Tải bản đầy đủ

Bao cao phong thang 5 14

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÒNG KẾ HOẠCH -TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2014.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5
phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2014.
Đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính.
Trong tháng 5 năm 2014 Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện và hoàn hành
các nhiệm vụ sau.
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5:
- Hoàn thành báo cáo thống kê tháng 5, các báo cáo định kỳ, báo cáo đột suất;
- Tham gia với BQL Vốn sự nghiệp và Lãnh đạo Sở kiểm tra, sửa chữa công
trình cùng Ban Nội chính.
- Tham gia kiểm tra sửa chữa cầu Cốc Pài.
- Hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
- Hoàn thành dự thảo kế hoạch phòng thủ tỉnh Hà Giang năm 2014, đang trình
BCH Quân sự Tỉnh thẩm định, phê duyêt.

- Tham gia các cuộc họp và giải quyết các công việc khác khi được Lãnh đạo sở
phân công.
2. Phương hướng nhiệm vụ tháng 6:
- Tiếp tục thực hiện báo cáo thống kê tháng 6, các báo cáo định kỳ, báo cáo đột
suất.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2014, phương hướng
nghiệm vụ tháng 6 năm 2014 của Phòng Kế hoạch – Tài chính.
Trân trọng báo cáo ./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×