Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà thuốc tây Đức Tín SKK Bệnh viện Nhân dân Gia Định

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA DƯỢC


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN

Sinh viên thực hiện

: Phạm Nguyễn Như Minh

MSSV

: 1411528778

Lớp

: 14DDS06

Khóa


: 2014-2019

Giáo viên hướng dẫn : Ths.Ds. Nguyễn Thị Ngọc Yến
Người hướng dẫn

: Ds Nông Thị Nhị
Ds Đoàn Thị Ngọc Thi

Tp.Hồ Chí Minh, năm 2019


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NHÀ THUỐC TÂY ĐỨC TÍN SKK


LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan kết quả bài cáo thực tập này là của em trong suốt 3 tuần thực tập tại
Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2019
Sinh viên ký tên

Phạm Nguyễn Như Minh

ii


LỜI CẢM ƠN
Thời gian được học và thực tập tuy không dài, nhưng em đã cơ bản nắm được
kiến thức, quy trình.. về Dược.Để có được điều này là nhờ sự tận tình truyền thụ kiến
thức, kinh nghiệm từ thầy cô bộ môn Dược đến với chúng em. Để có được những bứoc
đi chập chứng, bỡ ngỡ đầu tiên khi thực hành tại cái quầy thuốc, em không quên tấm
chân tình của Các anh chị đi truớc, của chủ nhà thuốc đã tin yêu tạo điều kiện thuận lợi
cho em đến đây thực tập.
Câu nói từ nghìn xưa “ Không thầy đố mày làm nên" luôn luôn đúng.
Một lần nữa để em có được những buớc đi vững tin như ngày hôm nay, xin tri
ân tất cả quý Thầy Cô đã hứớng dẫn cùng các anh chị nơi quầy thuốc và Chủ Nhà thuốc.
Xin cảm ơn tất cả, và em xin hứa sẽ cố gắng xứng đáng với niềm tin yêu ấy.

iii
NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

TPHCM, Ngày………..tháng……… năm 2019
Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên, xác nhận)

iv


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

TPHCM, Ngày………..tháng……… năm 2019
Cơ sở thực tập
(Ký tên, xác nhận)

v


MỤC LỤC
PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... iii
NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP .........................................................................iv
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................ v
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................... viii
DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................x
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................xi
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐƠN VỊ THỰC TẬP ....................................................12
1.1 TÊN ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.............................................12
1.2 NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ TỔ CHỨC ............................................................... 12
1.2.1 Nhiệm vụ : .....................................................................................................12
1.2.2 Quy mô tổ chức: ............................................................................................ 12
1.2.3 Giấy phép kinh doanh: ...................................................................................12
1.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÁCH TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH HOẠT ĐỘNG
CỦA NHÀ THUỐC ...................................................................................................17
CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG THỰC TẬP .......................................................................19
2.1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC .................................................19
2.1.1 Nhận xét chung về quy mô hoạt động, loại hình kinh doanh, phạm vi hoạt
động: ....................................................................................................................... 19
2.1.2 Hoạt động chủ yếu của nhà thuốc: .................................................................19
2.1.3 Tổ chức nhân sự ............................................................................................. 20
2.1.4 Cách bố trí và trưng bày trong nhà thuốc ...................................................... 20
2.2 VIỆC SẮP XẾP, PHÂN LOẠI VÀ BẢO QUẢN TẠI NHÀ THUỐC ...............21
2.2.1 Mô tả và nhận xét về việc sắp xếp, phân loại thuốc ở nhà thuốc ..................21
2.2.2 Trình bày được cách thức cách thức theo dõi số lượng, chất lượng thuốc, bảo
quản, FEFO-FIFO, vai trò và hiệu quả của phần mền quản lý nhà thuốc. .............22
2.2.3 Nêu danh mục các nhóm thuốc kinh doanh tại nhà thuốc. ............................ 28
2.2.4. Một số hình ảnh thuốc có ở Nhà Thuốc : ..................................................... 37
2.3 VIỆC THỰC HIỆN GPP TẠI NHÀ THUỐC ..................................................... 54

