Tải bản đầy đủ

BAO CAO KT QU DI HI 2015 2020

ĐẢNG BỘ HUYỆN HẠ HÒA
CHI BỘ HẠT KIỂM LÂM
*
Số…..-BC/CBKL

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ hòa ngày 25 tháng 6 năm 2015
BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI, CHI BỘ HẠT KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2015-2020
I. Tình hình chung.
Chi bộ Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Số đảng viên hiện tại là 15/16 cán bộ, công
chức và người lao động (trong đó 13 đảng viên chính thức; 02 đảng viên dự bị)
* Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- Thạc sỹ: 02 đồng chí;
- Đại học: 9 đồng chí;
- Cao đẳng: 01 đồng chí;
- Trung cấp 02 đồng chí;
- Lái xe ô tô 01 đồng chí.
* Trình độ lý luận chính trị.

- Cao cấp: 02 đồng chí
- Trung cấp: 03 đồng chí
- Sơ cấp và tương đương: 10 đồng chí.
Bộ máy của Hạt Kiểm lâm: Có 01 Hạt trưởng, 01 Phó Hạt trưởng; 01 Bộ phận
thanh tra pháp chế, kỹ thuật Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; 03 Trạm
Kiểm lâm địa bàn trực thuộc Hạt (Trạm Kiểm lâm Đại Phạm, Trạm Kiểm lâm Ngòi
Lao, Trạm Kiểm lâm Xuân Áng) biên chế từ 02 đến 03 cán bộ/01 Trạm Kiểm lâm.
II. Công tác chẩn bị Đai hội.
1. Việc quán triệt,triển khai các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và sự
chỉ đạo của cấp ủy.
Sau khi có hướng dẫn của Ban thường vụ Huyện ủy chi bộ đã kịp thời phổ biến và
quán triệt hướng dẫn số 15-HU/TU ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Tỉnh ủy Phú thọ về
công tác đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII(nhiệm kỳ 2015-2020) Hướng
dẫn số 35-HD/HU ngày 29/9/2014 của Huyện ủy hạ Hòa về công tác nhân sự tại Đại
hội các chi, Đảng bộ cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIII


(Nhiệm kỳ 2015-2020). Đại hội Chi bộ Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa nhiệm kỳ (2015 2020) và các văn bản của Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp (Chỉ thị
số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của bộ chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCT,
ngày 18/8/2014 của ban tổ chức Trung ương, Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 9/6/2014
về ban hành quy cế bầu cử trong đảng) tới toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ.
2. Công tác chuẩn bị đaị hội.
Căn cứ theo đề cương hướng dẫn của huyện, trong tháng 12/2014 Ban chi ủy
Hạt kiểm lâm Hạ Hòa đã chỉ đạo tiểu ban văn kiện cùng các bộ phận chuyên môn
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2010 - 2015,
xây dựng phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2015 - 2020, trên cơ sở đó tiểu ban
văn kiện tiến hành xây dựng báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy Hạt
kiểm lâm trình Đại hội.
Việc đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện được tiến hành đúng quy trình theo
hướng dẫn của Huyện ủy, đảm bảo dân chủ, tập trung, phát huy được chí tuệ của tập
thể cấp ủy, các cá nhân tiêu biểu và toàn thể đảng viên trong chi bộ. Ban chi ủy Hạt
kiểm lâm đã họp và tiến hành thảo luận dự thảo báo cáo, trên cơ sở đó tiểu ban văn
kiện hoàn thiện báo cáo.
Báo cáo chính trị của Chi bộ Hạt kiểm lâm đã tổng kết đánh giá những kết quả
đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân,
rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, xây dựng hệ thống chỉ tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của giai đoạn 2015-2020.
3. Công tác chuẩn bị nhân sự.
Căn cứ chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của bộ chính trị, Hướng dẫn số
35-HD/HU ngày 29/9/2014 của Huyện ủy Hạ Hòa về công tác chuẩn bị đại hội và


công tác nhân sự tại Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Hạ
Hòa lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 -2020). Trong tháng 11 năm 2014, Ban chi ủy Hạt
kiểm lâm đã chỉ đạo tiểu ban nhân sự thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán
bộ đảm bảo số lượng nguồn quy hoạch,dự nguồn các chức danh chủ chốt,đảm bảo về
trình độ văn hóa,chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định.Thực hiên các bước theo
đúng quy trình công tác nhân sự cấp ủy, dự kiến nhân sự giới thiệu bầu ban chi ủy, bí
thư, phó bí thư chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2020). Căn cứ kết quả giới thiệu tín nhiệm, ban
chi ủy đã hoàn thiện đề án nhân sự trình đại hội cụ tể như sau.
+ Dự kiến ban chi ủy khóa mới :03 Đồng chí.
- Ủy viên ban chi ủy 03 đồng chí
-Dưới 35 tuổi:

0 đ/c = 0%

Từ 35 đến 50 tuổi

02 đ/c = 67%

Từ 50 trở lên

01 đ/c =33%


- Dự kiến bí thư:

