Tải bản đầy đủ

BAO CAO THI NGHIM DO DIN TR

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ
Trường :ĐH kĩ thuật công nghệ Cần Thơ
Lớp: Cơ điện tử

Nhóm 15 Tổ 4

Họ tên:..................................................
Xác nhận của giảng viên
I. Mục đích thí nghiệm
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

II. Kết quả thí nghiệm:
*Bảng 1: Điện trở A
Lần đo

R ()

s1 (mm)

s2 (mm)


RX 

s1
R
s2 (

RX (Ω)

)
1
2
3
Trung
bình

RX =

1. Tính sai số RX theo công thức
�s s R �
RX  RX � 1  2 

s2
R �
�s1

R X =


2. Viết phép đo của điện trở RX
RX  R X �R X = .......................................................................

*Bảng 2: Điện trở B
Lần đo

R ()

s1 (mm)

s2 (mm)RX 

s1
R
s2 (

RX (Ω)

)
1
2
3
Trung
bình

RX =

1. Tính sai số RX theo công thức
�s s R �
R X  R X � 1  2 

s2
R �
�s1

R X =


2. Viết phép đo của điện trở RX
RX  R X �R X = .......................................................................

*Bảng 3: Điện trở C

Lần đo

R ()

s1 (mm)

s2 (mm)

RX 

s1
R
s2 (

RX (Ω)

)
1
2
3
Trung
bình

RX =

1. Tính sai số RX theo công thức
�s s R �
R X  R X � 1  2 

s2
R �
�s1

2. Viết phép đo của điện trở RX

R X =


RX  R X �R X = .......................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×