Tải bản đầy đủ

BAO CAO TU n th i gian

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CẦU MỸ LỢI
____

BÁO CÁO TUẦN
Người báo cáo

Ngô Tấn Vũ

Bộ phận báo cáo

Phòng QLDA - KH

Chức vụ

Chuyên viên
Tuần thứ: 02 tháng 03

Thời gian

Từ ngày 02/03 đến ngày 06/03

I.Công việc đã thực hiện trong tuần

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đã
thực
hiện
( %)

Kế
hoạch
trong
tuần
( %)

Thực tế
hoàn
thành
( %)

1

Hỗ trợ A.Minh tách khối lượng nghiệm thu

0

0

100

2

Hỗ trợ A.Hưng tổng hợp đơn giá

0

0

100


T
T

L.kế
thực
hiện
( %)

Ngày bắt
đầu

Ngày dự
kiến kết
thúc

100

02/03

04/03

100

05/03

06/03

Ghi chú


II.Kế hoạch tuần tới
T
T

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đã thực
hiện
( %)

Dự kiến
kế hoạch
( %)

Ngày bắt
đầu

Ngày dự
kiến
kết thúc

1

Hỗ trợ A.Minh tách khối lượng

0

100

09/03

13/03

2

Thực hiện các công việc do Lãnh đạo giao

0

100

09/03

13/03

III. Tồn tại và kiến nghị:

Phụ trách bộ phận

Đoàn Văn Thắng

Người báo cáo

Ngô Tấn Vũ

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×