Tải bản đầy đủ

Bao cao tai chinh JVC

1. Lợi nhuận tăng trưởng tốt:
EPS năm 2014 tăng 115% so với năm 2013
EPS quý 1-2015 tăng 176% so với quý 1-2014
2. Biên lợi nhuận cao:
Biên lợi nhuận gộp = 38%
Biên lợi nhuận ròng = 22%
3. Bảng cân đối kế toán sạch sẽ:
Các khoản phải thu = 883.705.000.000
Hàng tồn kho = 347.396.000.000
Nợ ngắn hạn = 470.217.000.000
Vay và nợ dài hạn = 130.201.000.000
Nợ ngắn hạn / Vốn chủ sỏ hữu = 26%
Nợ dài hạn / Vốn chủ sỏ hữu = 9%
4. Tiền mặt của JVC khá nhiều:
Tiền và tương đương tiền = 496.407.000.000
Đầu tư ngắn hạn = 285.600.000.000
Tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn = 782.007.000.000
* Ta thấy khoản nợ của JVC khá nhiều nhưng có thể lấy khoản phải
thu và hàng tồn kho có thể bù trừ cho khoản này nên cũng không
phải no về khoản nợ ngắn hạn của JVC
Ta tính tiền mặt ròng của công ty = Tiền mặt và đầu tư tài chính

ngắn hạn - Vay và nợ dài hạn


= 782.007.000.000 - 130.201.000.000 = 678.806.000.000
Tiền mặt ròng / 1 cổ phiếu = 678.806.000.000 : 112.500.171 =
6.034 VND
Như vậy tiền mặt ròng của một cổ phiếu = 6034 VND
Nếu như công ty trải qua sóng gió mà vẫn giữ được bản báo cáo tài
chính trong sạnh như thế này và giá của nó về 6000 thì đó là một
món đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư giá trị.
Khi mua cổ phiếu này với giá 6000 thì ta đã chắc chắn có được 6034
VND tiền mặt được chia (Chưa tính đến các tài sản có giá trị khác).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×