vi


2.3.1 So sánh, nhận xét những nội dung nhà thuốc đã thực hiện được so với bảng
kiểm GPP của Bộ Y Tế ........................................................................................... 54
2.3.2 Liệt kê: ...........................................................................................................59
2.4 TÌNH HÌNH XUẤT/NHẬP THUỐC ..................................................................64
2.4.1 Mô tả được cách tổ chức nhập thuốc: ............................................................ 64
2.4.2 Nhận xét : .......................................................................................................65
2.5 THÔNG TIN GIỚI THIỆU THUỐC VÀ HUỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 67
2.5.1 Những quy định chung ..................................................................................67
2.5.2 Thông tin, quảng cáo thuốc ...........................................................................67
2.5.3 Mô tả việc hướng dẫn hoặc tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng. ..............69
2.5.4 Phân tích các đơn thuốc .................................................................................71
CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................... 82
3.1 KẾT LUẬN: .........................................................................................................82
3.2 KIẾN NGHỊ: ........................................................................................................82

vii


DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc. ....................................13
Hình 2: Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh .......................................................... 14
Hình 3: Giấy đạt chuẩn GPP ......................................................................................... 15
Hình 4: Chứng chỉ hành nghề dược ...............................................................................16
Hình 5: Sơ đồ nhà thuốc ................................................................................................ 18
Hình 6: Cephalexin 250mg ............................................................................................ 37
Hình 7: Amoxicillin .......................................................................................................37
Hình 8: Mecefix -B.E ....................................................................................................37
Hình 9: Lincomycin 500mg........................................................................................... 38
Hình 10: Erythromycin .................................................................................................38
Hình 11: Mobic 7.5mg ..................................................................................................38
Hình 12: Cocilone ..........................................................................................................38
Hình 13: Bividon ...........................................................................................................39
Hình 14: Voltaren ..........................................................................................................39
Hình 15: Melosafe - 7.5 .................................................................................................39
Hình 16: Miaryl .............................................................................................................40
Hình 17: Glucophage .....................................................................................................40
Hình 18: Lipistard ..........................................................................................................40
Hình 19: Glucobay 50 ...................................................................................................41
Hình 20: Captopril STADA 25mg ................................................................................41
Hình 21: Domitral 2.5mg .............................................................................................. 41
Hình 22: Zestril ..............................................................................................................42
Hình 23: Coversyl ..........................................................................................................42
Hình 24: Vasranta ..........................................................................................................42
Hình 25: Acetylcystein ..................................................................................................43
Hình 26: Eugica fort ......................................................................................................43
Hình 27: Amroxol Capsule ............................................................................................ 43
Hình 28: Bromhexin 4mg .............................................................................................. 44
Hình 29: Flixonase aqueous nasal spray .......................................................................44
Hình 30: Montiget .........................................................................................................44
Hình 31: Theophylin......................................................................................................45
Hình 32: Kremil - S .......................................................................................................45
Hình 33: Omicap - 20 ....................................................................................................45
Hình 34: Antacil ............................................................................................................46
Hình 35: Lansoprazol STADA ...................................................................................... 46
Hình 36: Maalox ............................................................................................................46
Hình 37: Oresol .............................................................................................................46
Hình 38: Hamett ............................................................................................................47
Hình 39: Smecta ............................................................................................................47
Hình 40: Sorbitol Delalande .......................................................................................... 47
Hình 41: BisacodylDHG ............................................................................................... 47
viii


