Tải bản đầy đủ

Bao cao d an mini 1

Tên môn học: Kỹ thuật lập trình
Tên đồ án/ bài tập: Tính giá trị biểu thức
Nhà đào tạo: Nguyễn Trung Thành

https://www.facebook.com/thanh.it95

Họ tên người thực hiên: Vũ Đức Tài
Email: vutaipro9x@gmail.com
Số điện thoại: 01672045786

Mục lục

1.Cấu trúc bài nộp
Release
o Chứa file exe.
Source
o Chứa toàn bộ chương trình.

Documents
o Chứa file báo cáo đồ án.

2.Tóm tắt đề bài
Trang 1


Viết chương trình máy tính bỏ túi đơn giản, cho phép người dùng tùy ý
nhập vào biểu thức và chương trình sẽ tính kết quả.

3.Đặc tả kỹ thuật
a.Các thành phần chia mã nguồn.
Source.cpp: chứa toàn bộ source code của chương trình.
o Hàm Docfile: đọc giao diện từ bộ nhớ ngoài vào bộ nhớ
trong
o Hàm fillcolor và unfillcolor: tô màu và xóa màu tại cái phím
của máy tính trên màn hình console.
o Hàm Nhapstringx: nhập vào chuổi phép tính dưới dạng
STL:string
o Hàm Mucuutien: trả về độ ưu tiên của các toán tử
o Hàm kiểm tra toán hạng: kiểm tra kí tự đang xet là một toán
hạng hay toán tử
o Hàm Xoakhoangtrang: xóa khoảng trắng trong chuổi phép
tính được nhập vào
o Hàm Chuyen_tu_infix_postfix: chuyển chuổi phép tính nhập
vào từ dạng infix sang dạng postfix.
o Hàm Tính biểu thức: Tính biểu thức từ chuổi phép tính dưới
dạng postfix
Mylib.h: Thư viện gồm một số hàm hổ trợ.
o Hàm gotoxy: di chuyễn con nháy đến vị trị tương ứng.
o Hàm textcolor: tô màu khu vục màn hình được chọn.
o Hàm wherex và wherey trả về vị trí hiện tại của con nháy.

b.Các kỹ thuật, công nghệ,thư viện, thuật toán đã
sử dụng.Kỹ thuật
o Kỹ thuật chuyển một biểu thức dưới dạng infix sang postfix
dựa trên ứng dụng của cấu trúc dữ liệu stack.
o Kỹ thuật tính biểu thức dưới dạng postfix.
Trang 2
Thư viện
o stack: sử dụng STL stack. Sử dụng ứng dụng của stack để
chuyển từ infix sang postfix
o string: sử dụng lớp string thay chuổi kí tự(char*) trong ngôn
ngử c. Sử dụng dễ dàng và các hàm thành viên hổ trợ quản lý
chuổi
o vector: sử dụng STL vector. Thay thế cho mảng tỉnh và mảng
động thông thường. Ưu điểm không cần kiểm soát vấn đề
memory leak.
o sstream: sử dụng hàm stringstream để chuyển đổi kiểu dữ
liệu chuổi sang số và ngược lại
o iomanip: định dạng xuất ra màn hình
o math.h: sử dụng hàm pow(tính lũy thừa)

4.Các tính năng của chương trình.
4.1.Tính năng nhập biểu thức


Tính năng hỗ trợ nhập và hiệu chỉnh chuỗi phép tính vào bộ
nhớ

Trang 3


Trang 4
Tính năng tính toán các phép toán liên tục.
o Sau khi bấm enter để lấy kết quả của phép tính hiện tại
bấm phím bất kì để thực hiện phép tính tiếp theo.

Trang 5

Hỗ trợ 4 phép tính cơ bản +,-,*,/ và phép tính mũ. Ngoài ra
còn hỗ trợ số pi qua kí hiệu ”p” ở chuổi biểu thức.

Trang 6
Hỗ trợ các phép tính với số thực dương với độ chính xác là 5
số sau dấu chấmBiểu thức chứa được khoảng trắng.

Trang 7


4.2.Hạn chế của chương trình

Code còn dỡ chưa thực sự tối ưu hóa.
Chưa kiểm tra được đầu vào chuổi biểu thưc. Chương trình chỉ
chạy đúng khi biêu thức nhập vào hợp lệ.
Chưa hỗ trợ phép tính với số âm.
Hiệu chỉnh biểu thức chưa chính xác khi độ dài của phép tính quá
30 kí tự .

5. Cảm nhận sau khi làm đồ án/bài tập
Sau khi làm đồ án em nhận ra sự kém cỏi của bản thân. Chưa vận dụng
được hết kiến thức đã học vào đồ án của mình. Đồ án của em thật sự
thất bại nó quá tệ. Vì một số lí do cá nhân em đả không chú tâm làm đồ
án để kéo dài thời gian làm trong 1 tuần đáng nhẽ ra đối với mức độ bài
nộp của em chỉ trong vòng 2 ngày. Em không có đam mê vào ngành em
đang học đó là một bất lợi lớn. Nhưng em sẻ cố gắng học để sau này có
cơ hội đi làm kiếm tiền trên con đường em đả chọn.

6. Nguồn tham khảo


Tham khảo cách chuyển từ infix sang postfix và cách tính biểu
thức postfix. Bên dưới là link đến các bài viết tham khảo.
o Link: https://goo.gl/dt6Rsu
o Link: https://goo.gl/aXWrrA

Cám ơn bạn đã xem báo cáo chương trình của
tôi. Mọi góp ý xin vui lòng gửi qua gmail.
vutaipro9x@gmail.com
Trang 8


Trang 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×