Tải bản đầy đủ

Bao cao thuc hien cac van de chat luong

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 20…..

BÁO CÁO CÁC VẤN CHẤT LƯỢNG THÁNG….....
(Bao gồm các vấn đề trọng điểm nêu trong cuộc họp tháng và các vấn đề khác phát sinh trong tháng)
I.

Nội dung chính:
1. Phòng ban/bộ phận báo cáo:………………………………………………………………………………..........................................................................................
2. Nội dung chi tiết:
NGUYÊN NHÂN

ĐỀ XUẤT GIẢ

KHI KẾT QUẢ

PHÁP VÀ

KHÔNG PHÙ

THỜI HẠN


HỢP

TIẾP THEO

KẾT QUẢ
TT

VẤN ĐỀ

NGUYÊN NHÂN

ĐẢM

THỜI

NHIỆM

HẠN

GIẢI PHÁP

THỰC
HIỆN

Bề mặt phôi đáy từ

Nhà cung cấp

SHM 30 bề mặt hiện

thiếu sự kiểm

tượng bong vệt lô

soát trong quá

1900 pcs lỗi 50%
NQB 16 tại công
đoạn sơn ngoài kiểm


trình
Do quá trình

Thủ kho thực hiện đúng quy trình,

Thủ kho

theo dõi thiếu

Hàng tháng kiểm soát thời gian sư

CCDC,

sự kiểm soát

dụng và gưi lại người phụ trách kế

Mr.Minh

hoạch vật tư. Người phụ trách vật tư

KHVT

tra phát hiện sơn
đang sử dụng đã hết
hạn

-

làm đề xuất xư lý gưi bộ phận kế
hoạch sản xuất để xư lý và cần phải
có deadline cụ thể và có sự phê

1

HỒ SƠ ĐÍNH
KÈM
(đính kèm hồ
sơ chứng
mình việc thực
hiện)


duyệt của BLĐ. KHVT lưu hồ sơ và
theo dõi đề nghị xư lý theo deadline
đã ký xác nhận
II.

Quy định chung

1. Các bộ phận có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc thời hạn 01 ngày với đầy đủ các thông tin nêu trên, trường hợp đột suất không gửi
đúng thời hạn đã quy định cho P.QC thì phải có thông báo qua điện thoại hoặc bằng email.
2. Hồ sơ này làm căn cứ cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, báo cáo ban lãnh đạo và làm hồ sơ audit của khách hàng.
Xác nhận của phòng ban/bộ phận

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×