Hình 42: Tylenol ............................................................................................................48
Hình 43: Panadol ...........................................................................................................48
Hình 44: Effemax ..........................................................................................................48
Hình 45: Hapacol ...........................................................................................................48
Hình 46: Post - Captoc F ............................................................................................... 49
Hình 47: AnNa...............................................................................................................49
Hình 48: Newlevo ..........................................................................................................49
Hình 49: Meopristone ....................................................................................................50
Hình 50: Marvelon.........................................................................................................50
Hình 51: Daktarin ..........................................................................................................50
Hình 52: Kedermfa ........................................................................................................50
Hình 53: Sihiron ............................................................................................................50
Hình 54: Gensonmax .....................................................................................................51
Hình 55: Dibetalic .........................................................................................................51
Hình 56: Thuốc hen P/H ................................................................................................ 51
Hình 57: Hoạt huyết dưỡng não ....................................................................................51
Hình 58: Kim tiền thảo ..................................................................................................52
Hình 59: Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ ............................................................................52
Hình 60: Băng keo cá nhân ........................................................................................... 53
Hình 61: Băng vải ..........................................................................................................53
Hình 62: Oxy già ...........................................................................................................53

ix


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: β- LACTAM ....................................................................................................29
Bảng 2: Thuốc nhóm Macrolid...................................................................................... 29
Bảng 3: Thuốc nhóm Quinolon ..................................................................................... 29
Bảng 4: Thuốc nhóm Tetracyclin ..................................................................................30
Bảng 5: Thuốc chống Parkinson....................................................................................30
Bảng 6: Thuốc chống thiếu máu ....................................................................................30
Bảng 7: Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu .......................................................... 30
Bảng 8: Thuốc chống đau thắt ngực ..............................................................................31
Bảng 9: Thuốc chống loạn nhịp..................................................................................... 31
Bảng 10: Thuốc trị tăng huyết áp ..................................................................................31
Bảng 11:Thuốc hạ lipid máu ......................................................................................... 31
Bảng 12: Thuốc lợi tiểu .................................................................................................32
Bảng 13: Thuốc đường tiêu hóa ....................................................................................32
Bảng 14: Thuốc điều trị tiêu chảy .................................................................................32
Bảng 15: Thuốc trị táo bón ............................................................................................ 32
Bảng 16: Thuốc hạ đường huyết ...................................................................................33
Bảng 17: Hormon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp........................................33
Bảng 18: Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ........................................33
Bảng 19: Thuốc chữa ho ................................................................................................ 34
Bảng 20: Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid ......................................34
Bảng 21: Thuốc chữa đau nửa đầu ................................................................................34
Bảng 22: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 1 ............................................................... 35
Bảng 23: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 2 ............................................................... 35
Bảng 24: Nhóm kháng nấm ........................................................................................... 35
Bảng 25: Nhóm thuốc nội tiết ....................................................................................... 36
Bảng 26: Nhóm Vitamin ............................................................................................... 36

x


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
GPP:
FIFO:
FEFO:
SOP:
BYT:

Thực hành tốt nhà thuốc (Good Pharmacy Practice)
Nhập trước xuất trước (First In First Out)
Hết hạn trước xuât trước (First Expired First Out)
Quy trình thao tác chuẩn (Standard Operating Procedure)
Bộ Y TẾ

xi


CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1 TÊN ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
-

Tên đơn vị: NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN SKV

-

Địa chỉ: 145 Chu Văn An, phuờng 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

1.2 NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ TỔ CHỨC
1.2.1 Nhiệm vụ :
-

Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin và lời khuyên đúng đắn về cách dùng
thuốc cho người mua hoặc bệnh nhân và có các tư vấn cần thiết nhằm đảm bảo sử
dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả;

-

Đảm bảo cung ứng đủ số lượng thuốc, chất lượng, gía hợp lý cho người sử dụng
thuốc

-

Theo dõi việc bán lẻ thuốc theo đơn và không theo đơn, nhu cầu điều trị bệnh và
các nhu cầu khác.

-

Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), và thực
hành tốt nhà thuốc (GPP).

1.2.2 Quy mô tổ chức:
-

Chủ nhà thuốc: Nguyễn Hoàng Vũ

-

Dược sĩ phụ trách: Dược sĩ Đại học Nguyễn Văn Liệp

-

Số nhân viên: 02
• Dược sĩ Cao đẳng: Nông Thị Nhị
• Dược sĩ Trung học: Đoàn Thị Ngọc Thy

1.2.3 Giấy phép kinh doanh:
(Xin xem các trang tiếp theo)

xii


Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc.

Hình 1: Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc.

