Tải bản đầy đủ

Bao cao chinh tr du nam

Họ và tên: Bùi Anh Tú
Lớp: K60KHĐ
Mã SV: 15004195
Khoa: Môi trường
Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM
I.

Lịch sử phát triển của trường.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được
thành lập theo Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ, trên cơ sở tách
Trường Đại học Tổng hợp (ĐHTH) Hà Nội thành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
(ĐHKHTN) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH & NV)
Trường ĐHKHTN ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn
55 năm của Trường ĐHTH Hà Nội - Trường đại học đầu tiên và lớn nhất của đất nước
với nhiệm vụ chính trị là đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản, có đức có tài; tổ
chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ đắc lực cho
công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chính từ nơi đây đã đào tạo được nhiều nhân
tài, nhiều nhà khoa học ưu tú và danh tiếng cho đất nước.
Trụ sở chính của trường tại số 334 Nguyễn Trãi-Hà Nội.

Những điểm mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của trường là:


Năm 1904: Trường Đại học Đông Dương
Năm 1946: Trường Đại học Khoa học
Năm 1956: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Năm 1993: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia
Hà Nội.

1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng
Phát huy thế mạnh của một trường đại học khoa học cơ bản hàng đầu của
đất nước, Trường ĐHKHTN luôn là một trong những cơ sở đào tạo đại học và sau
đại học lớn nhất Việt Nam về các ngành khoa học tự nhiên. Các hướng nghiên cứu
tập trung vào 3 hướng chính là nghiên cứu cơ bản cập nhật trình độ quốc tế,
nghiên cứu công nghệ định hướng ứng dụng và nghiên cứu triển khai ứng dụng
thực tiễn. Nghiên cứu cơ bản là truyền thống, vừ là thế mạnh khẳng định vị thế


của trường. Với bề dày lịch sử, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
cao, giàu kinh nghiệm, cán bộ Trường ĐHKHTN luôn nhận thức sâu sắc nghiên
cứu khoa học là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thúc đẩy quá trình đổi mới
phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ đội ngũ cán bộ,
đóng góp vào sự phát triển khoa học - công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh trọng trách là đào tạo ra những sản
phẩm có hàm lượng tri thức cao, đó là các cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các cán bộ của
Trường đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
Những đề tài này được triển khai và thực hiện phù hợp với hướng ưu tiên của Nhà
nước, của ĐHQGHN, của Trường ĐHKHTN hoặc giải quyết nhiệm vụ trọng tâm
của ngành, đồng thời góp phần tích cực giải quyết các vấn đề phục vụ sự nghiệp
kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; đặc biệt ưu tiên các đề tài tham gia giải
quyết các nhiệm vụ của địa phương đang có yêu cầu trực tiếp các nhà khoa học
của ĐHQGHN tham gia giúp đỡ địa phương trong quan hệ hợp tác nghiên cứu
khoa học; Nội dung các đề tài đi sâu vào nhiều vấn đề lý thuyết định hướng ứng
dụng nhằm từng bước tiếp cận được với trình độ của thế giới trong các lĩnh vực
khoa học cơ bản như toán học, vật lý, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ vật
liệu mới, các ngành khoa học trái đất, góp phần từng bước rút ngắn khoảng cách


