Tải bản đầy đủ

BIÊN bản SINH HOẠT CHUYÊN môn

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Tháng 8 + 9
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG VÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 01 / BBCM - HV
Hồng Vân , ngày
17 tháng 08 năm 2016.
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Tháng 8 + 9
Hôm nay vào lúc 14 h ngày 17 tháng 8 năm 2016. Tại văn phòng trường TH
Hồng Vân tiến hành họp tổ chuyên môn, gồm các thành phần tham dự như sau :
BGH : Lê Minh Bằng cùng 23 thành viên trong 6 tổ chuyên môn.
Vắng :
2
; Lí do : cô Nga , cô Phượng nghỉ sinh
Chủ trì : Lê Minh Bằng
Thư kí: Lê Thị Hằng
NỘI DUNG
I/ Báo cáo công tác đã triển khai .

Biên chế lớp , bố trí GV / lớp.
Nắm, chốt, báo cáo số liệu đầu năm.
Đã rà soát lại lí lịch HS trong lớp.
Bàn giao công tác chủ nhiệm giữa các lớp, xây dựng nề nếp lớp đi vào ổn
định.
Tổng hợp dọn vệ sinh trường lớp, đi vào học ngày 22/8
II/ Phổ biến công tác tháng 9.
- Chương trình từ tuần 1 đến tuần 6
- Kiểm tra ĐDHT của học sinh, tránh trường hợp học sinh thiếu sách vở
trong ngày đầu đến lớp.
- Nắm chăc lại số liệu HS, lí lịch HS để báo cáo thống kê đầu năm ngày 18/8.
- Thực hiện tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường ”, khai giảng năm học
mới vào ngày 5/9 lưu ý tổ chức phần Lễ và phần Hội trong ngày này.
- Sau 2 tuần học tổ chức thi KSCLĐN cho khối 2 đến khối 5. Đề do trường
ra. Tổ trưởng chủ động ra đề nộp chuyên môn vào thứ 4 tuần 2.
Tổ trưởng tổ phó họp tổ ra soát lại chất lượng qua khảo sát, định lượng chỉ
tiêu trong năm học để cùng CM vạch chỉ tiêu về học lực, hạnh kiểm của HS khối
mình, HS toàn trường.
Kiểm tra KSĐN, báo cáo kết quả đầu năm.
Đăng ký các chỉ tiêu trong năm của tổ, toàn trường.
6 tổ thao giảng : 1 tiết/ tổ


Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ lần 1 chú ý việc soạn giáo án theo mẫu ,thống nhất
việc nhận xét tình hình học tập của học sinh bằng lời bằng nhận xét…
Qui định về Hồ sơ GV (Giáo án, Sổ chủ nhiệm, sổ nhật ký (giáo viên bộ
môn) Sổ dự giờ, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, Lịch báo giảng, sổ ghi chép
hội họp, sổ luyện viết , Tự học tự bồi dưỡng (BDTX) , )
Qui định vở cho HS: Các loại vở theo qui định
III/ Hình thức tổ chưc thực hiện
Các tổ triển khai, họp tổ để thống nhất các chỉ tiêu, các hoạt động thuộc
phạm vi của tổ khối.
Tổ trưởng phải báo cáo kế hoạch, nội dung thực hiện của tổ cho CM.
Tiến hành tổ chức thi , chấm , báo cáo theo đúng tiến độ kế hoạch.
Phân công cụ thể cho từng thành viên trong tổ tham gia các hoạt động
CM.
Biên bản thông qua và kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.
Thư ký.
Chủ trì


BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Tháng 10
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG VÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 02 / BBCM - HV
Hồng Vân , ngày
05 tháng 10 năm 2016.
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Tháng 10
Hôm nay vào lúc 13h 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2016. Tại văn phòng
trường TH Hồng Vân tiến hành họp tổ chuyên môn ,gồm các thành phần tham dự
như sau :
BGH : Lê Minh Bằng cùng 23 thành viên trong 6 tổ chuyên môn.
Vắng :
02
; Lí do : cô Nga, Phượng nghỉ sinh
Chủ trì : Lê Minh Bằng
Thư kí: Lê Thị Hằng
NỘI DUNG
I/ Đánh giá công tác tháng qua .
Chương trình thực hiện đúng tiến độ hoàn thành tuần 6.
Triển khai thực hiện việc KT theo qui định.


