Tải bản đầy đủ

BAO CAO HOA DON QUY 4 2016

aa317680305991700 04201300100100100101/0101/01/2009~~01/10/2013~31/12/2013Hóa đơn giá trị gia
tăng~01GTKT3/001~DB/12P~473~0000028~0000500~~~~~0~0~0~~0~~0~~0000028~0000500~473~0
~Vũ Thị Thanh Hiếu~11/01/2014~1


CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM

Mu: BC26/AC

c lp - T do - Hnh phỳc
------------------------------

(Ban hnh kốm theo Thụng t s
64/2013/TT-BTC ngy 15/5/2013 ca B
Ti chớnh)

BO CO TèNH HèNH S DNG HểA N
Quý 4 Nm 2013
1. Tờn t chc, cỏ nhõn:

CễNG TY C PHN DI BO


2. Mó s thu:

0305991700

3. a ch:

2-4-6 ng 9A, KDC Trung Sn, Xó Bỡnh Hng - Bỡnh Chỏnh - H Chớ Minh

n v tớnh : S

S tn u k, mua/phỏt hnh trong k

S s dng, xoỏ b, mt, hu trong k
Tn cui k

STT

1

Tờn loi húa n

2

1 Húa n giỏ tr gia tng

Ký hiu mu Ký hiu
hoỏ n
húa n

3

4

01GTKT3/001

DB/12P

S tn u k

S mua/


phỏt hnh trong
k

Tng s s dng, xúa b,
mt, hy

Tng s

5

Trong ú
Xúa b

T s

n s

T s

n s

T s

n s

Cng

S lng
ó s
dng

6

7

8

9

10

11

12

13

473 0000028

Mt

Hy

S
lng

S

S
lng

S

S lng

S

14

15

16

17

18

19

0000500

T s

n s

S lng

20

21

22

0000028

0000500

Cam kt bỏo cỏo tỡnh hỡnh s dng húa n trờn õy l ỳng s tht, nu sai, n v chu hon ton trỏch nhim trc phỏp lut.
Ngy 11 thỏng 01 nm 2014
Ngi lp biu

NGI I DIN THEO PHP LUT

(Ký, ghi rừ h, tờn)

(Ký, ghi rừ h, tờn v úng du)

V Th Thanh Hiu

Trang 1/1
Signature Not Verified

Ký bi: Cụng Ty C Phn Di Bo
Ký ngy: 15/01/2014 16:40:27 (Asia/Bangkok)

473Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×