Tải bản đầy đủ

Bao cao s dng tang thu d thc hin c

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số:

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày

tháng 6 năm 2016

V/v báo cáo tình hình sử dụng số
tăng thu NSĐP dành để thực hiện
CCTL năm 2014 và năm 2015

Kính gửi: Bộ Tài chính
Thực hiện Công văn số 7426/BTC-NSNN ngày 01/6/2016 của Bộ Tài
chính về việc báo cáo tình hình sử dụng số tăng thu NSĐP dành để thực hiện
CCTL để lại cho địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình phân bổ
và thực hiện kinh phí nói trên như sau:

1. Về phân bổ kinh phí:
Trên cơ sở thông báo của Bộ Tài chính tại các Công văn số 13361/BTCNSNN ngày 22/9/2014 và Công văn số 9381/BTC-NSNN ngày 10/7/2015 về
việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương từ nguồn 50% tăng thu NSĐP năm 2013
và năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1919/QĐUBND ngày 01/12/2014 và Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 10/8/2015
giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để thực hiện 06 dự án, với tổng kinh phí là
1.600 tỷ đồng, cụ thể:
a) Các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, do Ban Quản lý
Khu kinh tế Dung Quất làm chủ đầu tư là 1.233,5 tỷ đồng; gồm:
- Dự án Đường Trì Bình – Cảng Dung Quất 583,5 tỷ đồng;
- Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định
cư, neo đậu tàu thuyền – Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu
Kinh tế Dung Quất 640 tỷ đồng;
- Dự án Đường nối Khu kinh tế Dung Quất 1 và Dung Quất 2 (chuẩn bị
đầu tư) 10 tỷ đồng.
b) Các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư là 300 tỷ đồng;
gồm:
- Đường Bờ Nam sông Trà Khúc 200 tỷ đồng;
- Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba
Tơ – Minh Long – Sơn Hà) 100 tỷ đồng.
c) Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng
Ngãi 65,5 tỷ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầy tư.
2. Về kết quả thực hiện:
Đến thời điểm 31/5/2016, đã thực hiện giải ngân 896,67 tỷ đồng, đạt
56,04% tổng kế hoạch vốn giao. Phần vốn còn lại chưa giải ngân là 703,33 tỷ
đồng, được tiếp tục thực hiện và thanh toán đến 31/12/2016.


(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này)
3. Tình hình triển khai thực hiện các dự án như sau:
a) Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ cứu nạn di dân tái định
cư, neo đậu tàu thuyền – Đập Cà Ninh hạ lưu sông trà Bồng phục vụ Khu
Kinh tế Dung Quất (giai đoạn 1):
Dự án đã triển khai các thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng
và khởi công dự án vào ngày 04/7/2015. Đến nay, đã bồi thường giải phóng
mặt bằng 60,9 ha/70,1 ha, đạt 87%. Hiện nay, các nhà thầu đang thi công các
hạng mục của Dự án: san lấp mặt bằng trên diện tích 49,9ha với khối lượng
đạt khoảng 42%, hệ thống thoát nước, xử lý nền đất yếu các tuyến đường giao
thông, thi công kè, đường ven sông, với tổng giá trị thực hiện là 190 tỷ
đồng/524,81 tỷ đồng (giá trị xây lắp), đạt 36%... Tuy nhiên, do công tác bồi
thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tuyến đường vận chuyển