HS các khối đủ điều kiện đến lớp không có HS nào vắng dài ngày.
Tổ chức kiểm tra, chấm, báo cáo đúng thời gian. Nhìn chung tỉ lệ học sinh
Toán tạm ổn , TV yếu so cuối năm và cùng kỳ năm trước (kèm bảng thống kê chi
tiết)
Soạn giáo án vi tính 100 GV đăng ký và đủ ĐK
Triển khai chuyên đề : Buổi học tứ hai vào các môn học.
- Bình xét thi đua tháng 9 ( Danh sách kèm theo)
II/ Phổ biến công tác tháng 10.
- Chương trình thực hiện tháng thứ 2 (tuần thứ 7- 10)
- Rà soát lại HS yếu trong tổ , lớp có hướng phụ đạo để hạn chế đến mức tối
thiểu số HS yếu , có biện pháp bồi dưỡng HS khá giỏi trong lớp , khối.
- Tăng cương việc dự giờ GV đông nghiệp để góp ý, học hỏi PP dạy học mới
- Tổ trưởng cùng BGH dự giờ thăm lớp để thống nhất phương pháp dạy học buổi
học thứ hai.
* Chỉ tiêu cho GV
- SKKN: 1 SKKN / GV
- Làm ĐDDH: mỗi giáo viên có 2 ĐD đạt chất lượng.
- Chuyên đề: mỗi tháng 1 CĐ
- Thao giảng: Mỗi tổ thao giảng, hội giảng 2 tiết / học kì.
- Thi GVDG cấp trường: 100% GV tham gia.
* Chỉ tiêu cho HS
- Đạt chỉ tiêu.
- Thi VSCĐ cho 4 khối
- Thi Giải Toán qua mạng: khối 3,4, 5
- Thi Tiếng Anh khối 3, 4, 5
- Thi vẽ tranh trên máy vi tính khối 3, 4, 5
- Thi cờ vua khối 3, 4, 5
* Qui định Kiểm tra nội bộ:
- Mẫu hồ sơ tổ theo qui định chuyên môn.
- Kiểm tra hồ sơ: lần 1 vào ngày 15 tháng 10
- Dự giờ tiết dạy: Dụ giờ buổi học thứ hai để năm tình hinh rút kinh nghiệm
giữa các giáo viên.
- Những GV có HSKT học hòa nhập, lên kế hoạch giáo dục phù hợp với các
loại tật của HS. Theo dõi sự tiến bộ của các em. Báo về chuyên môn trường hàng
tháng.
III/ Hình thức tổ chưc thực hiện
Các tổ triển khai, họp tổ để phân rõ chỉ tiêu, giao nhiệm vụ cho từng thành
viên trong tổ cùng nhau thực hiện.
Tổ trưởng phải báo cáo kế hoạch, nội dung thực hiện của tổ cho CM vào đầu
kỳ họp tháng 11


Biên bản thông qua và kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.
Thư ký.

Chủ trì

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Tháng 11
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG VÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 03 / BBCM - HV
Hồng Vân , ngày
09 tháng 11 năm 2016.
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Tháng 11
- Hôm nay vào lúc 13 h 30 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2016. Tại văn phòng
trường TH Hồng Vân tiến hành họp tổ chuyên môn, gồm các thành phần tham dự
như sau :
- BGH : Lê Minh Bằng cùng 23 thành viên trong 6 tổ chuyên môn.
- Vắng :
02
; Lí do : cô Nga, Phượng nghỉ sinh
- Chủ trì : Lê Minh Bằng
- Thư kí: Lê Thị Hằng
NỘI DUNG
I/ Đánh giá công tác tháng qua.
1. Số lượng : Toàn trường tổng số duy trì ( 326 em )
- Các lớp chưa trang trí lớp học theo quy định.
- Đã dư giờ thăm lớp và kiểm tra HSSS đợt 1
2. Dạy học:
- Chương trình thực hiện xong tuần 8.
- Các tổ tiến hành triển khai và thực hiện theo kế hoạch đề ra.
- Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên trong tổ.
- Qua kiểm tra GV, HS thực hiện tốt nội qui, giờ giấc và đăng ký các chỉ tiêu cụ
thể.
- Tổ 4, 5 báo cáo 2 chuyên đề, tổ 3, CT báo cáo 1 chuyên đề.
- Thống kê kết trong tháng:
Tổ
HỒ SƠ
Chuyên đề
Thao giảng Phong trào
Tốt
Khá
ĐYC
1
2
2
0
2
1


