Tải bản đầy đủ

Bao cao hoan thanh goi 21 doc

LIÊN DANH CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ
CÔNG TY TNHH TVXD MIỀN TRUNG

Số:

/KSTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017

V/v Báo cáo công tác giám sát tác giả Gói thầu số 21:
Nhà điều hành và Trạm thu phí trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa thuộc Dự án ĐTXD tuyến tránh Thị xã
Ninh Hòa (Km0+00÷Km2+897) và cải tạo, nâng cấp
tuyến QL26 đoạn Km3+411÷Km11+504 (tỉnh Khánh
Hòa) và đoạn Km91+383÷Km98+800 (tỉnh Đắk Lắk)
theo hình thức hợp đồng BOT


BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ
VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Dự án ĐTXD tuyến tránh Thị xã Ninh Hòa (Km0+00÷Km2+897) và cải tạo,
nâng cấp tuyến QL26 đoạn Km3+411÷Km11+504 (tỉnh Khánh Hòa) và đoạn
Km91+383÷Km98+800 (tỉnh Đắk Lắk) theo hình thức hợp đồng BOT
Gói thầu số 21: Nhà điều hành và Trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
(Báo cáo khi nghiệm thu giai đoạn hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng)
Kính gửi: Công ty TNHH MTV CICO501 BOT QL26
1. Tổ chức Tư vấn thiết kế: Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng
& Phát triển công nghệ và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng miền Trung.
2. Công trình: Dự án ĐTXD tuyến tránh Thị xã Ninh Hòa (Km0+00÷Km2+897)
và cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 đoạn Km3+411÷Km11+504 (tỉnh Khánh Hòa)
và đoạn Km91+383÷Km98+800 (tỉnh Đắk Lắk) theo hình thức hợp đồng BOT,
gói thầu số 21: Nhà điều hành và Trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
3. Giai đoạn báo cáo: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
4. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Khánh Hòa.
5. Việc thực hiện giám sát tác giả các giai đoạn xây lắp của các hạng mục
công trình và toàn bộ công trình:
Trong giai đoạn đầu từ khi khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thành dự
án, đơn vị đã cử cán bộ thiết kế thực hiện việc giám sát tác giả và kịp thời phối
hợp với các cơ quan: Ban quản lý dự án 5, Công ty TNHH MTV CICO501 BOT
QL26, TVGS, Nhà thầu xây lắp tham gia xử lý các vấn đề liên quan trong quá
trình xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.
6. Những thay đổi về thiết kế so với thiết kế đã được chấp thuận trong giấy
phép xây dựng và thiết kế đã được phê duyệt (lý do thay đổi, ý kiến của cơ
quan cấp giấy phép và thẩm quyền phê duyệt thiết kế về những sửa đổi đó):
Hồ sơ TKBVTC Gói thầu số 21: Nhà điều hành và Trạm thu phí trên địa
bàn tỉnh Khánh Hòa được phê duyệt tại Quyết định số 35/QĐ-BOTQL26 ngày
24/10/2016. Trong quá trình triển khai xây dựng có các thay đổi, bổ sung theo các
biên bản xử lý hiện trường và văn bản liên quan như sau:


Loại biên bản
Biên bản xử lý kỹ
thuật hiện trường
Báo cáo thẩm tra an
toàn giao thông

Ngày biên bản
05/11/2016
07/03/2017
15/5/2017

Nội dung văn bản
Điều chỉnh mương dẫn
nước hạ lưu cống C7
Điều chỉnh đường dây trung
thế và trạm biến áp
Báo cáo thẩm tra an toàn
giao thông trước khi đưa
công trình vào khai thác

Ghi chú

7. Nhận xét về chất lượng công tác thi công các giai đoạn xây lắp toàn bộ
công trình do Nhà thầu thực hiện:
Căn cứ vào các biên bản nghiệm thu hạng mục, chất lượng các hạng mục
công trình đã nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật, các sai số nằm trong phạm vi cho
phép.
8. Kết luận và đề nghị nghiệm thu các giai đoạn xây lắp toàn bộ công trình:
Trên đây là nội dung báo cáo công tác giám sát dự án của liên danh Tư vấn
thiết kế Công ty CP tư vấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ và Công ty
TNHH Tư vấn Xây dựng miền Trung, kính báo cáo với quý Cơ quan xem xét
nghiệm thu công trình sau khi nhà thầu hoàn thành việc sửa chữa các tồn tại theo
ý kiến của Hội đồng nghiệm thu kỹ thuật.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng nghiệm thu;
- Ban GĐ (b/c);
- Lưu KSTK,TH.

ĐẠI DIỆN LIÊN DANH TƯ VẤN THIẾT KẾTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×