về trình độ khoa học giữa Việt Nam với các nước. Với sự tham gia đông đảo lực
lượng các nhà khoa học và các cán bộ giảng dạy trong toàn Trường, nghiên cứu cơ
bản đã thu được thành tích đáng khích lệ, tăng cả về số lượng, quy mô và chất
lượng, nhiều kết quả nghiên cứu có triển vọng ứng dụng, có giá trị khoa học tầm
cỡ quốc tế và một số sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn cao. Sản phẩm đề tài
góp phần đào tạo đại học và sau đại học, khả năng ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là
công bố các công trình khoa học thể hiện dưới dạng những bài báo, báo cáo khoa
học trên các tạp chí uy tín, các kỷ yếu hội nghị/hội thảo trong nước và quốc tế.
Trong 5 năm vừa qua, Trường ĐHKHTN được cấp kinh phí gần 200 tỷ
đồng để thực hiện đề tài các cấp (đề tài trọng điểm cấp Nhà nước, đề tài độc lập
cấp Nhà nước, đề tài hợp tác theo Nghị định thư, đề tài/dự án cấp ĐHQGHN, đề
tài/dự án hợp tác với các bộ ngành, doanh nghiệp và địa phương, …).
Trường ĐHKHTN chủ động lựa chọn hướng nghiên cứu ưu tiên và rất coi
trọng việc xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh. Đến nay nhiều nhóm nghiên cứu
được hình thành và phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu tiên tiến (theo
cả hai hướng: đa ngành, tích hợp và chuyên sâu, hướng tới những sản phẩm khoa
học công nghệ đỉnh cao, có giá trị ứng dụng cao). Một số nhóm nghiên cứu mạnh
đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần tạo dựng uy tín học thuật của
Trường ĐHKHTN và của ĐHQGHN.
Trường luôn giữ vững là lá cờ đầu của ĐHQGHN trong hoạt động khoa học
công nghệ, được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ
GD&ĐT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN, các tỉnh, thành phố của cả


nước. Số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong
nước trung bình là 250 và quốc tế trung bình là 100. Nhiều công trình khoa học
của Trường được cấp bằng phát minh, sáng chế và công nhận giải pháp hữu ích.
Những thành tựu về nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ Trường ĐHKHTN
đã được ghi nhận qua những giải thưởng cao quý. Từ năm 2006 đến nay, đã có 16
công trình nghiên cứu khoa học được nhận giải thưởng, bao gồm 1 Giải thưởng
Kovalepxkaia; 6 Giải thưởng ĐHQGHN về khoa học - công nghệ (5 năm lần thứ
1); 2 Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu ĐHQGHN - 2007; 3 Giải thưởng
công trình khoa học tiêu biểu ĐHQGHN - 2008; 1 Giải thưởng Nhà Khoa học trẻ
ĐHQGHN - 2008; 2 Giải thưởng ĐHQGHN về khoa học - công nghệ (5 năm lần
thứ 2) và 1 Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu ĐHQGHN - 2010.
Nhà trường khuyến khích các nhà khoa học của Trường tiếp tục duy trì mối
quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu của các nước.
Từ các chương trình hợp tác quốc tế, số lượng cán bộ đi trao đổi, thực tập ngắn
hạn và số cán bộ trẻ, học viên sau đại học được gửi đi đào tạo cao học, tiến sĩ ở
nước ngoài ngày càng tăng.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên thường xuyên được duy trì và
có kết quả tốt. Hàng năm Trường đều tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên.
Trường thường xuyên được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về công tác
nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nhiều công trình được chọn gửi đi dự thi cấp
Bộ GD&ĐT và cấp ĐHGQHN, trong đó nhiều công trình đạt giải. Trường
ĐHKHTN luôn là lá cờ đầu của ĐHQGHN về NCKH của sinh viên.
Bên cạnh nghiên cứu khoa học cơ bản, nhà trường khuyến khích các thầy
cô giáo tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng. Một số sản phẩm đề tài có hướng
ứng dụng được đánh giá cao tại các Chợ Công nghệ và Thiết bị (Techmart). Năm
năm trở lại đây, có 3 công nghệ của Trường được nhận cúp vàng Techmart Việt
Nam và 1 công nghệ được nhận cúp vàng Techmart Việt Nam ASEAN + 3.
Trường luôn quan tâm đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khoa
học công nghệ, phát huy năng động sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
cao của tất cả các nhà khoa học, giảng viên, chuyên viên để thu hút và sử dụng
hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.
Từ năm 2005 trở lại đây, ĐHQGHN đã đầu tư cho Trường nhiều dự án xây
dựng các phòng thí nghiệm cho Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Môi trường,
Khoa Vật lý, Khoa Địa chất, Trung tâm nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát
triển bền vững. Đây là điều kiện quan trọng giúp Trường nâng cao chất lượng
nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.
2. Về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ


Trường chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn,
vững vàng về chính trị. Để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, trường thực hiện
tuyển mới vào ngạch giảng viên với những người đã có bằng tiến sĩ; ký hợp đồng
có đóng bảo hiểm xã hội với những người có bằng cử nhân hay thạc sĩ có trình độ
chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Bên cạnh đó nhà trường còn tạo cơ chế mời cán bộ khoa học có trình độ
cao ở các trường đại học và các viện nghiên cứu về Trường giảng dạy và nghiên
cứu. Tạo điều kiện để các nhà giáo nghỉ hưu có trình độ cao tiếp tục cống hiến cho
sự nghiệp giáo dục đại học của nhà trường.
Hàng năm nhà trường cử hơn 200 lượt cán bộ đi học tập, nghiên cứu nâng
cao trình độ ở nước ngoài.
Nhằm sớm hội nhập quốc tế về trình độ nghiên cứu khoa học, hàng năm các
nhà khoa học của Trường được cử chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội
thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam và ở các nước khác. Mặc dù nguồn kinh phí
hạn hẹp, nhưng từ năm 2008 đến nay Trường đã có chính sách hỗ trợ kinh phí cho
các nhà khoa học đi dự hội thảo quốc tế, thưởng các tác giả có công trình khoa học
được công bố ở các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc tác giả có sản phẩm
khoa học có giá trị thực tiễn cao.
Công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo từ cấp bộ môn
đến cấp trường được thực hiện thường xuyên. Do vậy năng lực và chất lượng đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp được đảm bảo.
Việc bình xét thi đua và tặng thưởng các danh hiệu nhà giáo được Trường
thực hiện nghiêm túc, có tác động tích cực trong việc động viên khuyến khích nhà
giáo. Năm 2008 có 10 Nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 31
Nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; năm 2010 có 12 Nhà giáo
được công nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 37 Nhà giáo được công nhận Nhà
giáo ưu tú.
Chất lượng đội ngũ cán bộ của nhà trường cao nhất cả nước. Tổng số cán
bộ công chức đang làm việc tại Trường có 667 người; trong đó có 369 là cán bộ
giảng dạy đại học, 39 giáo viên trung học phổ thông chuyên, 18 GS, 100 PGS, 8
TSKH, 229 TS, 195 Thạc sĩ, 3 Nhà giáo Nhân dân, 34 Nhà giáo ưu tú. Trong số
đội ngũ cán bộ viên chức của nhà trường, số giảng viên có trình độ sau đại học
chiếm 95%, trong đó số có trình độ TS trở lên chiếm 64 %, số có chức danh giáo
sư, phó giáo sư chiếm trên 30%.
Về xây dựng cơ sở vật chất, Trường có 3 cơ sở tại Hà Nội: trụ sở chính tại
334 Nguyễn Trãi, cơ sở tại 19 Lê Thánh Tông, cơ sở tại Ký túc xá Mễ Trì với tổng
diện tích 2,52 ha. Với những khó khăn về mặt bằng phục vụ cho giảng dạy và


nghiên cứu, nhà trường đã dành khoản kinh phí không nhỏ cho việc tu bổ, sửa
chữa và đảm bảo giảng đường và phòng thí nghiệm cho sinh viên học tập. Khuôn
viên nhà trường đáp ứng yêu cầu xanh - sạch - đẹp. Trường đã được ĐHQGHN
đầu tư xây mới nhà T9, T10, nhà thí nghiệm của các dự án máy gia tốc và nhà thí
nghiệm của dự án Địa kỹ thuật - Địa Môi trường, dự án khoa học công nghệ nano.
Trong 5 năm trở lại đây, Trường đã được ĐHQGHN đầu tư khá lớn với
nhiều trang thiết bị hiện đại và tương đối đồng đều ở các đơn vị; giảng đường và
các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập được cải thiện đáng kể; gần 100%
giảng đường được trang bị màn chiếu và máy chiếu, có 40 giảng đường chuẩn;
Trường có trên 100 phòng thí nghiệm và phòng máy phục vụ giảng dạy, học tập và
nghiên cứu khoa học, trong đó có một số phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng việc
nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.
Trải qua 55 năm xây dựng, Trường ĐHKHTN đã có những bước đi vững
chắc trên con đường tiến tới đẳng cấp quốc tế. Chất lượng đào tạo và nghiên cứu
khoa học luôn là thước đo chất lượng làm việc của cả thầy và trò. Năm 2010,
ĐHQGHN là cơ sở đại học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam từ trước tới nay có
4 lĩnh vực được xếp vào trong top 200 các trường đại học tốt nhất của Châu Á.
Trường ĐHKHTN vui mừng có đóng góp to lớn vào 2 lĩnh vực: Khoa học tự
nhiên xếp thứ 146, Sinh học và Khoa học sự sống xếp thứ 171.
Với truyền thống 55 năm, tập thể Nhà trường tin tưởng và quyết tâm thực
hiện thành công mục tiêu đưa Trường ĐHKHTN trở thành trường đại học nghiên
cứu tiên tiến trong một tương lai không xa.
Thành tích của nhà trường:


II.

Đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2000);
Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2001);
Đơn vị anh hùng lao động cho khối chuyên Toán tin (năm 2005);
Huân chương độc lập hạng Nhất (năm 2011).
Tuyển sinh Hệ Đại học chính quy
Trường tuyển sinh 24 ngành học. Mỗi khóa trường tuyển sinh khoảng 1300
sinh viên. Đối tượng là học sinh trong cả nước. Về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên
xét tuyển vào Đại học, Nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển (không giới hạn số lượng)
theo quy chế của bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội. Để tạo điều
kiện thuận lợi cho sinh viên thuộc diện chính sách, và các sinh viên có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn, trường cũng ưu tiên chỗ ở tại ký túc xá cho những sinh viên
thuộc đối tượng này trúng tuyển nhập học tại trường.
Ngoài các chương trình đào tạo chuẩn, hiện nay Trường đang tổ chức các
loại hình đào tạo nhiệm vụ chiến lược gồm có:
Chương trình đào tạo Cử nhân khoa học tài năng, chất lượng cao
Chương trình đào tạo tiên tiến;
Chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế;
Chương trình đào tạo tăng cường tiếng Pháp.
Chương trình đào tạo bằng kép (SV tốt nghiệp được nhập đồng thời
02 bằng tốt nghiệp).

Vì vậy, hàng năm trường sẽ tổ chức xét tuyển vào các chương trình đào tạo
đặc biệt này theo quy chế đào tạo và quy định của Trường.

III.

Quy chế học sinh sinh viên.
1. Các Quy định có liên quan về công tác HSSV
- Quy chế công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định
số 32/QĐ-CT&HSSV ngày05/01/2017)
- Quy chế Công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5
tháng 4 năm 2016
- Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày
12/8/2015 về Quy chế đánh giá điểm rèn luyện đối với sinh viên đại học chính
quy
- Quy định công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định
số 5248/QĐ-CT&HSSV ngày 27/12/2014)
- Quy định công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định
số 2875/QĐ-CT&HSSV ngày 18/8/2009)
- Quy định về công tác học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm
2007.
2. Các Quy định có liên quan về Học phí
- Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động
Thương binh xã hội số 09/2016/BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 30 tháng 3 năm
2016 về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP
của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học
phí, đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn,
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 –
2021.


- Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2015 Quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí, đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học
2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.
- Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/07/2013 về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ – CP.
- Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động
Thương binh xã hội số 20/2014/BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 30 tháng 5 năm
2014 về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định 49, nghị định 74 của Chính phủ quy
định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011
đến năm học 2014 – 2015.
- Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/05/2010 Quy
định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011
đến năm học 2014 – 2015.
- Quy định về học phí các bậc học năm học 2012 - 2013 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
- Quy định về học phí các bậc học năm học 2014 - 2015 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
3. Các Quy định có liên quan về Học bổng
- Quy định về học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội ( Quyết định số
5249/QĐ-CT&HSSV ngày 27/12/2014) và Công văn của ĐHQGHN về việc kết
quả học tập để xét học bổng
- Quy định về học bổng Khuyến khích học tập của Hiệu trưởng Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×