2
2
2
0
3
2
2
0
2
1
4
1
2
0
1
1
5
2
1
0
ĐT
3
2
0
Cộng
12
11
5
3
- Kiểm tra khá đầy đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo ĐYC trở lên
- Có đầu tư trong soạn giảng
- Còn chưa chú ý đến rút kinh nghiệm sau tiết học
- Chưa chú ý đầu tư HS, phụ đạo HSY trong bài dạy.
* Công tác thanh kiểm tra: kiểm tra chuyên đề 5 GV. Kết quả: 2 tiết khá ; 3 tiết
ĐYC;.
* Công tác VSCĐ:
- Các tổ đã tiến hành kiểm tra chéo công tác chấm chữa của các lớp , kiểm tra chữ
viết và trình bày vở của HS .
- Trang trí lớp thân thiện chưa đạt yêu cầu.
- Bình xét thi đua tháng 10 ( Danh sách kèm theo).
II/ Phổ biến công tác tháng 11.
- Chương trình từ tuần 9 đến tuần 12
- Tổ chức thao giảng tăng cường dự giờ thăm lớp không đáng giá xếp loại giờ dạy
chỉ tập trung vào trao đổi rút kinh nghiệm.
- Tháo gỡ nhũng khó khăn khi tổ chức nội dung phương pháp dạy học lấy hoạt
động của học sinh làm trung tâm.
- Trang trí lớp học cho phong phú tạo sự hứng thú cho học sinh học tập
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch..
- Thao giảng theo khôi: 2 tiết / khối
- Tổ phát động phong trào chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam20-11: tuần
lễ điểm 10, tập san, báo ảnh chủ đề ngày nhà giáo VN...
- Phát động thi tuần lễ điểm 10, đăng ký tiết dạy tốt
- Tổ chức BDHSG, phụ đạo HS yếu cho tất cả các khối lớp .
- Ôn tập chuẩn bị thi định kì lần 1 cho HS lớp 4.5.
- Tổ chức cho HS thi ĐKL1, thi Viết chữ đẹp bài số 1.
- Bình xét thi đua tháng 11 ( Danh sách kèm theo)
III/ Hình thức tổ chưc thực hiện:
- Các tổ triển khai, họp tổ để cùng nhau thực hiện.
- Tổ trưởng phải báo cáo kế hoạch, nội dung thực hiện của tổ cho CM.
- Biên bản thông qua và kết thúc lúc 16h 30 giờ cùng ngày.
Thư ký.
Chủ trì


Lê Thị Hằng
Bằng

Lê Minh

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Tháng 12
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG VÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 04 / BBCM - HV
Hồng Vân , ngày
07 tháng 12 năm 2016.
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Tháng 12
- Hôm nay vào lúc 13 h 30 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2016. Tại văn phòng
trường TH Hồng Vân tiến hành họp tổ chuyên môn, gồm các thành phần tham dự
như sau :
- BGH : Lê Minh Bằng cùng 23 thành viên trong 6 tổ chuyên môn.
- Vắng :
02
; Lí do : cô Nga, Phượng nghỉ sinh
- Chủ trì : Lê Minh Bằng
- Thư kí: Lê Thị Hằng
NỘI DUNG
I/ Đánh giá công tác tháng qua .
1. Số lượng : Toàn trường tổng số toàn trường còn 327 em
- Một lớp đã trang trí lớp học theo quy định.
- Một số tổ chưa hoàn thành thao giảng theo chuyên đề
2. Dạy học:
- Chương trình thực hiện xong tuần 15.
- Các tổ tiến hành triển khai và thực hiện theo kế hoạch đề ra.
- Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên trong tổ.
- Thao giảng: 5 tiết ( 3 tốt, 2 khá ).
- Dự giờ : 44 tiết
- Qua kiểm tra GV, HS thực hiện tốt nội qui, giờ giấc và đăng ký các chỉ tiêu
cụ thể.
- Kiểm tra định kì lần 1 : Chất lượng môn TV thấp . Chất lượng môn Toán
báo động ở khối 1 ( 5 em yếu)
Thi viết chữ đẹp bài số 1.
Thao giảng 02 tiết
Triển khai, phát động tham gia làm báo tường, báo ảnh (1 tờ/ khối )
Tổ chức giáo lưu văn nghệ chào mừng 20/11.


