Tải bản đầy đủ

Bao cao thuc tap cu nhan cuoi ky

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KHOA TIẾNG ANH

BÁO CÁO THỰC TẬP CỬ NHÂN
Thời gian (06/3/2017-24/4/2017)

Họ và tên sinh viên: (Chữ in hoa)
Lớp:
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Lan Thi

Tháng 4/2017

1


NỘI DUNG BÁO CÁO

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 2: BÁO CÁO THỰC TẬP
I.


Mục đích – Yêu cầu

II.

Thời gian và địa điểm thực tập

III.

Giới thiệu đôi nét về đơn vị thực tập

IV.

Nội dung thực tập (Mô tả nhiệm vụ, công việc được giao, những việc đã
được phân công thực tập, những việc đã thực hiện trong quá trình thực
tập)

V.

Nhận xét, đánh giá bản thân
1. Ứng dụng thực tiễn: Nêu việc ứng dụng vào thực tiễn các kiến thức, kỹ

năng, kinh nghiệm đã học hỏi và tích lũy (chẳng hạn kiến thức và kỹ năng ngôn
ngữ; kỹ năng biên phiên dịch; kiến thức sống; kiến thức về giao thoa văn hóa; kỹ
năng giao tiếp, thuyết trình; các kỹ năng mềm- làm việc nhóm, tổ chức,quản lý thời
gian, giải quyết vấn đề, tự chủ, làm việc độc lập, …)
2. Ưu điểm và tồn tại: Nêu những mặt mạnh và những hạn chế của bản thân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại địa điểm thực tập.
3. Những thuận lợi và khó khăn trong thời gian thực tập: Nêu những thuận
lợi có được (sự hỗ trợ và tạo điều kiện của đơn vị thực tập, sự hướng dẫn tận tình
của cán bộ chuyên trách, công việc phù hợp, …) và những khó khăn (thời gian làm
việc; bản chất công việc; thiếu hỗ trợ; thiếu kiễn thức về chuyên môn …)
4. Biện pháp giải quyết: Nêu cách giải quyết vấn đề và bài học kinh nghiệm.
PHẦN 3: LỜI KẾT
Tự xếp loại: (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu)

2


Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017
Sinh viên thực tập
(ký và ghi rõ họ tên)

Nhận xét, đánh giá của cơ quan thực tập:
.……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
………………………………………
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017
Đại diện cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)

YÊU CẦU VỀ TRÌNH BÀY
1. Trang in
- Size: A4, Top: 3cm, Bottom: 2cm, Left: 3.5cm, Right: 2cm.
- Đánh số trang ở trên và giữa trang in, ví dụ: -12. Định dạng
- Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode.
- Tiêu đề phần (Heading 1): font Arial , Size 14, Bold, chữ in hoa
- Tiêu đề mục La mã (Heading 2): font Arial, Size 13, Bold, chữ in hoa
- Tiêu đề mục nhỏ (Heading 3): font Arial, Size 13, Bold, chữ thường ;
- Nội dung thông thường (Body): font Times New Roman, size 13, chữ thường, khoảng
cách giữa các đoạn 6pt, khoảng cách giữa các dòng 1,5 lines.
3


*** Tổng số trang: tối thiểu 10 trang

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×