Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO MÔN CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ SOURCE CODE

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------------

BÁO CÁO MÔN CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ SOURCE CODE

Sinh viên thực hiện:
 Mai Văn Khải

09520133

 Hồ Đức Lợi

09520162

 Võ Thành Nhân

09520198


TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2011


LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình phát triển phần mềm theo nhóm hay theo từng cá nhân, chúng ta
thường xuyên sẽ gặp phải nhiều vấn đề như:
- Làm thế nào để quản lý được các phiên bản của quá trình quản lý phần mềm?
- Làm thế nào để quản lý source code chung cho cả nhóm?
- …
Để giải quyết được vấn đề đó, chúng ta có thể sử dụng các công cụ quản lý Source
code, trong số đó, phổ biến nhất là Subversion, với công cụ này, toàn bộ mã nguồn có
thể được lưu trữ trên một thư mục (Repository) và tất cả các thành viên tham gia dự án
có thể thực hiện các thao tác đưa mã nguồn lên, tải mã nguồn về, cập nhật những thay
đổi, lấy về những thay đổi do các thành viên khác cập nhật trước đó,…
Việc tạo ra một Repository trên mạng để dùng chung cho cả nhóm dự án sẽ thật đơn
giản với các Công Ty, các tổ chức tuy nhiên, với những nhóm nhỏ hay cá nhân thì việc
này không hề đơi giản, Google đã đưa ra dịch vụ google code để đáp ứng nhu cầu này.


Mục Lục
Google code .................................................................................................................................................. - 2 -

I.
1.

Google code là gì?.................................................................................................................................... - 2 -

2.

Các tạo 1 Project mới trên Google code................................................................................................ - 2 -

3.

Thiết lập các chức năng cho project ...................................................................................................... - 6 -

II.

Subversion ............................................................................................................................................. - 12 -

1.Subversion là gì? ................................................................................................................................... - 12 -

2.

Lịch sử của Subversion ......................................................................................................................... - 12 -

3.

Hai cách cơ bản để quản lý source code với SVN .............................................................................. - 12 -

III.

Tài Liệu tham khảo............................................................................................................................... - 27 -

IV.

Các phiên bản phần mềm ..................................................................................................................... - 27 -

-1-


I. Google code
1. Google code là gì?
Google code là một trang web của google, ra mắt ngày 17 tháng 3 năm 2005.
Trong đó tập trung các nhà phát triển các dự án phần mềm mã nguồn mở được hỗ
trợ bở Google. Trang có rất nhiều mã nguồn phần mềm và danh sách các dịch vụ
có hỗ trợ các API công cộng để phục vụ cho việc phát triển các phần mềm hỗ trợ
khác.
Google code cũng như 1 hosting bình thường và nó dùng để chứa tài liệu rất
hiệu quả.Ngoài ra, khi làm việc nhóm với 1 project nào đó sẽ không tránh khỏi
việc chỉnh sửa project giữa các thành viên trong nhóm vì thế Google code là nời sẽ
giúp chúng ta có thể kiểm soát được quá trình làm việc trên một cách chuẩn xác...
Chúng ta sử dụng google code như 1 free web host để lưu giữ thông tin, source
code cũng như những thư mục khác phục vụ cho project của nhóm.
Trang chủ của google code: http://code.google.com/intl/vi-VN/

2. Các tạo 1 Project mới trên Google code
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
-2-


Bước 2: Truy cập vào trang chủ của google code ở địa chỉ:
http://code.google.com/intl/vi-VN/
Tài khoản Đã đăng nhập

Click để tạo Google
code Project

-3-


Bước 3: Chọn mục tạo Project hosting trên Google Code

Click chọn mục
Tạo Project
Hosting

Bước 4: Tạo mới 1 project

Tạo mới 1 Project

-4-


Bước 5: Điền thông tin của project

Tên Project

Tóm tắt về Project

Mô Tả về Project

Chọn phần mmềm
thao tác với Project
là Subversion

Hình thức quản lý
bản quyền

Tạo project

-5-


3. Thiết lập các chức năng cho project
3.1. Trang chủ Project (Project home)
Project Name

Project Summary

Project description

Một số tab cần lưu ý trong trang chủ project:
 Download: Nơi cung cấp các tài nguyên cho phép người sử dụng
download.
 Issues: Nơi các thành viên của đội dự án có thể đưa ra các lỗi, các
trường hợp phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm và cách sửa
(Nếu có).
 Source: Nơi quản lý mã nguồn
 Administer: nơi quản lý dự án (Thêm, xóa người dùng, sửa, xóa dự
án,…).
3.2. Thêm và quản lý các thành viên của 1 project
Người nhóm trưởng (Người tạo Project) có thể thêm các thành viên
trong nhóm vào project. Trong google code có 3 nhóm thành viên là:

-6-


 Project owners: là người sở hữu dự án (Mặc định là người tạo ra
project). Thành viên trong nhóm này có thể tạo ra bất cứ sự thay đổi
nào trong project.
 Project committers: Thành viên của dự án (Có quyền check out
(download dự án), Commit (Cập nhật thay đổi lên dự án), Update
(Cập nhật những thay đổi do các thành viên khác đã commit)), có thể
làm việc trong dự án nhưng không thể thay đổi thiết lập của dự án.
 Project contributors: Người cộng tác cùng dự án,Người này có quyền
view source code của project, nhưng không có quyền can thiệp vào
project. Quyền của người này sẽ được ghi rõ khi họ truy cập vào
project home.
Các bước thêm thành viên vào dự án:
 Click vào tab Administer -> Project Members.
 Đánh Email người muốn thêm vào nhóm thành viên tương ứng (Lưu
ý, phải là Gmail).
 Nhấn nút Save changes:
Click vào
Tab Project
Members

Click vào
Tab
Administ

Nhóm thành
viên Project

Nhóm thành viên
Project committers

Nhóm thành
viên Project
contributors
-7-


Chú ý: Mỗi thành viên (kể cả người tạo dự án) đều có một mật khẩu
để có thể làm việc với dự án, mật khẩu này không trùng với mật khẩu
mà các thành viên sử dụng để đăng nhập vào các dịch vụ của google
như Gmail hay google code. Để xem mật khẩu này, bạn cần chọn vào
mục Profile, sau đó vào phần Settings
Click vào Profile

Click vào tab
Settings

Mật Khẩu
của bạn đây!

Click vào nút này để
lấy mật khẩu mới

3.3. Thiết lập cho phép google code tự động gửi các thông tin cập nhật về
email của các thành viên trong dự án
 Gửi các thồn tin về các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển dự án
1) Chọn tab Administer -> Issue Tracking
2) Tìm đến mục thiết lập địa chỉ email để gửi thông báo. Tốt nhất nên
tạo ra một mail group cho tất cả các thành viên trong nhóm.

-8-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×