Tải bản đầy đủ

Bao cao thanh tich CSTD c s

PHềNG GD&T THANH SN
TRNG TIU HC KIM NG

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phỳc
Thanh Sn, ngày 23 tháng 5 năm 2016

báo cáo thành tích
NGH TNG DANH HIU: CHIN S THI UA C S
NM HC 2015-2016
I. Sơ yếu lý lịch.
- H tờn: Phm Anh Tun;
- Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1974. Gii tớnh: Nam;
- Quê quán: Xó Tiên Kiên huyn Lâm Thao tnh Phú Thọ;
- Trỳ quỏn: Th trn Thanh Sn huyn Thanh Sn tnh Phỳ Th;
- Chc v: Bớ th chi b, Hiu trng trng tiu hc Kim ng;
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thc s Qun lý Giỏo dc;
- Hc hm, hc v, danh hiu, gii thng:
Hc hm: Khụng;
Hc v: Thc s;

Danh hiu: Chin s thi ua c s (nm hc 2014-2015);
Gii thng: Khụng.
II. Thành tích đạt đợc.
1. Quyền hạn, nhiệm vụ đợc giao.
- Quản lý, lãnh chỉ đạo tt toàn diện mọi hoạt động và công
tác nghiệp vụ của các đoàn thể, tổ chuyên môn, các lớp, đội ngũ
cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn, các em học sinh trờng tiểu học Hơng Cần
theo Luật Giáo dục và Điều lệ trờng Tiểu học;
- Thực hiện các chức năng: Tham mu, chỉ đạo, xây dựng kế
hoạch triển khai kế hoạch, đôn đốc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ
năm học trong toàn đơn vị;
- Tham mu, chỉ đạo xây dựng trờng theo 5 tiêu chuẩn của:
Trờng học thân thiện, học sinh tích cực;
- Thc hin n v t chun PCGDTH ỳng tui Mc 2, duy trỡ v
cng c cỏc tiờu chun th vin xut sc, cng c nâng cao các tiêu chuẩn
trng t chuẩn quốc gia sau, hon thin cỏc tiờu chun ngh cụng nhn
li n v t chun quc gia Mc 2 sau 5 nm.
2. Thnh tớch t c ca cỏ nhõn.
- T tởng đạo đức tác phong:
Có t tởng chính trị tốt, lập trờng cách mạng vững vàng;
Tuyệt đối tin tởng vào sự lãnh đạo của Đảng và của Nhà nớc.
Không vi phạm pháp luật.
1


Có phẩm chất đạo đức tốt, sống trong sáng lành mạnh, bao
dung với bạn bè đồng nghiệp, hết lòng thơng yêu, quý trọng học
sinh.
- ý thức trách nhiệm và tinh thần công tác:
Có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao với công việc đợc
giao
Luôn trăn trở suy nghĩ tìm tòi các bớc đi, các làm để đơn
vị phát triển
Hết mình cho tập thể, cho đơn vị bằng trách nhiệm, lơng
tâm và tinh thần của ngời Đảng viên.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học:
Hoàn thành xut sc nhiệm vụ đợc giao.
Làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện
có hiệu quả nhiệm vụ năm học. Ch o thc hin tt Thụng t
30/2014/TT-BGD&T ngy 28/8/2014 ca B GD&T v ỏnh giỏ hc sinh tiu


hc.
Tham mu và tổ chức triển khai thực hiện tốt các cuộc vận
động v phong tro do cỏc cp qun lý t chc đạt đợc hiệu quả thực
tiễn.
Làm tốt công tác giáo dục chính trị t tởng, xây dựng đơn
vị thực sự đoàn kết thống nhất trong mọi hoạt động dới sự lãnh
đạo cụ thể kịp thời hiệu quả thực của Chi bộ Đảng và Lónh o nh
trng. Biết phát huy sức mạnh tập thể, biết sử dụng đúng ngời,
đúng việc. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc xây dựng các đoàn thể
trong hệ thống chính trị nhà trờng hoạt động tốt, nền nếp, chất
lợng và hiệu quả: Chi bộ Đảng đạt Hon thnh tt nhim v. Công
đoàn: Vững mạnh, Đoàn thanh niên: Tốt, Liên đội: Mạnh
Tham mu v ch o thc hin công tác Phổ cập GDTH đúng độ
tuổi ó t Chun PCGDTH ỳng tui Mc 2.
Tham mu v ch o thnh cụng vic cng c, n âng cao chất lợng các tiêu chuẩn của trờng chuẩn quốc gia. c UBND tnh Phỳ Th
cụng nhn li n v t chun quc gia Mc 2 sau 5 nm vo thỏng 1-2016.
Chỉ đạo nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện học sinh;
nõng cao cht lng i ng giỏo viờn trong n v.
* Cht lng i ng:
Giáo viên giỏi cấp huyện: 01 ; Giỏo viờn gii cp tnh: 01
2