13


Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh

Hình 2: Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh

14


Giấy đạt chuẩn GPP

Hình 3: Giấy đạt chuẩn GPP

15


*Chứng chỉ hành nghề dược:

Hình 4: Chứng chỉ hành nghề dược

16


1.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÁCH TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH HOẠT ĐỘNG
CỦA NHÀ THUỐC
-

Nhà thuốc có địa điểm cố định, bố trí ở nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa
nguồn ô nhiễm

-

Xây dựng chắc chắn, tường và nền nhà phải dễ làm vệ sinh, đủ ánh sáng nhưng
không để thuốc bị tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời.

-

Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh: 36m2

-

Có nội quy nhà thuốc và bảng giá theo quy định

-

Có khu vực để trưng bày, bảo quản thuốc và khu vực để người mua thuốc tiếp xúc
và trao đổi thông tin về việc sử dụng thuốc với người bán, có khu vực rửa tay

-

Tủ thuốc chắc chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho bày bán, bảo quản thuốc,
có cân sức khỏe

-

Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý, các thuốc kê đơn nếu được bày
bán và bảo quản tại khu vực riêng có ghi rõ “Thuốc kê đơn”,việc sắp xếp đảm bảo
sự thuận lợi, tránh gây nhầm lẫn.

-

Các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế có các khu riêng biệt.

-

Người phụ trách chuyên môn có bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược, có Chứng
chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành

-

Có tài liệu hoặc có phương tiện tra cứu các tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc cập
nhật, các quy chế dược hiện hành, các thông báo có liên quan của cơ quan quản lý
dược để người bán lẻ có thể tra cứu và sử dụng khi cần.

-

Nhà thuốc có nguồn nhân lực thích hợp để đáp ứng quy mô hoạt động.

17


SƠ ĐỒ NHÀ THUỐC

Hình 5: Sơ đồ nhà thuốc

18


CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG THỰC TẬP
2.1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC
2.1.1 Nhận xét chung về quy mô hoạt động, loại hình kinh doanh, phạm vi hoạt
động:
Kinh doanh theo loại hình Nhà thuốc và thực hiện theo hình thức là bán lẻ thuốc
*Nhà thuốc:
-

Do Dược sĩ Đại học đứng tên phụ trách

-

Phạm vi hoạt động của Nhà thuốc là được bán lẻ thuốc thành phẩm và pha chế
thuốc theo đơn
*Quầy thuốc:

-

Do Dược sĩ Đại học hoặc Dược sĩ Trung học đứng tên phụ trách

-

Phạm vi hoạt động của Quầy thuốc là được bán lẻ thuốc thành phẩm

2.1.2 Hoạt động chủ yếu của nhà thuốc:
Các hoạt động kinh doanh về thuốc đều được lưu giữ, ghi chép trong hồ sơ, sổ
sách đầy đủ bao gồm các vấn đề về bảo quản, theo dõi số lô, hạn dùng của thuốc và các
vấn đề khác có liên quan như sổ nhập thuốc, hóa đơn chứng từ mua thuốc... các loại
thuốc được ghi chép trong sổ có các kí hiệu riêng để dễ phân biệt và kiểm tra khi xuất
nhập.
*Mua thuốc:
-

Nguồn thuốc được mua tại các cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp.

-

Có hồ sơ theo dõi, lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng thuốc
trong quá trình kinh doanh;

-

Chỉ mua các thuốc được phép lưu hành (thuốc có số đăng ký hoặc thuốc chưa có
số đăng ký được phép nhập khẩu). Thuốc mua còn nguyên vẹn và có đầy đủ bao
gói của nhà sản xuất, nhãn đúng quy định theo quy chế hiện hành. Có đủ hóa đơn,
chứng từ hợp lệ của thuốc mua về;

-

Khi nhập thuốc, người bán lẻ kiểm tra hạn dùng, kiểm tra các thông tin trên nhãn
thuốc theo quy chế ghi nhãn, kiểm tra chất lượng (bằng cảm quan, nhất là với các
thuốc dễ có biến đổi chất lượng) và có kiểm soát trong suốt quá trình bảo quản;
19


*Bán thuốc:
-

Thuốc được niêm yết giá thuốc đúng quy định và không bán cao hơn giá niêm yết.