Dự giờ 44 tiết / 6 khối
Triển khai 2 chuyên đề cấp trường: Phương pháp dạy học buổi học thứ hai
và phương pháp dạy học lấy hoạt động học sinh làm trung tâm và Ứng dụng công
nghệ tin..
Lập kế hoạch phụ đạo HS yếu khối 2,3,4,5.
*Tồn tại :
+ Chưa dạy thao giảng theo kế hoạch.
+ B/C tổng hợp tình hình VSCĐ chưa cụ thể
+ Chỉ thanh tra được 2/3 Gv theo kế hoạch, chưa đạt kế hoạch đề ra.
+ Tổ trưởng chưa kêt hợp được với BGH dự giơ thường xuyên.
Bình xét thi đua tháng 11 ( Danh sách kèm theo)
II/ Phổ biến công tác tháng 12.
- Chương trình từ tuần 16 đến tuần 18
- Tiếp tục ôn dạy bồi dưỡng cho các khối.
- Thao giảng mỗi khối 2 tiết
Tâp luyện soạn giảng giáo án điện tử.
Triển khai chuyên đề theo qui định.
Lập kế hoạch thi Giải Toán qua mạng cấp trường nộp về phòng.
Tổ chức luyện tập thi cờ vua chọn học sinh lạp danh sách tham gia thi cấp
huyện.
Tổ chức luyện tập thi Vẽ tranh trên máy tính chọn học sinh lạp danh sách
tham gia thi cấp huyện.
Tiếp tục luyện tập cho các em tham gia thi eoe cấp huyện.
Kiểm tra HSSS giáo viên
Xét hi đua tháng 12
III/ Hình thức tổ chưc thực hiện
Tổ trưởng triển khai từng thành viên trong tổ về kế hoạch của tổ.
Thực hiện theo kế hoạch của CM.
Phối hợp cùng BGH để kiểm tra chuyên đề, toàn diện GV.
Biên bản thông qua và kết thúc lúc 17 kém 15 giờ cùng ngày.
Thư ký.
Chủ trì
Hoàng Thanh Thúy

Lê Minh Bằng

Hiệu Trưởng
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 1
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG VÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 05 / BBCM - HV
11 tháng 01 năm 2017.

Hồng Vân , ngày

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Tháng 01
Hôm nay vào lúc 13 h 30 phút, ngày 11 tháng 1 năm 2017. Tại văn phòng
trường TH Hồng Vân tiến hành sinh hoat chuyên môn, gồm các thành phần tham
dự như sau :
BGH : Lê Minh Bằng cùng 23 thành viên trong 6 tổ chuyên môn.
Vắng :
02
; Lí do : cô Nga, Phượng nghỉ sinh
Chủ trì : Lê Minh Bằng
Thư kí: Hoàng Thanh Thúy
NỘI DUNG
I/ Đánh giá công tác tháng qua .
1. Số lượng : Toàn trường duy trì số lượng 326 em
Ngày nghỉ của HS: 23 lượt buổi
GV: 2 lượt buổi
2. Dạy học:
- Chương trình thực hiện xong tuần 18.
- Thao giảng: 6 tiết (2 tốt, 3 khá , 1ĐYC).
- Qua kiểm tra GV, HS thực hiện tốt nội qui, giờ giấc và đăng ký các chỉ tiêu cụ
thể.
- Tiếp tục ôn dạy bồi dưỡng , phụ đạo cho các khối.
- KT: Toàn diện 2 GV, chuyên đề 13 GV.
- Kiểm tra kế hoạch BDTX năm 2016-2017, kiểm tra BDTX cá nhân theo kế
hoạch đề ra
- Triển khai chuyên đề qui định theo cấp Tổ .
- Tiếp tục ôn, dạy bồi dưỡng cho các khối.
- Cô Sáu cần có biện pháp GD em Hiền ( HSKT) về nề nếp ra vào lớp.
- Bình xét thi đua tháng 12 ( Danh sách kèm theo)
II/ Phổ biến công tác tháng 1/2017.
- Chương trình từ tuần 19 - 20
- KT hồ sơ, dự giờ các tổ định kỳ lần 2
- Thao giảng: Những GV chưa tham gia thao giảng ở Kì 1
- Tổ chức HĐNK cho học sinh toàn trường tham gia cấm trại xuân yêu thương.
- Thi Viết chữ đẹp bài số 2.
- Sơ kết báo cáo kết quả cuối kỳ I
- Bình xét thi đua cho GV, lớp học kì 1.
III/ Hình thức tổ chức thực hiện


