-UBND
350,0
350,0

Ghi chú

1


2
3
4
5
6
7
8

Mầm non Chiềng Cọ
Chợ đầu mối xã Chiềng Cọthành phố
Phòng kinh tế
thành phố
Nhà văn hóa xã Chiềng Cọ
UBND xã Chiềng
Cọ
Nhà văn hóa bản Hùn xã Chiềng UBND xã Chiềng
Cọ
Cọ
Nhà hiệu bộ, phòng chức năng
Phòng GD&ĐT
trường Mầm non Chiềng Cọ
thành phố
Nhà hiệu bộ, phòng chức năng
Phòng GD&ĐT
trường Tiểu học Chiềng Cọ
thành phố
Đường vào Ót Luông, bản Dầu
Phòng kinh tế
Chiềng Cọ
thành phố
Trạm y tế xã Chiềng Cọ
TTYT thành phố
CỘNG

ngày04/3/2011
5640/QĐ-UBND
ngày 23/10/2013

2.200,0

1.400,0

800,0

850,0

850,0

300,0

300,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

1.000,0

1.000,0

4.000,0
13.700,0

1.500,0
8.400,0

2.500,0
5.300,0

1.000,0

Các công trình nêu trên đã được các chủ đầu tư chỉ thầu tư vấn lập báo cáo KTKT và dự toán công trình gửi Phòng tài
chính-Kế hoạch; phòng quản lý đô thị thành phố thẩm tra, thẩm định trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét và phê duyệt.
Riêng các công trình đương giao thông trục nội bản được thành phố giao chỉ tiêu bê tông cứng hóa là 12 km ( thực hiện
trong năm 2014), BCĐ XD NTM xã Chiềng Cọ ra chỉ tiêu vượt chỉ tiêu thành phố giao 1,6 km và đã mở Hội nghị BCĐ-BQL
XD NTM xã trực tiếp phân bổ cho các đơn vị bản (theo khả năng nguồn lực của từng bản) để tiến hành thi công từ nay đến
hết năm 2014 cụ thể như sau:
1. Bản Hôm: 1,5 km;
2. Bản Hùn: 2,3 km;
3. Bản Ngoại: 2,0 km;
4. Bản Ót Nọi: 1,8 km;
5. Bản Ót Luông: 2,8 km;
6. Bản Dầu: 1,5 km;
7. Đường vào trường THCS Chiềng Cọ: 0,2 km;
2


8. Bản Muông: 0,5 km;
9. Bản Chiềng Yên: 1,0 km.
* Vốn chương trình mục tiêu năm 2014 xã Chiềng Cọ được thành phố phân bổ 350.000.000 đồng. Trong đó xã phân bổ
như sau:
- Bản Hôm: 200.000.000 đồng để bê tông cứng hóa 1,5 km đường giao thông nội bản trong năm 2014;
- Sửa chữa nâng cấp đường trục xã đường trục xã 50 mét ( do sụt lún nền đường gây hỏng) là 100.000.000 đồng tại
đoạn đường bê tông Nà phừm, Chiềng Cọ.
- Còn lại 50.000.000 đồng (vốn cho sửa chữa nhà văn hóa bản) tạm thời chưa phân bổ.
4. Phương hướng tháng 3/2014.
Tiếp tục phối kết hợp với các ngành, đoàn thể xã, bản tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới tất cả các
đơn vị bản trong xã.
Tiếp tục mời thầu tư vấn hoàn thiện hồ sơ các công trình do xã Chủ đầu tư và thanh quyết toán các công trình đã hoàn
thành đưa vào sử dụng.
Phối hợp với Đội quy tắc thành phố, các bản kiểm tra trật tự xây dựng trển địa bàn xã.
Tiếp tục phân bổ vốn: 50.000.000 đồng (vốn cho sửa chữa nhà văn hóa bản) cho bản có đủ điều kiện khả năng sửa
chữa cải tạo nhà văn hóa./.
Trên đây là báo cáo tháng 2 năm 2014 của ngành xây dựng xã Chiềng Cọ.
Nơi nhận:

NGƯỜI BÁO CÁO

- VP HĐND-UBND xã;
- Lưu

Cà Trung Hòa

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×