Tải bản đầy đủ

BÀI tập kỹ NĂNG (môn EG003 – tư tưởng hồ chí minh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN HOU - TOPICA

BÀI TẬP KỸ NĂNG
(Môn: EG003 – Tư tưởng Hồ Chí Minh)
CÁC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN (Anh/ chị chọn 1 câu để làm bài tập kỹ năng cho mình):
Đề 1: Phân tích quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí
Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay.
Đề 2: Phân tích tính khoa học và tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò động
lực con người trong sự nghiệp xây dựng CNXH. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay?
Đề 3: Phân tích sự phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ trương xây dựng nền kinh tế
nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng tư
tưởng này vào công cuộc đổi mới như thế nào?

SẢN PHẨM CẦN NỘP:
1. Sản phẩm: 1 file word làm bài tập kỹ năng.
2. Vị trí nộp:
a. Upload file bài tập trên rãnh nộp bài tập kỹ năng trên lớp học
3. Yêu cầu:
a. Định dạng file là : MaMon_TenLop_TenSV_MaSV
b. Nội dung: đúng với câu hỏi đã lựa chọn
i. Không dài quá 4 trang A4, Font: Times New Roman, cỡ chữ 13, căn lề trái

3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm, cách dòng 1,5 pt (10% điểm)
ii. Độ chính xác (50 % điểm)
iii. Sáng tạo (20 % điểm)
iv. Nêu nhận thức của bản thân về vấn đề trình bày (20 % điểm)
c. Không dùng ảnh trang trí mà không liên quan đến nội dung (ví dụ ảnh hai doanh
nhân cười và bắt tay, ví dụ ảnh Mũi tên bắn vào vòng tròn,…)

THỜI HẠN NỘP:

 Thời hạn cuối cùng nộp bài: Chi tiết trên lớp học
 Nơi nộp: upload trên giao diện lớp học

TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN:

 Không copy sản phẩm của người khác (kể cả copy một đoạn).
 Các bài có nội dung giống nhau sẽ cùng được 0 điểm.
 Nếu tham khảo tài liệu nào hãy ghi rõ nguồn kham khảo.
Xác nhận của Giảng viên chuyên môn

PSP400B_EG003_Baitapkynang_v.1.1_20140505

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×