-

Người bán lẻ tư vấn cho người mua về lựa chọn thuốc, cách dùng thuốc, hướng
dẫn cách sử dụng thuốc

-

Khi bán các thuốc theo đơn phải có sự tham gia trực tiếp người bán lẻ có trình độ
chuyên môn phù hợp và tuân thủ theo các quy định, quy chế hiện hành của Bộ Y
tế về bán thuốc kê đơn.

-

Không được tiến hành các hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc tại nơi bán thuốc
trái với quy định về thông tin quảng cáo thuốc
*Bảo quản thuốc:

-

Thuốc phải được bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc

-

Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý

2.1.3 Tổ chức nhân sự
*Người phụ trách hoặc chủ nhà thuốc:
-

Là dược sĩ đại học

-

Có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành.

-

Thường xuyên có mặt trong suốt quá trình hoạt động của nhà thuốc, trực tiếp bán
thuốc , tư vấn cho khách hàng. Quản lý, theo dõi, kiểm tra thuốc và nhân viên nhà
thuốc.
*Nhân viên nhà thuốc:

-

Có văn bằng chuyên môn về dược

-

Có thời gian thực hành nghề nghiệp phù hợp với công việc được giao

-

Đủ sức khỏe.

-

Thái độ hòa nhã, tận tình trao đổi mua bán, tư vấn cho khách hàng.

-

Chấp hành tốt các quy định tại nhà thuốc.

2.1.4 Cách bố trí và trưng bày trong nhà thuốc
*Phân chia khu vực sắp xếp:
-

Sắp xếp thuốc theo từng mặt hàng riêng biệt: Dược phẩm, Thực phẩm chức năng,
Mỹ phẩm, Đông dược, Thiết bị y tế.
20


-

Theo yêu cầu bảo quản đặc biệt đối với một số loại thuốc:

-

✓ Thuốc bảo quản ở điều kiện bình thường.
✓ Thuốc cần bảo quản ở điều kiện đặc biệt: Cần bảo quản ở nhiệt độ đặc
biệt; cần tránh ánh sáng; hàng dễ bay hơi; có mùi; dễ phân hủy ....
Theo yêu cầu của các qui chế, qui định chuyên môn hiện hành:

-

Hàng chờ xử lý: Xếp vào khu vực riêng, có nhãn “Hàng chờ xử lý”.
*Sắp xếp,trình bày hàng hóa trên các giá, tủ:

Sắp xếp hàng hóa theo các nguyên tắc:
-

Theo nhóm tác dụng dược lý, hãng sản xuất; dạng thuốc…

-

Sắp xếp đảm bảo: Dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra:

-

✓ Gọn gàng, ngay ngắn, có thẩm mỹ, không xếp lẫn lộn giữa các mặt hàng…
✓ Nhãn hàng (Chữ, số, hình ảnh…) trên các bao bì: Quay ra ngoài, thuận
chiều nhìn của khách hàng.
Sắp xếp theo nguyên tắc FEFO và FIFO

-

Chống đổ vỡ hàng:
✓ Hàng nặng để dưới, nhẹ để trên.
✓ Các mặt hàng dễ vỡ như chai, lọ, ống tiêm truyền…để ở trong, không xếp
chồng lên nhau.
*Sắp xếp các tài liệu, văn phòng phẩm, tư trang.

-

Các sổ, sách, giấy tờ, tài liệu tham khảo chuyên môn:

-

✓ Được phân loại, bảo quản cẩn thận, ghi nhãn.
✓ Sắp xếp trên ngăn tủ riêng.
Các tờ quảng cáo, giới thiệu thuốc (Có phiếu tiếp nhận công văn cho phép quảng
cáo) được sắp xếp gọn gàng, để đúng nơi quy định.

