Tải bản đầy đủ

BAO CAO HOT DNG QLCL CNTT

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Khoa/phòng: Phòng CNTT

1. Đánh giá việc thực hiện áp dụng HTQLCL của đơn vị:
+ Tình hình thực hiện ghi nhận sự hài lòng của khách hàng và các hành động
xử lý thông tin phản hồi từ các bên quan tâm.
- Có phương án phân công cụ thể để tăng cường nhân lực trong giờ cao điểm, hỗ trợ
các bộ phận khắc phục các sự cố liên quan đến công nghệ thông tin.
- Phòng phối hợp với các khoa phòng xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng, tìm
hiểu, khắc phục những tồn tại, vướng mắc để nâng cao chất lượng phục vụ.
+ Tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng.
Qua thời gian áp dụng HTQLCL, khoa phòng CNTT đã đạt được những kết quả sau:
- Hỗ trợ các bộ phận, khoa phòng khắc phục nhanh nhất các sự cố.
- Phối hợp với các bộ phận cải tiến các quy trình rút ngắn thời gian chờ của bệnh
nhân.
+ Kết quả hoạt động và sự phù hợp của sản phẩm dịch vụ (các công việc theo
chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình)
- Hạn chế được các sự cố liên quan đến hệ thống phần cứng và mạng. Rút ngắn thời
gian khắc phục các sự cố.

+ Sự không phù hợp và tình hình thực hiện các hành động khắc phục (nếu
có).
+ Các kết quả theo dõi đo lường
- Khảo sát đánh giá hệ thống máy tính đưa ra phương án thay thế 3 tháng/ 1 lần
+ Các kết quả đánh giá.(nếu có)
+ Kết quả hoạt động từ các nhà cung cấp bên ngoài (nếu có)
Quy trình BHYT và thông tư liên quan BHYT chưa có hướng dẫn cụ thể và rõ ràng
mất rất nhiều thời gian để có thể cập nhật vào phần mềm thanh toán cho bệnh nhân.
2. Kết quả tình trạng của các hành động từ cuộc họp xem xét lãnh đạo trước đó:
- Đã tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp và khuyến nghị cải tiến: Kiện toàn
và bổ sung chức năng nhiệm vụ, mô tả vị trí công việc, mục tiêu chất lượng của
Phòng CNTT.
- Nâng cấp và làm mới hệ thống hạ tầng mạng và Máy tính.
3. Tính hiệu lực của các hành động thực hiện để giải quyết rủi ro và cơ hội (nếu
có)

BM.09.06.02


Khoa phối hợp với các phòng ban giải quyết các nguy cơ rủi ro, các sự cố kịp thời,
không để xảy ra các tình trạng sai sót nghiêm trọng.
4. Các cơ hội cải tiến:
Số lượng bệnh nhân đến khám ngày một tăng, sự phối hợp chặt chẽ với các khoa
phòng để thực hiện mục tiêu chất lượng ngày một tốt hơn.
5. Những thay đổi bên trong và ngoài có ảnh hưởng đến hệ thống chất lượng
(nếu có):
Thay đổi bên trong: Triển khai áp dụng phần mềm mới trong hoạt động khám chữa
bệnh.
6. Các nguồn lực thích hợp để duy trì HTQLCL:
Phòng CNTT mong muốn được hỗ trợ thêm nguồn nhân lực để phục vụ cho công tác
quản lý cũng như các bộ phận khoa phòng được nhanh và tốt hơn.
7. Các ý kiến về cải tiến HTQLCL:
Phòng CNTT mong muốn được các khoa phòng hỗ trợ về quy trình, giải đáp các
thông tư của BYHT nhanh hơn để đưa vào phần mềm thanh toán giảm thiểu sai sót
không đáng có.

Ngày 10 tháng 8 năm 2017
Người báo cáo
(ký tên)

BM.09.06.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×