Tải bản đầy đủ

BAO CAO THI NGHIM HOA HU c

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA HỮU CƠ
Bài 9 : PHẢN ỨNG DIAZÔ HOÁ VÀ GHÉP ĐÔI AZÔ
A. PHẦN RIÊNG CHO MỖI SINH VIÊN: 5 điểm
(Chuẩn bị trước khi thí nghiệm)
Họ Tên:
Ngày Thực hành:
Điểm

Lời phê

1.Mục đích

2. Thực hành
2.1 Phương trình phản ứng

Nhóm:


2.2 Bảng tính chất vật lý*
Hóa chất-Sản phẩm


K/l p/tử
(g/mol)

* The Merck Index
2.3 Tính hiệu suất:

2.4 Hình vẽ lắp ráp dụng cụ:

Nhiệt độ
sôi (oC)

Tỷ trọng
(g/ml)

Tính chất/Độc tính


2.5 Sơ đồ thí nghiệm


3. Trả lời câu hỏi
1. Cho biết vai trò của HCl đđ trong hai lần cho vào cốc phản ứng? Tại sao phải cho HCl từ từ
vào cốc?
2. Tại sao hiệu suất bài này lại lớn hơn 100%?
3. Tại sao khi tiến hành phản ứng diazo hoá amin thơm thì lượng acid vô cơ dùng dư so với
lượng amin thơm ban đầu? (1 mol amin thơm phải dùng 2.2-3 mol HCl)/ Viết các phương
trình phản ứng xảy ra khi dư acid?
4. Cho biết vai trò của NaCl trong bài thí nghiệm này?
5. Tại sao khí tiến hành phản ứng diazoni hoá amin thơm phải ở nhiệt độ rất thấp (0 – 5 oC)? Viết
phương trình phản ứng khi muối diazoni ở nhiệt độ cao?
6. Cho biết vai trò của NaOH 5% dùng để hoà tan β-naphthol trước khi tiến hành phản ứng ghép
đôi azo?
7. Giải thích vai trò của việc kiểm tra phản ứng diazo hoá amin thơm bằng giấy KI tẩm hồ tinh
bột và giấy côngo đỏ?
8. Cho biết các ứng dụng của màu azo?
9. Tại sao phải hoà tan acid sulfanilic vào dung dịch NaOH 2N?
10. Tại sao phải cho dd NaNO2 làm hai lần vào cốc phản ứng ?
11. Trình bày phương pháp xác định hàm lượng màu tinh khiết có trong sản phẩm thô tổng hợp
được?


B. PHẦN CHUNG CỦA NHÓM: 5 điểm
(Trong thí nghiệm)
Nhóm:
Ngày Thực hành:
Điểm

Lời phê

1. Tiến hành thí nghiệm – mô tả hiện tượng và giải thích

Bước thực hiện

Hiện tượng

Giải thích


2. Kết quả và thảo luậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×