đất đến công trình gặp nhiều khó khăn do đường chật hẹp, đi qua khu dân cư
gây khói bụi, ô nhiễm môi trường nên người dân thường xuyên ngăn cản
không cho xe lưu thông, nên khối lượng thi công hoàn thành chưa đạt tiến độ
đề ra. Dự kiến đến 31/12/2016 sẽ giải ngân hết vốn được giao và sẽ hoàn
thành dự án trong tháng 7 năm 2017.
b) Dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường Trì Bình - cảng Dung Quất:
Dự án đã được triển khai các thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt
bằng và khởi công dự án vào ngày 19/5/2015. Hiện nay, các nhà thầu đã tập
trung triển khai thi công thi công cấp phối đá dăm, thảm nhựa một số đoạn
tuyến; hoàn thiện hệ thống mương dọc; riêng đoạn Km0-Km1 đang thi công
xử lý nền đất yếu; cầu Trà Bồng đã thi công xong mố M1, M2, các trụ T1, T2,
T3, T4, thi công móng trụ T13, T14, đúc hoàn thành 16 dầm; dự kiến hoàn
thành dự án trong năm 2017.
Tiến độ dự án cơ bản đáp ứng theo yêu cầu đề ra. Đang tập trung giải
quyết các vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng
kỹ thuật hiện hữu của Dự án để thi công hoàn thành dự án trong tháng 7 năm
2017.
c) Dự án Đường nối Khu Kinh tế Dung Quất 1 và Dung Quất 2:
Dự án đã được ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn vào ngày 10/12/2014
để triển khai công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Ngày
20/8/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã có Tờ trình 103/TTr-BQL
gửi Bộ Giao thông vận tải xin thẩm định dự án (kèm theo đầy đủ hồ sơ dự
án); ngày 23/10/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số
14113/BGTVT-KHĐT về việc thẩm định Dự án, theo đó cần thiết phải lập
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn để tiến hành phê duyệt chủ trương đầu tư
của dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

2


d) Dự án Đường bờ nam sông Trà Khúc và Đường Tránh lũ, cứu hộ cứu
nạn các huyện vùng tây Quảng Ngãi (Ba Tơ – Minh Long – Sơn Hà):
Hiện nay khối lượng thi công đã đạt khoảng 90%, nhưng đơn vị chưa
thực hiện nghiệm thu nên chưa thể lên phiếu giá để thanh toán.
đ) Dự án Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Quảng Ngãi:
Hiện nay đang triển khai công tác đấu thầu, khi hoàn tất thủ tục sẽ tiến
hành giải ngân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn trong năm 2016.
4. Đề xuất, kiến nghị:
a) Đối với Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ cứu nạn di dân
tái định cư, neo đậu tàu thuyền – Đập Cà Ninh hạ lưu sông trà Bồng phục vụ
Khu Kinh tế Dung Quất (giai đoạn 1):
Để đảm bảo đủ vốn triển khai hoàn thành Dự án đáp ứng yêu cầu tái định
cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Dung
Quất, kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn còn thiếu của Dự án
khoảng 55 tỷ đồng.
b) Đối với Dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường Trì Bình - cảng Dung
Quất:
Để đảm bảo đủ vốn triển khai hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án nhằm
sớm phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào thu hút đầu tư, xây dựng và
phát triển Khu kinh tế Dung Quất, kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét bố trí
vốn còn thiếu của Dự án khoảng 350 tỷ đồng.
UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Tài chính./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu VT, KTTH.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc căng

C:\Users\
tranthichieu\Desktop\BC tinh hinh thuc hien von Cai cach tien luong (đầ
3


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI CHÍNH
Số:

/STC-NS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày

tháng 6 năm 2016

V/v dự thảo văn bản UBND tỉnh
báo cáo tình hình sử dụng số tăng
thu NSĐP dành để thực hiện CCTL
năm 2014 và năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số
3055/UBND-KTTH ngày 14/6/2016 về việc báo cáo tình hình sử dụng số tăng
thu ngân sách địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 và năm
2015 theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 7426/BTC-NSNN ngày
01/6/2016.
Trên cơ sở báo cáo của các Sở, Ban có liên quan, Sở Tài chính tổng hợp
và dự thảo văn bản UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công
văn nói trên về tình hình sử dụng số tăng thu NSĐP dành để thực hiện cải cách
tiền lương năm 2014 và năm 2015 (Dự thảo công văn của UBND đính kèm).
Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế,
Giao thông vận tải;
- Ban QL KKT Dung Quất;
- Sở Tài chính:
+ Giám đốc, các Phó GĐ;
+ Phòng Đầu tư;
- Lưu VT, NS.

Huỳnh Chánh

4


5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×