Giỏo viờn trong n v cú o c ngh nghip tt, nhit tỡnh trỏch nhim
vi cụng vic. c ng b, chớnh quyn, cỏc cp qun lý giỏo dc ghi nhn,
nhõn dõn, ph huynh hc sinh tin yờu quý trng.
n v đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Huy
động ti lc v vt lc cng c, tu sa c s vt cht, khuụn viờn trng hc. Tu
sa c s vt cht; Mua sm bn gh cho giỏo viờn v hc sinh, mua sm thit b
phc v cho dy v hc. Tổng trị giá khong gn 350 triệu đồng.

- Sáng kiến kinh nghiệm:
Kinh nghiệm tham mu và chỉ đạo thc hin cụng tỏc xó hi húa
giỏo dc v xõy dng CSVC v mụi trng nh trng t chun quc gia.
Cấp công nhận: Cấp huyện Xp loi: Xut sc.
Phạm vi áp dụng: Các trờng tiểu học miền núi huyện Thanh
Sơn.
Bng thng kờ kt qu thc hin nhim v nm hc 2015-2016.
Stt

1

Nm hc

Danh mc

Tng s HS

2015-2016

918
(03 em hc hũa nhp)

Cht lng hc sinh
2

- ỏnh giỏ chung v mụn hc
v HGD. Hon thnh:

909/915 = 99,3%

-ỏnh giỏ v Nng lc. t:
-ỏnh giỏ v Phm cht. t:
3

Tng s CBGV

53

- t chun tr lờn

53

- Trờn chun

50

-ng viờn

39

4

GVG cp trng

42

5

GVG cp huyn

01

6

GVG cp tnh

01

7

S SKKN, TKH

42
3

Ghi chỳ


III. Các hình thức đã đợc khen thởng.
1. Danh hiu thi ua:
S, ngy, thỏng, nm
Nm hc
Danh hiu thi ua
ca quyt nh cụng nhn danh hiu thi ua;
c quan ban hnh quyt nh
2012-2013

Chin s thi ua c s

2013-2014

Chin s thi ua c s

2014-2015

Chin s thi ua c s

2. Hỡnh thc khen thng:
Hỡnh thc
Nm hc
khen thng
2012-2013

Giy khen

2013-2014

Giy khen

2014-2015

Giy khen

Theo Quyết định số 1211/QĐ-CTUBND
ngày 10/6/2013 của Chủ tịch UBND
huyện Thanh Sơn.
Theo Quyết định số 1103/QĐ-CTUBND
ngày 05/6/2014 của Chủ tịch UBND
huyện Thanh Sơn.
Theo Quyết định số 1103/QĐ-CTUBND
ngày 05/6/2014 của Chủ tịch UBND
huyện Thanh Sơn.

S, ngy, thỏng, nm ca quyt nh cụng nhn
danh hiu thi ua; c quan ban hnh quyt nh
Theo Quyết định số 14/QĐKT ngày
15/01/2013 của Hi Khuyn hc tnh Phỳ Th.
Theo Quyết định số 1103/QĐKT ngày
05/6/2014 của Ch tch UBND huyn Thanh
Sn.
Theo Quyết định số
/QĐKT
ngày
/ /2015 của Ch tch UBND huyn
Thanh Sn.

Từ các kết quả đã đạt đợc trong năm học 2015-2016, kính
mong Hội đồng thi đua khen thởng các cấp xét duyệt cho tôi đạt
danh hiu: Chin s thi ua c s./.
TH TRNG N V
XC NHN, NGH

NGI BO CO THNH TCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)

4


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Ký, ®ãng dÊu)

5


6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×