-

Văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ cho bán hàng, vệ sinh, tư trang sắp xếp gọn
gàng, để đúng nơi quy định.

-

Tư trang: Không để trong khu vực quầy thuốc.

2.2 VIỆC SẮP XẾP, PHÂN LOẠI VÀ BẢO QUẢN TẠI NHÀ THUỐC
2.2.1 Mô tả và nhận xét về việc sắp xếp, phân loại thuốc ở nhà thuốc
-

Các loại thuốc trong nhà thuốc được sắp xếp trên kệ, tủ, cách tường, cách trần nhà
một cách ngăn nắp, hợp lý, theo các nguyên tắc chung

-

Đảm bảo sắp xếp theo thứ tự hạn dùng, thời gian sản xuất, hoặc lô sản xuất (
nguyên tắc FIFO, FEFO)
21


-

Có sự phân loại thuốc một cách rõ ràng, chính xác, hợp lý, đảm bảo cho hoạt động
của nhà thuốc.
* Theo nhóm thuốc:
✓ Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý: Nhóm Tim Mạch và Huyết Áp,
nhóm Đường Huyết, nhóm Tiêu Hoá Đường Ruột, nhóm Vitamin và Bổ Dưỡng,
Nhóm Thần Kinh và Tuần Hoàn Não,...
✓ Các thuốc chung nhóm được sắp xếp cùng ngăn tủ, cùng tầng, ghi rõ tên nhóm
tác dụng dược lý
* Thuốc kê đơn/không kê đơn
✓ Được đặt trong tủ kính, riêng biệt, dễ quan sát
✓ Có ghi chú rõ ràng: Thuốc kê đơn. Thuốc không kê đơn
✓ Đồng thời sự sắp xếp kết hợp theo nhóm tác dụng dược lý
*Dược phẩm chức năng, mỹ phẩm
✓ Có tủ kính riêng để trưng bày.
✓ Được sắp xếp riêng, có sự ngăn cách với các sản phẩm thuốc chữa bệnh.
✓ Ghi rõ “Sản phẩm này không phải là thuốc”
✓ Bố trí các loại theo chức năng, theo công dụng và sự thông dụng của khách hàng.

2.2.2 Trình bày được cách thức cách thức theo dõi số lượng, chất lượng thuốc,
bảo quản, FEFO-FIFO, vai trò và hiệu quả của phần mền quản lý nhà thuốc.
a) Theo dõi số lượng, chất lượng thuốc
-

Có sổ sách hoặc máy tính để quản lý việc nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn
dùng, nguồn gốc của thuốc và các thông tin khác có liên quan, bao gồm:
✓ Thông tin thuốc: Tên thuốc, số Giấy phép lưu hành/Số Giấy phép nhập khẩu, số
lô, hạn dùng, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, điều kiện bảo quản.
✓ Nguồn gốc thuốc:
• Cơ sở cung cấp, ngày tháng mua, số lượng;
• Cơ sở vận chuyển, điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển;
✓ Số lượng nhập, bán, còn tồn của từng loại thuốc;
✓ Đối với thuốc kê đơn phải thêm số hiệu đơn thuốc, người kê đơn và cơ sở hành
nghề.
22


* Nguyên tắc:
-

Thuốc trước khi nhập về nhà thuốc (Gồm mua và hàng trả về): Phải được kiểm
soát 100%, tránh nhập hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc,
xuất xứ.

-

Thuốc lưu tại nhà thuốc: Định kỳ kiểm soát tối thiểu 1 lần/ quý. Tránh để có hàng
bị biến đổi chất lượng, hết hạn sử dụng.
* Cách thức tiến hành:

-

Kiểm tra tính hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ của thuốc:
✓ Hóa đơn, chứng từ đầy đủ, hợp pháp theo đúng các quy chế, quy định hiện hành.
✓ Kiểm tra cảm quan chất lượng thuốc:
• Kiểm tra bao bì: Phải còn nguyên vẹn, không móp méo, rách, bẩn.
• Kiểm tra hạn sử dụng, số kiểm soát, ngày sản xuất.
• Kiểm tra sự thống nhất giữa bao bì ngoài và các bao bì bên trong, bao bì
trực tiếp.
• Kiểm tra chất lượng cảm quan và ghi sổ theo dõi.
• So sánh với các mô tả về cảm quan của nhà sản xuất (nếu có).
✓ Nhãn: Đủ, đúng quy chế. Hình ảnh, chữ/ số in trên nhãn rõ ràng, không mờ, nhòe,
tránh hàng giả, hàng nhái.

