Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HÀ THỈNH PHÚ THỌ

Tổng công ty Viglacera

LOGO

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Phú Hà
Thị xã Phú Thọ - Tỷ lệ 1/2000
Hà Nội 08/2014

www.bidecons.com.vn


LOGO

Nội dung báo cáo

1
2
3
4
5


www.bidecons.com.vn

Phần 1: Mở đầu
Phần 2: Tổng quan về hiện trạng
Phần 3: Kinh nghiệm thực tiễn
Phần 4: Định hướng quy hoạch
Phần 5: Kết luận


LOGO

Phần I
Mở đầu

www.bidecons.com.vn


Phần 1: Mở đầu

LOGO

1.1 Sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết:
Thị xã Phú Thọ nằm trong tam giác công nghiệp Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba trong kế
hoạch phát triển công nghiệp toàn diện của tỉnh Phú Thọ, là nơi có nguồn nhân lực dồi dào,
đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu lao động cung cấp cho các khu công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, làng nghề trong tỉnh.
Về điều kiện tự nhiên và xã hội thị xã Phú Thọ có đủ điều kiện để hình thành các khu công
nghiệp: giao thông vô cùng thuận lợi về đường bộ, đường sắt, đường thuỷ (có tuyến quốc
lộ số 2, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và đường thuỷ có sông Hồng chảy qua).
Với vị trí địa lý như vậy, thị xã Phú Thọ có những điều kiện thuận lợi để huy động các
nguồn lực, tiềm năng để phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
hiện nay.
Một trong những định hướng phát triển thị xã Phú Thọ: Phát huy lợi thế nằm tại giao điểm
của đường Hồ Chí Minh và đường Xuyên Á, là điểm dừng chân của trục hành lang kinh tế
Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh (TQ) để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát
triển công nghiệp làm nền tảng để phát triển các ngành thương mại - dịch vụ và nông
nghiệp cận đô thị.
Tuy nhiên quá trình hình thành các KCN, cụm công nghiệp tập trung còn chậm. Công tác tổ
chức, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, cụm công nghiệp còn hạn chế, môi trường
đầu tư chưa thuận lợi để thu hút đầu tư, điều kiện giao lưu kinh tế còn nhiều hạn chế vì


vậy cần thiết phải làm tốt khâu quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các
khu và cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh và
nước ngoài.

www.bidecons.com.vn


Phần 1: Mở đầu

LOGO

1.1 Sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết:
Khu Công nghiệp Phú Hà là một trong những KCN tập trung của tỉnh Phú Thọ đã được Thủ
tướng chính phủ đưa vào danh mục các KCN ưu tiên phát triển đến năm 2015 và định
hướng đến năm 2020. Như vậy KCN Phú Hà đã được hoạch định trong chiến lược phát triển
kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2011-2015, tầm nhìn đến 2020 và đã được Thủ tướng
chính phủ chấp thuận.
Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng
đến năm 2030 thì Khu công nghiệp Phú Hà nằm trong “Vùng công nghiệp động lực” và
phát triển thành Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị. KCN Phú Hà được xác định là
một trong những động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội, đưa thị xã Phú Thọ trở thành
thành phố trực thuộc tỉnh theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của
HĐND tỉnh. Do vậy việc sớm đưa KCN Phú Hà vào khai thác, thu hút đầu tư có ý nghĩa hết
sức quan trọng.
Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Hà - thị xã Phú Thọ nhằm huy động các
nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, phát huy hiệu quả và thu hút
nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài để phát triển sản xuất kinh doanh trên mọi
lĩnh vực. Cần quy hoạch một khu công nghiệp, sắp xếp tổ chức khai thác quỹ đất có hiệu
quả đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và phát triển bền vững.
Do vậy, việc quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phú Hà là cần thiết, nhằm đáp ứng được
nhu cầu đăng ký hoạt động trong các Khu công nghiệp tập trung của các chủ đầu tư thứ
phát, làm cơ sở bước đầu đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tạo công
cụ để quản lý khai thác sử dụng và đầu tư trong Khu công nghiệp.

www.bidecons.com.vn


Phần 1: Mở đầu

LOGO

1.2 Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định,
phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp,
Khu chế xuất và Khu kinh tế;
- Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công
nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;
- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê
duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng
đến năm 2030;
- Quyết định số 198/2009/QĐ-UBND ngày 23/2/2009 của UBND thị xã Phú Thọ về việc ban
hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị thị xã Phú Thọ.
- Văn bản số 1742/TTg-KCN ngày 16/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh,
bổ sung các KCN của tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.
- Thông báo số 2005/UBND-TH1 ngày 23/05/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Chủ
trương thực hiện dự án đầu tư hạ tầng KCN Phú Hà của Tổng công ty Viglacera.

www.bidecons.com.vn


Phần 1: Mở đầu

LOGO

1.3 Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch:

Vị trí trên hành lang kinh tế

Liên hệ với Thủ đô Hà Nội
www.bidecons.com.vn

Vị trí KCN trong tỉnh Phú Thọ


Phần 1: Mở đầu

Vị trí KCN trong QHC thị xã Phú Thọ
www.bidecons.com.vn

LOGO

Mối liên hệ với Khu dân dụng đô thị


Phần 1: Mở đầu

LOGO
Ranh giới KCN và các xã
Khu phía Bắc
+ Phía Bắc giáp KDC ven
đường tỉnh 315
+ Phía Nam giáp đường 35m
+ Phía Đông giáp Kho nhà
máy Z121
+ Phía Tây giáp KDC 14 xã
Phú Hộ, KDC 10 xã Hà Lộc.
Khu phía Nam
+ Phía Bắc giáp đường 35m
+ Phía Nam giáp đường tỉnh
320B.
+ Phía Đông giáp trường dạy
nghề và khu tái định cư
đường 35m.
+ Phía Tây giáp KDC 12 xã
Hà Lộc.

