Tải bản đầy đủ

BAO CAO TONG KET ATLD HANG THANG

CÔNG TRÌNH
Project :

SUMMER SQUARE

MẪU BIỄU:
FROM NO :

NGÀY 28/06/2017
Date :

AT12

HIỆU CHỈNH:
REVISION : 29.10.14

REF

BÁO CÁO TỔNG KẾT ATLĐ HÀNG THÁNG/CUỐI CT
MONTHLY AND FINAL SAFETY REPORT
Từ ngày / From : 28/05/2017.Đến ngày / To : 27/06/2017

Người báo cáo / Report by : Trần Đình Văn
Tai nạn lao động, biện pháp ngăn ngừa và sửa chữa:
Occupational accidents and Preventive & corrective actions
1.

Tai nạn lao động
Accidents

Nhà thầu
Contractors

Nguyên nhân
Causes

0

0

0

Preventive & Corrective actions
Biện pháp ngăn ngừa và sửa chữa
0

2. Vấn đề nổi cộm
Safety major problems

Appraisal
Đánh giá:
3.

Appraisal
Đánh giá

Kém / Bad

Trung bình / Moderate

Có tai nạn
Accident

Có sự cố hay vi phạm
Incident or violation

Giám sát ATLĐ/Project Safety Officer
(Ghi rõ họ tên và ký tên/ Full name and signature)
signature)

AT12 Rev 29.10.14

1

Tốt / Good
Không tai nạn, sự cố hay
vi phạm
No incident, Accident &
Violation
0

Quản Lý ATLĐ/Safety Manager
(Ghi rõ họ tên và ký tên/Full name and

Page

1 ofTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×