-

Nếu thuốc không đạt yêu cầu:
✓ Phải để ở khu vực riêng, gắn nhãn hàng chờ xử lý.
✓ Khẩn trương báo cho Dược sĩ phụ trách nhà thuốc và bộ phận nhập hàng để kịp
thời trả hoặc đổi cho nhà cung cấp.

-

Kiểm tra điều kiện bảo quản của từng loại thuốc :
✓ Kiểm tra về các yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất ghi trên nhãn.
✓ Nhập vào dữ liệu máy vi tính những thông tin cần thiết. Đối với thuốc lưu kho:
Ghi “Sổ kiểm soát chất lượng thuốc định kỳ”: Mô tả chất lượng cảm quan chi tiết
các nội dung kiểm soát theo “Hướng dẫn tỉ lệ ghi sổ kiểm soát chất lượng thuốc
định kỳ”.
• Cột “Ghi chú”: Ghi những thông tin cần lưu ý về thuốc, bao gồm cả điều kiện
bảo quản đặc biệt; hoặc khi thuốc có hạn sử dụng ngắn.

23


-

Các tủ thuốc được vệ sinh thường xuyên, thuốc được sắp xếp theo nguyên tắc hết
hạn trước xuất trước, đảm bảo theo nguyên tắc FIFO.

-

Nhà thuốc được trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị nhằm phục vụ cho việc
đảm bảo việc bảo quản, kiểm soát chất lượng của thuốc.

-

Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý, để dễ dàng trong việc bảo quản.

-

Bảo quản thuốc theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc.

-

Các thuốc kê đơn được bày bán và bảo quản tại khu vực riêng, có ghi chú rõ:
“Thuốc kê đơn” hoặc sắp xếp trong cùng một khu vực cũng nên sắp xếp riêng tránh
gây nhầm lẫn.

-

Có nhiệt ẩm kế trong nhà thuốc và được phân công theo dõi thường xuyên.
* Ý nghĩa:

-

Hoạt động này thường xuyên được thực hiện tại nhà thuốc.

-

Ghi chép lại số lượng, chất lượng của các loại thuốc. Nhằm nâng cao hỗ trợ trong
quá trình hoạt động của nhà thuốc.

-

Theo dõi, kiểm tra thường xuyên, bổ sung các loại thuốc đáp ứng kịp thời nhu cầu
của khách hang. Cũng như nắm rõ chất lượng của thuốc tại nhà thuốc để có thể
đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất và đảm bảo sự hoạt động tốt của nhà thuốc.
b) Bảo quản,FEFO-FIFO
*Bảo quản:

-

Thuốc phải được bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc;

-

Thuốc nên được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý;

-

Các thuốc kê đơn nếu được bày bán và bảo quản tại khu vực riêng có ghi rõ “Thuốc
kê đơn” hoặc trong cùng một khu vực phải để riêng các thuốc bán theo đơn. Việc
sắp xếp đảm bảo sự thuận lợi, tránh gây nhầm lẫn.

-

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt (gây nghiện, hướng tâm thần, và tiền chất) và các
thuốc độc hại, nhạy cảm và/hoặc nguy hiểm khác cũng như các thuốc có nguy cơ
lạm dụng đặc biệt, gây cháy, nổ (như các chất lỏng và chất rắn dễ bắt lửa, dễ cháy
và các loại khí nén) phải được bảo quản ở các khu vực riêng biệt, có các biện pháp
bảo đảm an toàn và an ninh theo đúng quy định của pháp luật tại các văn bản quy
phạm pháp luật liên quan.

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×