Ranh giới khu công nghiệp Phú Hà
www.bidecons.com.vn


LOGO

Phần II
Tổng quan về hiện trạng

www.bidecons.com.vn


Phần 2: Tổng quan về hiện trạng

LOGO

2.1 Hiện trạng sử dụng đất:
- Đất đai:
- Chủ yếu là đất lâm nghiệp: trồng
tre, sơn, keo, bạch đàn
- Một phần đất ruộng, ao hồ và
đất chuyên dùng. Canh tác chủ
yếu là trồng lúa hai vụ, thả cá và
một số diện tích trồng màu.
- Một phần diện tích đất ở nông
thôn, chủ yếu là nhà cấp 4 nằm
thưa thớt phân tán trong các quả
đồi.
- Ha tầng kỹ thuật:
- Giao thông: chủ yếu là đường
làng ngõ xóm, đường nội đồng.
- Thủy lợi: Có mương đất phục vụ
sản xuất nông nghiệp.
- Cấp điện: Có đường điện hạ thế
cấp cho các hộ dân.
- Nghĩa trang: không có nghĩa địa
tập trung, chỉ có mồ mả xen kẽ
trong đất thổ cư và đất nông, lâm
nghiệp.

www.bidecons.com.vn


Phần 2: Tổng quan về hiện trạng
2.1 Hiện trạng sử dụng đất:

www.bidecons.com.vn

LOGO


Phần 2: Tổng quan về hiện trạng

LOGO

2.2 Hiện trạng dân cư và đề xuất tái định cư:
Hiện trạng dân cư trong khu vực lập
quy hoạch bao gồm khoảng 160 hộ,
trong đó:
+ Xã Phú Hộ có 20 hộ thuộc khu
dân cư số 8, 14, 19
+ Xã Hà Lộc có 140 hộ thộc khu
dân cư số 10, 11, 12
+ Xã Hà Thạch không có dân cư
Dự kiến bố trí tái định cư:
- 20 hộ khu dân cư 8, 14, 19 xã Phú
Hộ dự kiến được tái định cư tại phía
đông đường điện 220kv
- 20 hộ khu dân cư số 10 xã Hà Lộc
dự kiến được tái định cư tại rừng
Dài và chùa Muỗng.
- 120 hộ khu dân cư số 11, 12 xã Hà
Lộc dự kiến được tái định cư tại gò
Tròn và rừng Hột.

www.bidecons.com.vn


Phần 2: Tổng quan về hiện trạng

LOGO

2.3 Hiện trạng cốt địa hình:

56.22
Khu vực ruộng
www.bidecons.com.vn

52.16

18.74

55.16

Khu vực ruộng

26
Khu vực đường 35m

51.77
Khu vực ruộng


LOGO

Phần III
Kinh nghiệm thực tiễn

www.bidecons.com.vn


Mô hình phát triển

LOGO

MÔ HÌNH TỔ HỢP KCN - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ
Đất nhà máy, XN
Đất ở
Đất kho tàng
Khu

Khu

Công nghiệp

Đô thị

Đất cây xanh

Đất cây xanh
Đất giao thông

Đất giao thông
Đất HTKT
Đất HTKT
Trung tâm
Điều hành, quản lý
Dịch vụ Kho vận,
Dịch vụ Tài chính, TTLL

www.bidecons.com.vn

KCN và DV

H. chính, Văn hóa
Y tế, Giáo dục
Thương mại, dịch vụ


Kinh nghiệm thực tiễn

LOGO

KCN và ĐT Tiên Sơn

www.bidecons.com.vn


Kinh nghiệm thực tiễn

KCN và ĐT Đại Kim

www.bidecons.com.vn

LOGO


Kinh nghiệm thực tiễn

KCN Tây Pleiku

www.bidecons.com.vn

LOGO


Mô hình phát triển

LOGO

MÔ HÌNH LIÊN KẾT KHU DỊCH VỤ KCN VỚI ĐÔ THỊ

KHU CÔNG NGHIỆP

KHU Ở

CÁC ĐƠN VỊ Ở

CÔNG NHÂN

ĐÔ THỊ

Đất ở

TRUNG TÂM

TRUNG TÂM

DỊCH VỤ

ĐÔ THỊ

Đất ở

Đất cây xanh

Đất cây xanh

Đất giao thông

Đất giao thông

Đất HTKT

Đất HTKT
KHU CHỨC NĂNG KHÁC

www.bidecons.com.vn


Kinh nghiệm thực tiễn

LOGO

KCN Yên Phong mở rộng và khu nhà ở và
dịch vụ cho CBCNV KCN Yên Phong

www.bidecons.com.vn


Kinh nghiệm thực tiễn

LOGO

KCN và ĐT Quế Võ III

www.bidecons.com.vn


Kinh nghiệm thực tiễn

LOGO
TTTM Grandsource

KCN Bình xuyên II

www.bidecons.com.vn


LOGO

Phần IV
Định hướng quy hoạch

www.bidecons.com.vn


Phần IV: Định hướng quy hoạch
4.1 Ý tưởng quy hoạch:
Phân tích đấu nối hạ tầng kỹ thuật

www.bidecons.com.vn

LOGO


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×