Tải bản đầy đủ

Bao cao giua ky thiet ke mang (1)

MÔN HỌC THIẾT KẾ MẠNG
ĐỀ TÀI BÁO CÁO GIỮA KỲ
Nội dung báo cáo:
1.
2.
3.
4.
5.

Nêu và Trình bày mô hình OSI.
Nêu và Trình bày mô hình TCP. So sánh với OSI.
Nêu và trình bày giao thức TCP/IP.
Trình bày các Topology mạng.
Nêu và trình bày một số thiết bị mạng.

Yêu cầu:
1. Sinh viên chia nhóm 2 người để làm báo cáo.
2. Thời gian nộp báo cáo: 05/12/2013.
3. Trình bày đầy đủ 5 nội dung trên.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×