Tải bản đầy đủ

BAO CAO TINH HINH KHAN LNH thang 12

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHĂN LẠNH THÁNG 12
Khách hàng hiện tại:
-

Số lượng khách tăng nhiều đặc biệt khách đại lý
Một số khách mới đang tham khảo giá

Kết quả đặt được:
-

Số lượng tăng gần 100 thùng so với tháng 11
Tổng Số lượng khăn bán ra là 260 thùng

Số liệu thu vào:
STT THU VÀ CÔNG NỢ
1
Số lượng bán ra
2
Doanh thu
3
Công nợ

Số liệu chi ra:
STT
1
2
3
4
5
6

CHI PHÍ
Khung lụa
Màng Bách Đạt
Màng Anh Hào
Chất bảo quản
Hương liệu
TỔNG

SỐ TIỀN
260,600
96,184,000
3,270,000
SỐ TIỀN
3,680,000
22,743,000
2,940,000
3,000,000
2,340,000
34,703,000

Thuận lợi:
- Cơ sở vật chất: đã lắp ráp và đưa vào sản xuất máy chạy màng in lụa,
chủ động được trong thời gian sắp tới
- Giá cả: có sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, cần duy trì ổn
định giá trong thời gian sắp tới
- Sản phẩm: đã chạy được cả khăn khổ nhỏ và khổ lớn.


- Giao hàng số lượng lớn bằng xe tải.
Khó khăn:-Thời gian giao hàng luôn bị động :
Thời gian lấy màng bên trục đồng.
Thời gian chạy khăn bên Nhà Bè.
Thời gian giao hàng đến chành hoặc quán.
 Thiếu nhân viên giao khăn lẻ, lấy khung quận 5 và lấy màng
Bách đạt
Máy chạy màng:
Tốc độ rất chậm và thường xuyên xảy ra lỗi không thể chạy kịp
hàng cho khách.
Chi phí đi lại:

- Phải thường xuyên đi gặp khách hàng.
- Để kịp thời gian cho khách hàng phải tự đi giao 1-2 thùng.
- Mang khung từ văn phòng giao cho Nhà Bè.
- Mang màng từ Bách đạt về nhà bè.
Thiệt hại:
- Mới xuất hiện tình trạng bể bụng do sự cố máy làm thiệt hại hơn 10
thùng khăn.
- Cuộn vải alex bị chấm vàng làm mất uy tín với khách hàng.
- Phải đền khăn cho khách để duy trì hợp tác

Đề xuất:Giá cả:
Khách mới: bảng giá mới phải ổn định trong thời gian 3 tháng.Khách cũ: với những khách đã lấy hơn 3 tháng thì bắt đầu thông
báo tăng giá; với những khách làm hợp đồng thì giá được giữ
nguyên theo đúng thỏa thuận.
Chi phí đi lại: được hỗ trợ tiền xăng hàng tháng.
Cần có 1 người chạy màng thành thục và đi lấy khung từ quận 5 về
kho, lấy màng và giao khăn trong phạm vi nội thànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×