- Chuyên môn lên kế hoạch trước 1 tuần, thông báo xuống cho từng tổ,
tổ lên kế hoạch cho tổ, định thời gian triển khai thực hiện.
- GVCN, GVĐT phối kết hợp tổ chức các phong trào cấp trường và cấp tổ.
- Họp tổ, khối để xét thi đua và sơ kết cuối kì I
- Tổ trưởng kiểm tra kết quả, đối chiếu với mẫu CM và mẫu văn phòng
trước khi nộp cho nhà trường
Biên bản thông qua và kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày
Thư ký.

Chủ trì

Hoàng Thanh Thúy

IÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Tháng 02
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG VÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 06 / BBCM - HV
Hồng Vân , ngày
8 tháng 02 năm 2017.
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Tháng 02
Hôm nay vào lúc 13 h 30 phút, ngày 11 tháng 1 năm 2017. Tại văn phòng trường
TH Hồng Vân tiến hành sinh hoat chuyên môn, gồm các thành phần tham dự như
sau :
- BGH : Lê Minh Bằng cùng 23 thành viên trong 6 tổ chuyên môn.
- Vắng :
02
; Lí do : cô Nga, Phượng nghỉ sinh
- Chủ trì : Lê Minh Bằng
- Thư kí: Hoàng Thanh Thúy
NỘI DUNG
I/ Đánh giá công tác tháng qua .
1. Số lượng : Toàn trường duy trì số lượng 327 em
Ngày nghỉ của HS: 2 lượt buổi
GV: 0 lượt buổi
2. Dạy học:


- Chương trình thực hiện xong tuần 20.
- Thao giảng: 4 tiết (3 tốt, 1 khá , 0 ĐYC).
- Dự giờ : 0 tiết
- Qua kiểm tra GV, HS thực hiện tốt nội qui, giờ giấc và đăng ký các chỉ tiêu cụ
thể.
- Tiếp tục ôn dạy bồi dưỡng , phụ đạo cho các khối.
- Triển khai tự học theo kế hoạch BDTX năm 2016-2017.
- Triển khai chuyên đề qui định theo cấp Tổ.
- Tiếp tục ôn, dạy bồi dưỡng cho các khối.
- Bình xét thi đua tháng 01( Danh sách kèm theo)
- Triển khai học tuần 21 học kì 2 vào ngày 06 tháng 2 năm 2017.
II/ Phổ biến công tác tháng 02.
- Chương trình từ tuần 21 đến tuần 23
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, KT đột xuất, toàn diện .
- Phân rõ chỉ tiêu học kỳ II
- Tăn cường dự giờ đột xuất Dự giờ khối 1, 2, 4, 5
- Triển khai học tập BDTX của GV . Các tổ triển khai chuyên đề tập trung.
- Tổ chức thao giảng học tập theo PP lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm.
- Tổ chức cho HS luyện thi vẽ tranh trên máy tính đặc biệt lớp 3, 4, 5.
- Tổ chức thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp” Cấp trường
- Tăng cường phụ đạo HS yếu , nhất là những em còn kém qua đợt BGH kiểm tra
đột xuất. GVCN phải lên kế hoạch cụ thể những mảng hổng của HS để bù vào cho
HS kịp thời.
- Báo cáo chất lượng và sự tiến bộ của HSKT.
- Kiểm tra hồ sơ tổng thể của GV .
III/ Hình thức tổ chức thực hiện
- Tổ trưởng nắm lịch để triển khai lại cho GV trong tổ.
- Kết hợp với BGH dự giờ kiểm tra hồ sơ thành viên trong tổ.
Biên bản thông qua và kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.
Thư ký.
Chủ trì

Hoàng Thanh ThúyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×