01 đ/c

- Dự kiến Phó bí thư: 01 đ/c
+ Thời gian diễn ra đại hội:
- Phiên trù bị: thời gian buổi sáng ngày 20 tháng 4 năm 2015
- Đại hội chính thức: Thời gian buổi chiều ngày 20 tháng 4 năm 2015
- Kết quả bầu cử tại đại hội chi bộ Hạt Kiểm Lâm: bầu ban chi ủy gồm 03 đ/c
III. Kết quả đại hội.
1. Báo cáo chính trị.
Tại Đại hội chi bộ, đoàn chủ tịch đã trình bày báo cáo chính trị và tổ chức điều
hành Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo điều kiện để các đảng
viên tham gia góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội. Báo cáo chính trị được trình bày
tại Đại hội đã được đảng viên chi bộ thảo luận, góp ý, bổ sung đánh giá toàn diện
những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế, bài học
kinh nghiệm để từ đó đề xuất những phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu các
giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ mới.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy và chi cục
Kiểm Lâm Phú thọ đã phát biểu đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ và chỉ đạo
phương hướng hoạt động cho chi bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo 2015- 2020.
Số lượng, chất lượng các ý kiến thảo luận báo cáo chính trị tại đại hội và tiếp
thu các ý kiến tham luận tại đại hội.
Đại hội chi bộ Hạt Kiểm Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kiểm điểm, đánh giá
toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là
nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại
hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra. Gắn kiểm điểm
việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng,
Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội
nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiểm điểm cấp ủy với thái độ nghiêm
túc, thẳng thắn, đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên
nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó,
xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ
nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các mặt chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình
hình cụ thể của Chi bộ.
Kết quả bầu cử Đại hội: Bầu ban chi ủy 03 Đ/c, Bí thư chi bộ 01 Đ/c, Phó bí
thư 01 Đ/c, đảm bảo theo đúng dự kiến của cấp ủy và giới thiệu của ban thường vụ


Huyện ủy. Tại Đại hội đã bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đảng bộ Huyện Hạ
Hòa lần thứ XXIII 01 Đ/c, đại biểu dự khuyết 01 đ/c.
2. Kết quả thảo luận.
Các ý kiến thảo luận tại đại hội đã được chuẩn bị trước, bám sát nội dung báo
cáo chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong chi bộ
IV. Đánh giá chung.
1. Ưu điểm.
- Công tác quán triệt, phổ biến văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh
ủy, của Huyện ủy được triển khai đầy đủ, kịp thời tới toàn thể cán bộ đảng viên.
- Tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho đại hội: Cơ sở vật chất, hội
trường, bàn ghế, trang trí khánh tiết, tài liệu phục vụ đại hội, tổ chức Đại hội trang
trọng, tiết kiệm đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Đảm bảo phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị báo cáo chính trị, rà soát
quy hoạch cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được thực hiện đúng quy
trình theo hướng dẫn, thảo luận rộng rãi và công khai.
2. Một số hạn chế.
- Báo cáo chính trị chưa nêu được nêu được những giải pháp đặc thù mang tính
đột phá trong thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.
- Về thảo luận tham gia góp ý vào các văn kiện: Số ý kiến tham gia đóng góp
xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, văn kiện trình đại hội Đảng bộ
Huyện Hạ Hòa lần thứ XXIII; báo cáo về tiêu chuẩn, cơ cấu công tác nhân sự cấp ủy
huyện khóa XXIII ở cơ sở chưa nhiều, các đại biểu chưa dành nhiều thời gian nghiên
cứu các văn kiện để tham gia thảo luận.
- Công tác nghiên cứu vận dụng các quy định, quy chế, hướng dẫn trong chuẩn
bị văn bản điều hành của chi bộ chưa cụ thể, chi tiết.
3. Nguyên nhân của nhưng hạn chế.
- Kinh nghiệm tổ chức, kỹ năng điều hành Đại hội của Chi bộ còn hạn chế.
4. Một số kinh nghiệm rút ra.
- Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giải quyết dứt
điểm tồn tại.
- Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, kịp thời nắm bắt diễn biến
tư tưởng của đội ngũ đảng viên, nâng cao ý trách nhiệm của đồng chí ủy viên và cán
bộ đảng viên trong việc tham gia xây dựng các văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy
trong Đại hội.


V. Đề xuất, kiến nghị.
- Đề ngị Ban tổ chức Huyện ủy tập huấn cho cán bộ cấp ủy về công tác tổ chức
Đại hội, in các loại phiếu để có sự thống nhất trong tổ chức Đại hội.
Trên đây là báo cáo kết quả Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Hạt kiểm
lâm Hạ Hòa, rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy Hạ Hòa, để Chi bộ
Hạt Kiểm lâm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- Ban tổ chức huyện ủy;
- Lưu chi bộ.

T/M BAN CHI ỦY
PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Văn SơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×