Tải bản đầy đủ

Bao cao btl cstsl 2682

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
====o0o====

BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ TRUYỀN SỐ LIỆU
ĐỀ TÀI 4:

Băng Thông Công Bằng Giữa Các Luồng

GVHD: PGS.TS. NGUYỄN HỮU THANH
Sinh viên:

1. Trịnh Ngọc Cường - 20101229
2. Nghiêm Lê Hoa
- 20101551
3. Hoàng Trọng Minh - 20101879

Hà Nội, 12/2013Báo Cáo BTL Cơ Sở Truyền Số Liệu 2013
Mục Lục
Mục Lục ..............................................................................................................................................2
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................................3
CHƯƠNG I: ĐỀ TÀI THỰC HIỆN ................................................................................................4
1.

Yêu cầu: ...................................................................................................................................4

2.

Kết quả ....................................................................................................................................5
4.1: Tính tốc độ phát gói .............................................................................................................5
4.2: Dựng kịch bản mô phỏng trong 100s ...................................................................................7
4.3: Vẽ đồ thị ...............................................................................................................................8
4.4: Thay nguồn trên bằng nguồn TCP ........................................................................................8

CHƯƠNG 2: KẾT LUẬN ..................................................................................................................... 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................................... 10
PHỤ LỤC ....................................................................................................................................... 11

2


Báo Cáo BTL Cơ Sở Truyền Số Liệu 2013

LỜI MỞ ĐẦU
Mạng viễn thông với tài nguyên băng thông khan hiếm khi nhiều luồng dữ
liệu cùng truy cập sẽ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nếu không có sự phân chia công
bằng về mặt băng thông cho nhiều người cùng sử dụng.
Nhóm em chọn làm bài tập lớn với đề tài “băng thông công bằng giữa các
luồng” trong hệ thống mạng thông tin.

3


Báo Cáo BTL Cơ Sở Truyền Số Liệu 2013

CHƯƠNG I: ĐỀ TÀI THỰC HIỆN


BTL của nhóm yêu cầu tính tốc độ các luồng dữ liệu gửi qua mạng để các
luồng chia sẽ băng thông kênh truyền dựa theo nguyên lý công bằng cực đại cực
tiểu (max-min fairness) và dựng kịch bản mô phỏng bằng công cụ NS2
Các thành viên trong nhóm và nhiệm vụ của từng thành viên
-

Trịnh Ngọc Cường: Tìm hiểu code và viết báo cáo.

-

Nghiêm Lê Hoa: Tìm hiểu thuật toán Tính băng thông công bằng giữa các luồng viết
code làm slide.

-

Hoàng Trọng Minh: Viết báo cáo, mô phỏng code.

Thực hiện:
1. Yêu cầu:

4


Báo Cáo BTL Cơ Sở Truyền Số Liệu 2013

2. Kết quả
4.1: Tính tốc độ phát gói
Theo đề bài, ta có các tham số:


Đường nối L1 có dung lượng là C1= 1.5Mb/s trễ lan truyền 150msĐường nối L2 có dung lượng l à C 2 = 1Mb/s, trễ lan truyền 1 0 0msĐường nối L3 có dung lượng là C3 = 0.6Mb/s, trễ lan truyền 50msĐường nối L4 có dung lượng là C4 = 0.5Mb/s, trễ lan truyền 100ms

5


Báo Cáo BTL Cơ Sở Truyền Số Liệu 2013
Nút 1, 2, 3, 4, 5 là các hàng đợi đơn hoạt động theo nguyên tắc FIFO với độ lớn hàng đợi K=10
gói.
Các nguồn Si phát gói với độ dài cố định 125byte, tuân theo phân bố Poisson.
Băng thông tối đa tổng cộng mà các luồng được chiếm trên một kênh truyền vật lý là bằng 95%
dung lượng kênh truyền
λ𝑆1 , λ𝑆2 , λ𝑆3 = ?
Tính toán:
- Các đường nối 𝐿1 = (1, 2), 𝐿2 = (2, 3), 𝐿3 = (3, 4), 𝐿4 = (4, 5)
- Các luồng (S1, D1), (S2, D2), (S3, D3)

Luồng

(S1, D1)

(S2, D2)

(S3, D3)

Giải thích

Bước 1: 𝑟𝑓

0

0

0

Khởi tạo, 𝜀 =
min

𝑙 ∈(𝐿1,𝐿2,𝐿3,𝐿4)

min

(

𝑙 ∈(𝐿1,𝐿2,𝐿3,𝐿4)

Bước 2:

0.3

0.3

0.3

1.5−0 1−0 0.6−0 0.5−0
1

,

2

,

,

2

1

)=

(1.5, 0.5, 0.3, 0.5) = 0.3

𝐿3 bão hòa (0.3 + 0.3 = 0.6 = 𝐶3 ) loại
bỏ (S1, D1), (S3, D3), 𝐿3

Bước 3:

λ𝑆1

λ𝑆3

= 0.3

= 0.3

𝜀=

min (

𝑙 ∈(𝐿1,𝐿2)

=

1.5 − 0.3 1 − 0.6
,
)
1
1
min

𝑙 ∈(𝐿1,𝐿2,𝐿3,𝐿4)

(1.2, 0.4)

= 0.4
Bước 4:

0.7

𝐿2 bão hòa (0.3 + 0.7 = 1.0 = 𝐶2 ) loại
bỏ (S2, D2), 𝐿2

Bước 5:

λ𝑆2

Kết thúc thuật toán

= 0.7

Mặt khác, theo giả thiết băng thông tối đa tổng cộng mà các luồng được chiếm trên một kênh
truyền vật lý là bằng 95% dung lượng kênh truyền nên tốc độ phát gói của các nguồn:
 λ𝑆1 = 0.3 ∗ 0.95 = 0.285 (Mb/s) = 285 (kbit/s)
 λ𝑆2 = 0.7 ∗ 0.95 = 0.665 (Mb/s) = 665 (kbit/s)

 λ𝑆3 = 0.3 ∗ 0.95 = 0.285 (Mb/s) = 285 (kbit/s)

6


Báo Cáo BTL Cơ Sở Truyền Số Liệu 2013
 Như vậy ta đã tính được các tham số λ𝑆1 , λ𝑆2 , λ𝑆3 theo nguyên lý max-min fairness.

4.2: Dựng kịch bản mô phỏng trong 100s

Ta tính toán được các tốc độ phát gói như ở trên:
tốc độ đến trung bình gói/s
set lambda1 285.0
set lambda2 665.0
set lambda3 285.0
Kích thước gói 125 gói/s
set pksize 125.0

Hình 4.1: Kịch bản mô phỏng
Các nút 0,1,2,3,4: là các nút n1, n2, n3, n4, n5
Các nút 5, 6, 7: là các nguồn 1, 2, 3 tương ứng
Các nút 8, 9, 10: là các đích 1, 2, 3 tương ứng.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×