Tải bản đầy đủ

BAO CAO THI NGHIM BAI 2

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM BÀI 2
Ngày TN: Thứ ba, ngày 11 tháng 11 năm 2014.
Tổ: 8
Lớp: HC14 – HC01

I.

TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
- Định luật Hess: “Hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học đẳng áp hoặc đẳng tích chỉ
phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ
thuộc vào đường đi của quá trình.”

II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:
1. Xác định nhiệt dung của nhiệt lượng kế:
- Lấy 50ml nước ở nhiệt độ phòng cho vào becher bên ngoài đo nhiệt độ t1.
- Lấy 50ml nước khoảng 60oC cho vào nhiệt lượng kế. Sau khoảng 2 phút,
đo nhiệt độ t2.
- Dùng phễu đổ nhanh 50ml nước ở nhiệt độ phòng vào 50ml nước nóng
trong nhiệt lượng kế. Đo nhiệt độ t3.

50ml H2O2. Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng trung hòa HCl và NaOH
HCl + NaOH  NaCl + H2O

Đo T3

25ml NaOH 1M

25ml HCl 1M
Đo T2

Đo T1

3. Xác định nhiệt hòa tan CuSO4 khan – kiểm tra định luật Hess:

4g CuSO4 khan
CHO NHANH
CuSO4 vào H2O

50 ml H2O
Đo T1

4g CuSO4
50ml H2O
Đo T2


4. Xác định nhiệt hòa tan của NH4Cl:

4gNH4Cl khan
CHO
NH4Cl vào H2O

4g NH4Cl

50 ml H2O
Đo T1

50ml H2O


Đo T2

III. BẢNG SỐ LIỆU:
1. Xác định nhiệt dung của nhiệt lượng kế:
Nhiệt độ oC
Lần 1
t1
29,5
t1
62,5
t1
46,5
moco (cal/độ)
3,125

Lần 2

Lần 3

Công thức:

2. Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng trung hòa HCl và NaOH:
Nhiệt độ oC
Lần 1
Lần 2
t1
29,5
29
t2
29,5
29
t3
34
33,2
Q (cal)
243,5625
227,325
Qtrung bình (cal)
238,15
4763
H (cal/mol)
3. Xác định nhiệt hòa tan CuSO4 khan – kiểm tra định luật Hess:
Nhiệt độ oC
Lần 1
Lần 2
t1
32
32

Lần 3
29
29
33,5
243,5625

Lần 3


t2
Q (cal)
H (cal/mol)
Htb (cal/mol)

36
228,18
9313,47

36
288,42
9182,71
9248,09

4. Xác định nhiệt hòa tan NH4Cl:
Nhiệt độ oC
Lần 1
t1
31
t2
27
Q (cal)
23,91
H (cal/mol)
319,80
Htb (cal/mol)
319,80

Lần 2
31
27
23,91
319,80

Lần 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×