Tải bản đầy đủ

20121221 mau bao cao DACN khoa CNTT

QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
I.

Quy định chung
1. Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode, font Times New Roman, size 13, khổ giấy

A4
2. Header: Tên đề tài (canh trái cỡ chữ 10)
3. Footer: Tên sinh viên, lớp (canh trái) và số trang (canh phải) (tất cả đều cỡ chữ
10)
4. Page SetUp: Top: 2cm; Bottom: 2cm; Left: 3cm; Right: 2cm
5. Paragraph: Before: 0pt; After: 6pt; Line Spacing: 1,5 lines
6. Số trang báo cáo từ 20 đến 30 trang.
II.

Bố cục của báo cáo

- Trang bìa ngoài (theo file mẫu bìa ngoài kèm theo).
- Trang bìa trong (theo file mẫu bìa trong kèm theo).
- LỜI CẢM ƠN
- MỤC LỤC (thiết kế mục lục tự động trên file word)

- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT (Nếu có)
- DANHG MỤC CÁC BẢNG (Nếu có)
- DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ (Nếu có)
- MỞ ĐẦU
- CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN
- CHƯƠNG 2 – (Tên chương).
- CHƯƠNG 3 – (Tên chương)
- KẾT LUẬN
o Trình bày các kết quả đạt được của đồ án.
- HƯỚNG PHÁT TRIỂN
o Ngắn gọn, mang tính chất gạch đầu dòng.
- PHỤ LỤC (Nếu có).


III.

Cách đánh số Thứ Tự
- Các chương (hoặc phần) trong báo cáo được đánh số bằng hệ thống chữ số;

các mục, tiểu mục, được đánh số bằng các nhóm chữ số, cách nhau một dấu chấm. Ví
dụ: mục 1.2.4 có nghĩa là tiểu mục thứ 4 trong mục 2 của chương 1.
- Các bảng biểu, đồ thị, hình vẽ phải có tên, phải đánh số thứ tự (bảng 1.1,
1.2,...hoặc hình 1.1, 1.2,...) và phải có đơn vị tính.
IV.

Các mẫu

Mẫu mục lục:
MỤC LỤC
Trang
Lời cảm ơn (không có số trang)
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt ……………….
Danh mục các bảng....................................................
Danh mục các hình vẽ, đồ thị....................................
MỞ ĐẦU………………………………………………
Chương 1 - TỔNG QUAN…………………………….
1.1 .............................................................................
1.2 ..........................................................................
Chương 2 - ..............................................................


2.1 ..........................................................................
2.1.1 ..... ...................................................................
2.1.2 ..... ....................................................................

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

2.2 ..... ..........................................................................
.....
KẾT LUẬN ...................................................................
HƯỚNG PHÁT TRIỂN ...............................................
PHỤ LỤC ....................................................................

..
..
..
..
..

Mẫu bảng các ký hiệu và từ viết tắt
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
HDD
VB.NET

Tiếng Anh
Hardware Disk
Visual basic.NET

Mẫu bảng danh mục các hình vẽ

Tiếng Việt
Ổ đĩa cứng


DANH SÁCH HÌNH VẼ
Hình 1.1 . Sơ đồ phân rã chức năng

5

Hình 2.1 . Biểu đồ mức ngữ cành

43

Hình 2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

44

Hình 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2

45

Mẫu bảng danh mục các bảng biểu

Cột bên phải là số trang của hình cần có


(Mẫu)

LỜI CẢM ƠN

size 13 ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..………
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×