Tải bản đầy đủ

Bao cao thc hanh mon hoa 11

Báo cáo thực hành môn hóa 11
Họ và tên:
Lớp:
ST
T
1

Tên thí nghiệm

Hóa chất

Cách tiến hành

C2h5OH+Na

Ống
nghiệm,
Na,rượu.

Nhỏ 20 ml etanol
vào ống nghiệm, sau

đó thả một mẩu Na
vào.

2

C3H5(OH)3+Cu(OH)2

Ống
nghiệm
, CuSO4,
NaOH,
grixerol,
etanol.

3

HCHO=[Ag(NH3)2]O
H

Các dụng
cụ thí
nghiệm cần
thiết

Cho vào 2 ống
nghiệm, mỗi ống 3
giọt dd CuSO4 5%
và 2ml dd NaOH
10%. Lắc nhẹ.NHỏ
tiếp vào ống thứ
nhất 5 giọt
grixerol,vào ống thứ
hai 5 giọt etanol.
Cho 1ml dd AgNO3
1% vào ống nghiệm
đã rửa sạch,nhỏ
thêm từ từ tùng giọt
dd NH3 5% và lắc
ống nghiệm cho đến
khi vừa hòa tan hết
kết tủa. Nhỏ vài giọt
formanđehit vào
ống nghiệm vừa
xong. Đun nóng hỗn
hợp vài phút trên
nồi nước nóng 6070°C.

4

CH3COOH+Zn

Hiện tượng

Giải thích-phương trình


5

CH3COOH+CaCO3



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×